peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.peperonity.net

Ngivalelekile

Ngaze ngakubona okukhulu.Angazi bengiyaphi.Ngingene e office likathisha omkhulu ngokungemthetho.
Phela bengizokweba ama'mathematical instrument'.I'office' lika'principal'lahlukaniswe phakathi ngeplangwe elenza i'ceiling'.Kuleligumbi elingemuva kugcinwa khona izinto zokubhala ezinye zigcinwa e'storeroom'.Lapha e'office'kungeneka kalula ngoba othisha bacabange ukuthi sithunywe uthisha omkhulu uKhabazela.
Uma sizokweba siye sicuphe uma uKhabazela esaphumile.Phela unesifundo asifundisa 'grade'11.Okumnandi nge'office'linama'curtain'enza ungabonwa uma uphakathi yize ubona wena osuke uphakathi ngaphandle.
Mina ngifike kumaphakathi ne'period eyandulela i'lunch'.Ngifinyelele kahle kulengxenye eyahlukaniswe nge'mesonite'.
Ngithi uma ngiphakathi ngiwuzwe umnyango uvuleka."Wo nkosiyami ngizokuba yini mina.Kungcono nokuba ungifice ngaphambili bengizopatanisa ngiqambe amanga.
Ngibone kungcono ngimlinde mhlawumbe uzophuma.Ubuye uvuleke umnyango.Ngilunguze ngembobo encane.Kuvele kungene uMam Mthembu u'class teacher'wami.U'mam, lona ohlale elethwa njalo umkhwenyana wakhe onesitolo.Uhlale efika uma sekuyothandazwa.Akalenzi iphutha ntambama.Uma isikole siphuma imoto isuke seyimlindile. .
Usesemncane nokho u'mam' ngoba cishe uko'26years'Usanda kushada ezinyangeni eziyisithupha ezedlule.
Ave eyi'role model'yami bo u'mam'Mthembu.Ama'hairstyle'uwashintsha maviki onke noma kabili ngeviki.Namuhla ugqoke isiketi esimnyama esinmqhewu athi uma ehamba kuthi qheke ithanga.Angene enyuke eze ngakuthisha omkhulu.
'Marvellous!You look real pretty Mrs Mthembu."kusho uKhabazela."Thanks for appreciation."asho emomotheka uMam wethu."Oh what a petion?"UKhabazela athinte umqhewu lapho kuthi bani khona ithanga.''Wu uyangi'harasa'."Ahleke uKhabazela."Ngiyaku'harasa?'abuye agigitheke uKhabazela.Nomam ahleke."Mina angikaze ngimbone umuntu o'fresh' njengawe sengathi akathintwa."
Aphinde amthinte uthisha omkhulu.Kulokhu ampotoze izinqe."Ayi kodwa Khabazela yini ukuganga umdala?I'harassment' njalo lena."Asukume ame ngezinyawo uKhabazela babhekane.Amphulule ama'hips'.Awadlalise impela bebukana ezinhlamvini zamehlo.
Ambambe uKhabazela amsondeze.Basondelane.Bacimeze.Awu baqabulane.Bancelane isikhashana.Akhulumele phansi uKhabazela.''Let me lock."Anikele emnyango akhiye.Umam Mthembu ame azesule umlomo sengathi umangele ngokumehlele.Abuye uthisha omkhulu aphinde amphulule amahips babhekane.Abheke eceleni u'mam'Mthembu kulokhu."Ayi Khabazela please...ngicela ungiyeke tu."enqekuzisa ikhanda ezama ukugwema u'kiss'kaKhabazela."Why?"andondele phansi uthisha omkhulu."You know I am married."esho esembuka ngqo ezinhlamvini zamehlo."But you are pretty and I am married too."asho ebe elujukujela emlonyeni ulimi engakaphenduli u'mam'Mthembu.
Kulokhu bancelane strong.Uyazipotoza izinqe bo uKhabazela,naye u'mam'usemgonofele uKhabazela.Sebephefumulela phezulu kuyashesha nabakwenzayo.Asehlise isandla uKhabazela.
Asenyuse uKhabazela isandla senyuke nesiketi nepitikoti amathanga athi bhanya qheke.Ufresh bo u'class teacher'wami,kodwa ngiyabona ukuthi akangedluli mina ngokuba fresh.Asigxavune uthisha omkhulu isibumbu sika'class teacher'wami.Bayancelana njalo.
Lapho angisazi ukuthi ngizokuphuma kanjani lapho ngivaleleke khona.Ngokushesha uKhabazela alehlise iphenti lika'mam'.Aleqe u'mam' iphenti libe ku'floor'.Uthisha omkhulu aqhaqhe ibhande noziphu ehlise ibhulukwe.Ngiwubone umthondo kathisha omkhulu uphume uqonde thwi.Ungakanani pho!Isibhombolozi.Ngizwe ingquza yami ibamanzi.Nakhu sengiqhanyelwa bo.
Iziketi ziphezulu ku'mam'amathanga asobala.Ibhulukwe liphansi kuthisha omkhulu.Bamile basancelana.Alinwaye ngeminwe igolo likathisha wami.Nami ngizwe sekuluma umsunu ngize ngiwunwaye.Lapho uKhabazela avele awubambe umthondo wakhe oyisibhombolozi.Awushutheke engquza kathisha wami.Ngimuzwe u'mam' ethi 'ooooh'.
Bafendane.Baqale slowly.Bamile.Izandla zikathisha omkhulu zisezinqeni zilkathisha wami,yena umbambe amahlombe.Bakhuphule i'speed'kube ubufequfequ.Umam Mthembu akasenendaba nokushwabana kwesiketi sakhe.Baphefumulela phezulu othisha bami."Mmm...mmm..."Ubufequfequ bayabhebhana.
Babuye bancelane kukhale nolimi.'Mmf...mf.!'Lapho angisacwayizi amehlo ami asethe njo kulesisikhala.Ingquza yami isimanzi ngiyizwa isiluma.Baqhubeke babhebhane othisha bami.UKhabazela aphakamise ithanga lika'mam' Mthembu umlenze wakhe undize emoyeni.Ukubhebhana kwabo seku'hot' manje.''Aaa...aaa...Khabazela...wangidla kamnandi baba...Oooh...oooh...nakho-ke..." Aphakamise nalona omunye umlenze u'mam'Mthembu abambe uKhabazela amqinise bese emthandela ngemilenze.UKhabazela amuthi ngqi ezinqeni.
Bafendane mawala.UKhabazela usethandelwe ngemilenze uphakathi kwamathanga ka'class teacher' wami.Yena umbambe ngemuva ezinqeni.Usesimince sonke isishwapha uthisha omkhulu ebhebha u'mam'onezinyanga eziyisithupha eshadile.
U'mam'Mthembu ikhanda ulibeke emahlombe kaKhabazela.Umthandele ngemilenze amathanga amhlophe ahleli obala.Uyakhala manje uyafenda elenga emoyeni.''Oooh shit...uyangidla Khabazela...ooooh...oooh...!"Lapho mina sengifile ukuqhanyelwa.Iphenti lami sengiligudluzele eceleni ngazidlalisa ngomunwe emsunwini.Nami sekuthi angibubule ngikhale naye uthisha wami obhejwayo."Awu we ma anazi kuqhanyelisa kanjani ukubona abantu bebhebhana bukhoma.Nokwenza ngibona abantu engibahloniphayo bebhebhana bengangiboni.
"Oooh...oooh...awu!" kubhonga uKhabazela.Asiphalaze uKhabazela aye ambeke etafuleni abhalela kulona.Imilenze kaKhabazela ibe phansi .Umam ahlale ngezinqe etafuleni esamthandele ngemilenze.Kube sengathi iyehlukana imilenze ka'mam' Mthembu avule amathanga manje."Waze wamnandi umakoti esanda kugana...awu kodwa mfazi womuntu ingquza emnandi kanje."kukhala uKhabazela."Aaaaawwu...yaze yamnandi indoda yomunye umfazi...Imnandi into yokuntshontshwa.Unawo umthondo Khabazela futhi uyabhebha."kukhala u'mam, Mthembu efenda umthondo uphakathi.Lapho sengimanzi te i'role model'yami ngiyibuka beyibhebha.Iphenti ngivele ngilikhumule ngizame ukuzesula ngalo ingquza bese ngilifaka ekhikhini lesiketi sami.
"Ngichamela dali wami ngichamela Khabazela mina sengiyachama."Asho akhale kakhulu kodwa ebe ekhalela phansi."Nami sengiyachama..."kuhlebeza uKhabazela."Weeeeeeeeeee...."bakhale bobabiliu'mam'Mthembu aze aqhaqhazele adlalise imilenze emoyeni.Awukhiphe umthondo egolo uKhabazela.Uphume umanzi umthondo egolo,esinye isidoda sithi ju phansi.Asukume u'mam' acoshe iphenti azesule ingquza alifake kuhandbag.UKhabazela azesule umthondo nge'handkerchief'enyuse ibhulukwe.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.