peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


infernohouse.peperonity.net

...Satanic...

Siandieniniame satanizme matomas dvigubas reiskinys.
1. Viesos ar atviros satanistu grupes tebeegzistuoja, nors ju dydis pasikeitë. Tokios grupës pasilieka reliatyviai mazos ir nezalingos.
2. Mazos efemerinës (trumpalaikës) satanistu grupës, daugiausiai susidedancios is jaunu zmoniu ir paaugliu, kai kurios is ju vadovaujamos psichopatu ir/ar sociopatu, pasirodo ir vël pranyksta. Nors jos nesudaro grësmës platesnei visuomenei, bet sudaro tiesiogini pavoju r jas isipainiojusiems. Jos daznai isivelia i kriminalinius nusikaltimus pradedant narkotiku pardavinëjimu ir baigiant isprievartavimai bei zmogzudystëmis.
Manoma, kad ðitokias satanistø grupeles, kur tik jos pasirodo, valdþios organai turëtø stropiai sekti.
Sociologas Arthur Lyons ðiuolaikiná satanizmà skirsto á tris klases: vieniðieji satanistai, ´uþ ástatymo ribø´ ir neoðëtoniðkos baþnyèios.

Vieniðieji satanistai nepriklauso jokiam kultui. Jie, pasinaudodami tos srities literatûra, patys susidaro nuosavà kultà. Daugiausiai ðie satanistai yra susvetimëjæ paaugliai, kuriems sunku bendrauti su kitais. Jø atliekamos apeigos iðreiðkia, simbolizuoja tam tikrø troðkimø ávykdymà, pvz., ásigijimo pinigø, populiarumo, romantikos ar sekso. Daþnai ðiø individø kultinë praktika bûna susijusi su narkotikø vartojimu ir fanatiðku atsidavimu rock´o muzikai, ypaè sunkiojo metalo. O tos jø ´apeigos´ bûna labai paprastos: apsisvaiginimas narkotikais, prie þvakiø ðviesos ðëtono biblijos skaitymas balsu. Atrodo, kad ir ðitø satanistø mëgëjø ´tikëjimas´ nëra nei gilus, nei ilgai trunkantis. Anksèiau ar vëliau imama suprasti, kad Ðëtonas jø neávykdys jø troðkimø. Vis dëlto retkarèiais blogio simbolis - Ðëtonas gali bûti ápainiojamas á antisocialiná ánirðá ir psichotinius impulsus. Tokiu atveju individui Ðëtonas tampa racionalizacija, klaidingu savo elgesio pateisinimu.
Bûdingas ðitos klasës satanistø pavyzdys galëtø bûti 17 metø jaunuolis Sean Sellers. Jis buvo nuteistas mirties bausme uþ savo motinos, patëvio ir parduotuvës tarnautojo nuþudymà. Bûdamas 12 metu pradëjo domëtis okultizmu. Priverstas iðsiskirti su savo drauge pradëjo vartoti alkoholá ir narkotikus. O savo gyvenimà ´paskyrë Ðëtonui´. Miegamajame ásirengë altoriø, skaitë satanistinæ literatûrà ir savo kambaryje garbino Ðëtonà. Mokykloje jis sàmoningai rodësi keistuoliu. Nusidaþë, pvz., rankø nagus juodai, mokyklos valgykloje ið buteliuko demonstratyviai gërë kraujà. Apleistame name su keletu klasës draugø praktikuodavo kraujo gërimo ´apeigas´. Teisme jaunuolis sakësi nuþudæs tëvus ´ið pagarbos Ðëtonui´. Psichologai mano, kad impulsas þudyti greièiausiai buvæs didþiulio ánirðio ir narkotikø iðdava.

´Uþ ástatymo ribø´ satanistinës grupës garbina blogio dvasià, kuri jø elgesyje ir atsispindi. Istoriðkai tokios grupës buvo sudaromos ið sadomazokistø ir kitokiø lytiniø iðkrypëliø. Jø buvimo pagrindas ir buvo orgijos - nesivarþomas girtavimas ir iðtvirkavimas. Ðitokios grupës pavyzdþiu galëtø bûti senasis britiðkas ´Pragaro Ugnies´ klubas. Taèiau antikultûriniam judëjimui ásigalëjus ir seksualiniams varþtams visuomenëje atsileidus, ðios grupës dëmesys nukrypo á narkotikus, muzikà (rock´à) ir vandalizmus.
Daþniausiai ðios satanistø grupës nariai bûna yra jauni, tarp 15 ir 25 m. amþiaus, visuomeniðkai susvetimëjæ þmonës. Jø buvimà grupëje priklauso nuo charizmatinio vado ir negatyvios laikysenos. Jø susiëjimai atsitiktiniai. Jie neturi ir nuoseklios, aiðkios ideologijos. Jø apeigos daþnai bûna ´sumontuotos´ (pasiskolintos ið kino filmø ir ið knygø, apraðanèiø juodàjà magijà). Susvetimëjimas (alienacija) sieja narius draugën, todël jø ritualinës apeigos daþnai pasireiðkia visuomeniðkai iðkrypusiais ir kartais smurtiðkais veiksmais. Kaip pvz., Denver´yje buvo susektas ´Juodosios magijos kultas´, kurio nariai (viduriniøjø mokyklø mokiniai), pasivogæ ið vietinë baþnyèios liturginius drabuþius, garbino Ðëtonà aukodami gyvulius, gerdami jø kraujà ir svaigindamiesi narkotikais.

Neoðëtoniðkos baþnyèios vengia nelegaliø veiksmø. Jos vieðai verbuoja narius. Dauguma jø á velnià þiûri ne kaip á asmeninæ bûtybæ, bet kaip á kûniðkumo geiduliðkumo ir racionalumo simbolá. Jos propaguoja egotizmà, savilaidà malonumams, asmeniniø bei politiniø galiø ásigijimà bei jø panaudojimà. Taipogi jos visos turi aiðkià doktrinà ir hierarchinæ struktûrà. Nors jos ir vieðai veikia, vis dëlto yra sunku suþinoti nariø skaièiø bei jø átakà visuomenei. Jos, kaip ir visi kiti kultai, yra suskilusios á visokias atplaiðas. Tarp jø paminëta Treèioji Baal´o ðventovë (Third Temple of Baal), kuri savo svarbiausiu uþdaviniu laiko krikðèionybës suþlugdymà. Ðiai grupei yra giminingas kitas satanistø sambûris, vardu ´Ðëtono armijos vadai´ (Warlords of Satan). Jis tvirtina, kad ateinanti Ðëtono karalystë duosianti visà valdþià vadams ir atneðianti vergystæ jø pavaldiniams. Reikia uþmirðti teisingumà, lygybæ ar pasaulio harmonijà. Pasak Lyons´o, ðie abu kultai yra buhalterio Jeremy Rollins´o kûrinys.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.