peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


godlike999.peperonity.net

REVALUUCIJA

Mûsdienâs, lai noturçtu cilvçkus paklausîbâ, pietiek ar ilûzijâm. Pietiek radît ilûziju, ka viòi ir brîvi un viòi tâ arî domâs, pietiek radît ilûziju, ka tie pret kuriem vçrðas vara ir sabiedrîbas ienaidnieki, un ikviens tai piebalsos. Par spîti tam tûkstoðiem cilvçku visâ pasaulç, ik mirkli saprotot, ka ir iespçjama savâdâka pasaule, cînâs pret ðo pârspçku, cînâs par saviem sapòiem, cînâs par savâm dzîvçm. Pret ðiem cilvçkiem, kuri pieprasa „neiespçjamo” ,valsts, kapitâla intereðu vârdâ, sûta visus savus spçkus. Ik dienu tûkstoðiem cilvçku tiek nogalinâti un ieslodzîti, jo atïaujas ne tikai lûgt, bet arî òemt to, kas pieder viòiem - savas dzîves - savâs paðu rokâs. Ikvienai valstij ir viena galvenâ funkcija - elites intereðu aizsardzîba. Viss pârçjais izriet no tâ... arî mûsu rîcîba.


This page:




Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.