peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


godlike999.peperonity.net

PERSONIIBAS

Pat, ja atrodas cilvçki, kuri vçlas dzîvot savu dzîvi kâ savu un prasît no dzîves vairâk nekâ viòiem tiek iedalîts, viòi sastopas ar to, ka ir atsveðinâti viens no otra. Visi saprot, ka nepiecieðami viens otram, lai realizçtu savus un viens otra sapòus. Ðo atsveðinâðanu mûsu „izrâþu sabiedrîbâ” veic attçli, kurus mçs sev pieòemam, kurus mçs sev nopçrkam. Pie kam, mûsu atsveðinâtîba ðajâ sabiedrîbâ ir tik milzîga, ka tos savus attçlus, kurus mçs pçrkam (savu imidþu), mçs esam pieòçmuði kâ vienîgo, kas mçs esam. Aiz ðiem attçliem mçs vairs nespçjam saskatît neko, kas varçtu alkt pçc nepastarpinâtas komunikâcijas. Mûsu paðu vietâ, komunicç mûsu nedzîvie attçli. „Izrâde” un attçls spçlç tik lielu lomu, ka mçs baidâmies, ka tik mûsu tçlam kas nenotiktu. Un pat tad, kad neviens neskatâs, mçs nespçjam tikt vaïâ no skatîðanâs uz sevi no malas un sevis vçrtçðanas pçc tâ, kâds mums ir attçls.
Daþkârt es jûtu, ka pat saprotot to visu es nespçju tikt vaïâ no ðîs attçlu kundzîbas stindzinoðâ satvçriena. Citkârt atkal kâdâ skatienâ, kâdâ rîcîbas brîdî, kad es aptveru, ka vairs neskatos uz sevi no malas, es tomçr noticu, ka mums visiem tomçr ir iespçjams satikties bez ðî „pastarpinâjuma.” Un, kad mçs beidzot satiksimies, citâdâka, labâka pasaule dzims ik mirkli, kurð sekos.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.