peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


ingusia.peperonity.net

-=Protingos mintys=-

1. Ir vël nëra prieþasties negerti.
2. Geriam linksmai, ar su moterimis?
3. Geros merginos gulti eina 8-a, nes 11-a jau reikia bûti namuose.
4. Jeigu nori, bet negali - reiðkia nepakankamai nori.
5. Nëra padëties be iðeities. (Kamasutra)
6. Kas tai yra 90-60-90? Vaþiavimas pro mentus mieste.
7. Gyvenimas - tai lenktynës, kur kiekvienas siekia pirmauti tam, kad finiðuotø paskutinis.
8. Neviskas ðiame pasaulyje yra uþ pinigus. Kai kà galima gauti ir uþ dyka.
9. Madam! Banana dar ir valgyti galima...
10. "Oho" - tarë ginekologas. "Ohoho..." - atsiliepë aidas.
11. Platonas Platonu, o ádomu, kas ten po sijonu.
12. Debilas ne diagnozë, o gyvenimo stilius.
13. Moteris þino meilës prasmæ, o vyras - jos kainà.
14. Jauèiuosi kaip "Tampax'as"- geroje vietoj, blogu laiku...
15. Rojuje geresnis klimatas, bet pragare - kompanija.
16. Mes esam formuliø aukos.
17. Tikras vyras be moters, kaip be rankø, o berniukas be rankø, kaip be moters.
18. Gyvenimas trumpas. Pakentëk truputá...
19. Gera liga sklerozë: nieko neskauda ir kasdien suþinai vis kà nors naujo.
20. Ties anketos klausimu "Ðeimyninë padëtis: ...." iðdidþiai paraðiau: "Ið virðaus".
21. Mokantis ið klaidø, po klaidø tenka gydytis.
22. Tarp mûsø nieko nebuvo...netgi prezervatyvo.
23. Per pusæ tik uþpakalis dalinasi.
24. Bet kuris gyvenimas prasideda nuo galo.
25. Dievas sugalvojo miegà, o velnias - þadintuvà.
26. Vyras myli akimis, jeigu daugiau niekuo negali.
27. Nuo impotencijos niekas dar nemirë...tiesa, niekas ir negimë.
28. Moteris kaip paraðiutas - bet kuriuo metu gali atsisakyti, todël reikia turëti atsarginá.
29. Atëjau, ákiðau, uþsikrëèiau.
30. Skylë subinëj - tai áðejimas, o ne áëjimas.
31. Kuo geresnës formos, tuo brangesnis jø iðlaikymas.
32. Spermatozoidas jungiasi su kiauðinëliu ir atsiranda tokios graþuolës kaip jûs.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.