peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.peperonity.net

True friends

A friend in need

Ungangibuzi ukuthi kwenzeke kanjani ukuba ngigcine ngimithiswe uThemba kanti ngithandana noSipho.Lalela-ke uzolandiswa yimina.Kunjengoba wazi ukuthi vele ngidumile ngokuziphatha kahle.Angithi sina kubafana.Ngiyisibonelo uma kukhulunywa ngetshitshi,i'virgin' uqobo lwalo.Abangane babafana nginabo futhi bangihlonipha kulokhu engiyikho.
Uma umfana engumngane wami bese engikhulumela ezothando ngimphoxa lapho buphele ubungane.Izesheli zibuzwa kimina aze anyanye amanye amantombazane athi ngiyazitshela.Vele kodwa khona ngiyazazi ukuthi ngimuhle.
Yingakho ngincamela abafana ukuba babe ngabangani bami ngoba bona abahlebi njengathi mantombazana.UThemba uyena mngani wami womfana engimethemba kakhulu.Ngisho eklasini iminyaka emithathu besihlala edeskini elilodwa.Senza amahomework ndawonye sivakashelana ngisho emakhaya.Akusiyo inkinga uma ngifika kubo kaThemba engekho endlini enkulu ngiye kwi 'backroom'alala kuyo sifike sihlale sidlale umculo.Kufike nabangani bakhe abangabafana sihlale sixoxe noma ngasiphi isihloko
UThemba uyena owazi zonke izimfihlo zami,ngisho zobuntombazane.Uma nginesesheli esingiphazamisayo ngibikela yena.Uzosithembisa induku umngani angibize ngengane yakubo yize singahlobene nakancane.Ezihlakaniphile zithuma yena kimina ukuze zamukeleke.Uyazi phela uThemba ngisho ngi'mensa' ungibona kahle ngimuzwe esethi,"Uyagula namuhla mngani."Ngivele ngihleke ngithi,'Ya mngani."USipho ngithandana naye ngiyaqala ngqa ukuba sothandweni.Futhi besivumelene ukuthi uzogcina ubuntombi bami.
Osekungicasulile nokungilethe kumngani wami uThemba okwenziwe uSipho."Uyazi mngani lento ingicasulile eyenziwe uSipho.Isivumelwano sokugcina ubuntombi bami usephulile."ngimbikela."Phela uma nivumelene ukunikana mngani kungathiwani?"ephendula."Bengingalindelanga mngani,buka nje angikakahlanganisi ngisho u 20 years.Ubevele washintsha nje sekuqumbe ibhulukwe lingaka."ngimchazela."Uma bewuzwa ubumnandi mngani singathini thina?"Ngivele kuthi 'xhifi' kimina."Uyazi wenziwa ukungazi ukuthi ubuhlungu ebengibuzwa laphaya abubekezeleleki.Futhi ngiyamangala ukuthi abantu abaqomile bahlale bezwa leyantoLapho ubhuti wakhona akahefuzeli khona.Uma ngikhala ngithi kubuhlungu yena uya'enjoya'akhale athi kumnandi"Ngize ngamfuqa wayikhipha lento yakhe esengizwisile ubuhlungu.
"Ubenikwe uwena nje mngani."Vele kuthi xhifi ngithi lacu sengihamba.Asukume uThemba angivimbe emnyango.Ngizame ukwedlula ngenkani ame phambi kwami.Ngisondele angaqheli siye sithintane ne ngemizimba.Amabele ami amile mpo amthinte esifubeni.Angibambe ngemuva.Ngizwe izandla ezinemfudumalo nokungiduduza engikudingayo.Ahlehle nami kancane aye angibeke phezu kombhede.Agaxe ingalo yakhe ehlombe kimina ahlale eduze kwami.Akhulumele phansi ngelipholile izwi."Ngiyaxolisa mngani bengingaqondile ukukuthukuthelisa ngebengikukhuluma.Uyangixolela?"Nginqekuzise ikhanda ngivume.
"Ukuthi angifisi ukuphinde ngenze into engizwisa ubuhlungu."kuthì damu umthwalo sengithole umuntu ozokungilalela."Mngani.you have to explore and know your body.'' sekusho uThemba."Uqonde ukuthini Themba?"esengidida nje umngani."Ngizakubonisa ngemvume yakho ukuze wazi."ephendula."Ayi ngizo-ke ngibone mngani.Ngithi ngisadidekile ngokushiwo uThemba afake isandla sakhe esikhaleni kwi 'blouse' athinte amabele ami athe mpo.Adlalise izingono 'very gentle' ngeminwe.Ngizwe kumnandi ukudlaliswa umuntu wesilisa ngalolu hlobo.Usangigaxile ngengalo ngesinye isandla uyangidlalisa.Bese engiqaqa izinkinobho ze'blouse'.Amabele ami asevele ama mpo ngezwa izingono sengathi ziyaqina.
Awangenele umngani ngolimi ewamunya.Angikaze ngincelwe amabele selokhu ngazalwa.Ngizwe umuzwa wobumnandi obusha kimina.Ngiqume,"Oooh ...Themba.'Sekuyimina omshintshisa ngamabele ngithi akancele leli.Ungixake kodwa lomuzwa ngoba sengizwa ngifudumala.Ingquza yami isimanzi.Futhi ngiyezwa akusiyo i'discharge'le.Ngithi ngisacabanga ngalokhu ngizwe isandla sikaThemba singiphulula amahips kamnandi.Asiphendule angidlalise amathanga ngaphakathi.Konke kubemnandi.Usangimunya amabele.Ngiyabubula kumnandi."Mmmh...mmmh..."Ngizwe isandla isandla somngani sesingithinta isibumbu.Ngithi sengifuna ukuthi ayi bo avele asifake ngaphakathi ephentini angithinte umsunu awuqhwebe kube sengathi uphuma ngaphandle komsele wengquza.Maye babo!Kanti kumnandi kanje ukudlaliswa umsunu.Ngivele ngikhale lapho ulimi emabeleni,isandla emsunwini.Afake umunwe engquza bese ewugudlisa umsunu awugobise uye uthinte kwenye indawo entofontofo ngasesinyeni.Ngikhale mina."Awu we...awu we...mngani."
'Liyangiphazamisa".esho ehlisa iphenti lami.Ngivele ngizizwe sengathi ngiyaphupha."Ngabe yimina lona owaziwa ngokuba i 'virgin'owehliswa iphenti kalula kanje isethenjwa sakhe?"ngizibuza.Pho-ke lento engiyifundiswa umngani imnandi,ayifani nale ka Sipho engihlukumezile.
Isiketi sami senyuke siveze onke amathanga."Liyangiphazamisa"esho ekhumula ibhulukwe ne'under'.Asale nomthondo oqine ngqi ukuqhanyelwa.Ungethuse umthondo ungikhumbuze ubuhlungu engibuzwiswe uSipho.Ngikhonde,"Ayi ayi."Akhulumele phansi uThemba,"Angizukukwenza lutho mngani,ngifuna uwubone uwazi umthondo womngani wakho."
Kuthi 'gidi' isibindi.Athathe isandla sami asibambise umthondo.Ngiwuzwe ushisa.Ngiwuhlube ngiwuvule kusale ijwabu.Ngiphinde ngiwuvule ngiwuvale umthondo womngani kaningana.Ngimuzwe ebubula,''Oooh...mngani"
Ngibuzwe buqine kakhulu ubungani bethu uma sesivezelana izimfihlo ezinjena.Angijikise embhedeni imilenze yami ibe sembhedeni kanye neyakhe.Angivule amathanga naye eyakhe imilenze ayibeke embhedeni sibhekane.Sihlale ngezinqe sisondelane.Ngiziphe isithuba sokuwubuka umthondo nokuwudlalisa.
Angibambe ngemuva ezinqeni angisondeze.Ngizwe ukushisa komthondo emathangeni."Ngabe uzongibhebha yini umngani?"ngizibuza."Ungangizwisi ubuhlungu Themba."ngizincengela."Khululeka mngani."asho awuhlube umthondo ijwabu lisale lodwa.Ijwabu alibeke emsunwini.Bese umsunu awudlalise ngalo.Awuhlikihle awukitaze.Ngivele ngikhale ngimbambe ngemuva.
"Awu Themba...awu mngani...kumnandi."Lapho igolo selimanzi te.Ngiyayiqala into emnandi kanje kumnandi emsunwini kuze kudlikizele umzimba wonke.Abuye awufake ngesihloko engquza awukhiphe awubuyisele emsunwini ube manzi kwawona umthondo amanzi egolo.
"Ngizokukhombisa mngani ukuthi lidliwa kanjani itshitshi."kusho uThemba.Ngiwuzwe umthondo ungena engquza.Kube'tight' lokhu okuhlangene nobumnandi.Ingquza yami iwumunce wonke umthondo womngani,igolo limanzi."Mmmh."siquma sobabili umthondo ushisa kamnandi egolo.Afende umngani kuvele kubemnandi kanti bengithi ngilinde ubuhlungu.
Angiqinise ngemuva mina ngiyakhala."Awu Themba mngani waze wangizwisa into emnandi...ye...ye...ye...aaawu."Ancike endlebeni ahlebe."Kambe yini lokhu esikwenzayo mngani?"Ngiphendule,"Siyabhebhana mngani.Uyangibhebha Themba."
"Asibone mngani ukuthi ubani ohlula omunye ngokufenda.1,2,3...go"Lapho sibambane sifendane kube uwashiywa.Ngiyaqala nokufendana nomfana.Kube mnandi lokhu okwedlulele.Ngizwe igolo likhala 'mf...mf...mf."Akhale umngani."Awu lamnandi igolo lomngani...awu lamnandi igolo letshitshi.Lisaphelele mngani uyiphethe ingquza."Mina lapho angisazizwa nokuthi ngithini ubumnandi."Awu mngani kumnandi ukubhejwa,kodwa ubungangibhebhi ngani sonke lesisikhathi.Elakho igolo ubumnandi obungaka ngiyabuqala emhlabeni.."
Lapho sesiyakhala sobabili.Ngizwe igagasi engingalazi egolo umzimba wonke kube sengathi ushokwe ugesi.Ngidlikizele umzimba wonke ngilahlekelwe umqondo.Ngimnkonkoshele uThemba ngikhale wi izinyembezi zobumnandi."Oooooooh...Kumnaaaaaaaandi!"Ngimuzwe uThemba ebhonga okwenkomo."Nami sengiyachama mngani...Oooooooh...aaaaaaaaawuuuuu...!"
Uqine kakhulu umthondo.Kushise engquza...Ayikhona ukubhejwa kumnandi,umthondo umnandi nesidoda sinokwakho eceleni.Ngisizwe kahle uThemba engichamela.Sisodwa nje singikhalise.Kuvele kushise kamnandi ngiqala pho nokuchanyelwa umfana.Ukukhala kwethu kube kukhulu kudume indlu.Angene nezicabha umama kaThemba.Asikhiyile emnyango.Ngimbambe ngimqinise uThemba phambi kukanina kumnandi.Uma uthi mpiki umthondo ukhafula isidoda sobabili sithi,"Yo mngani!Yo mngani!"Avele akhamise umama kaThemba ngimuzwe ethi"Oh niyabhebhana."


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.