peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


infernohouse.peperonity.net

..Inferno's House..

Sis puslapis- tai tik tikrosios ´Inferno´s House- Pragaro Ugnies brolijos´ svetaines http://infernoshouse.webs.com variantas skirtas telefonui.

Kam patinka tamsa, patinka kraujas, ugnies kaitra, laisvai besiliejanèios mintys... manau ras vietà ´Inferno´s House - Pragariðkos Ugnies Brolijoje´.

Pirmieji 2 dabartinës Brolijos nariai - Inferno ir Jesus - susitiko 2003 metø rudená. Ið pradþiø juos vienijo muzika. Vëliau pradëjo ryðkëti ir poþiûrio á religijà, tikëjimà, visuomenæ, etc. panaðumai. Dar tà patá rudená á prie kompanijos prisijungë 3 asmuo. Ir ðtai ,vienà lapkrièio mënesio penktadienio vakarà, trijulë susitiko kapinëse - kitoje nei áprasta vietoje, kur ir gimë idëja átvirtinti ðià draugystæ. Po ilgø apmàstymø gimë ´Pragariðkos Ugnies Brolija - Inferno´s House´.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.