peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


grupas.peperonity.net

wml kurimas

Daugëjant mob. telefonams su WAP ar GPRS narðymo galimybëmis daugëja ir WAP tinklapiø. Kiekvienas nori turëti kaþkà savo ir WAP tinklapiai, tai þymiai papraðèiau negu HTML, PHP ar kokia kita kalba. Èia rasite pagrindines funkcijas ir pagrindines nuorodas kur talpinti WAP puslapá, kaip sukurti linkà ir visa kita.
--------------------------------------------------------------------------------Pagrindinës taisyklës:

1. Niekada nenaudokit lietuviðkø raidþiø WAP tinklapyje.
2. Nepamirðkite vartoti pradþioje <wml><card title=´ Ozas.Tik.Lt ´>, o pabaigoje </wml> kitaip WAP puslapis neveiks.

3. Prieð pradëdami kurti WAP tinklapius pirmiausiai pagalvokite kokiems telefonams jis bus skirtas.

4. Nokia 3510i gali rodyti tik 96x65 px dydþio paveiksliukus, todël kurdami paveiksliukus suþinokite kokio dydþio paveiksliukus ekranas gali apdoroti.


--------------------------------------------------------------------------------


Pradþia:

Kadangi dauguma dabar naudojamø telefonø yra ´Nokia 3510i´ mes trumpai sukursime ðiam telefonui WAP tinklapá nors ir kiti telefonai galës atidaryti ðá tinklapá.

Pagrindinë programa WAP kûrimui vadinasi ´Notepad´. Ji bûna su visomis ´Windows´ versijomis.

Paleidþiame programà ´Notepad´ ir sukuriame naujà txt dokumenta kurá pavadiname ´index.txt´. Paèioje pradþioje paraðome <wml> ir paspaudþiame ´enter´ mygtukà. Visi WAP tinklapiai prasideda <wml> ir uþsibaigia </wml>. Po <wml> paraðykite <card title=´ Ozas.Tik.Lt ´> ir po ðio uþraðo paspauskime ´enter´. Tada imame kurti nuorodà á kità WAP lapà. Paraðome ´<a href=´1.wml´>Kitas lapas</a>´. ´1.wml´ tai kitas WAP puslapio failas, o kur uþraðas ´Kitas lapas´ tai toká matys uþraðà WAP tinklapio lankytojai ir kurá nuspaudus atsidarys WAP puslapis pavadintas ´1.wml´. Taip pat tokiø komandø kaip nuoroda yra daugiau, jos nurodytos þemiau. Jeigu norite jau uþbaigti lapà paraðykite paèioje apaèioje</card>, nuspauskite ´enter´ ir paraðykite </wml> ir viskà kà paraðëte iðsaugokite pavadinimu ´index.wml´ (Kaip atrodo kà tik surinktas ´index.wml´ yra þemiau).

Taip pat su ´Notepad´ sukuriame dar viena naujà lapà kurá pavadiname ´1.wml´. Viskà nukopijuokite kaip parodyta þemiau ir failus ´index.wml´ ir ´1.wml´ patalpinkite á tà patá katalogà. Katalogà su abejais failais ákelkite á savo serverá.

Pavyzdþiui mano WAP tinklapio failai yra serveryje puslapiai.lt, o pats kelias iki failo yra toks: ´http://ozas.puslapiai.lt/wap/index.wml´ Jums tereikia su mob. surinkti nuorodà á tà vietà kur yra failai ir viskas. Jeigu kas neaiðku raðykite mums, padësime.
--------------------------------------------------------------------------------


index.wml atrodo taip:

<wml>

<card title=´ Ozas.Tik.Lt ´>

<a href=´1.wml´>Kitas lapas</a>

</card>

</wml>--------------------------------------------------------------------------------

1.wml atrodo taip:

<wml>

<card title=´ Ozas.Tik.Lt ´>

<a href=´index.wml´>I pradzia</a>

</card>

</wml>--------------------------------------------------------------------------------


Pagrindinës komandos:


Centravimas: (gali bûti: ´center´, ´left´, arba ´right´) <p align=´center´>èia galite áterpti ið þemiau pateiktø komandø</p>
Paveiksliukas su nuoroda: <a href=´system.php?id=naujienos´> <img src=´index/naujienos.gif´ alt=´Naujienos\´>
Paveiksliuko áterpimas: <img src=´naujienos.gif´ />
Padaryti nuorodà: <a href=´1.wml´>TOP 10</a>This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.