peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.peperonity.net

Elawini

Namuhla elamanqamu.Phela ngilinde isoka lami uMbhekiseni.Ngisanda kumqoma.Indaba yethu iyaziwa ngoba indaba yokuqomana kwethu isibongiwe.Phela emakhaya indaba yokuqoma ingenwa yiwo wonke umuntu.Izintombi ziqala ziye entabeni kuyobongwa indaba,kubuye kwedlulelwe ekhaya kubo womfana sekuyobonga nabadala.Ekhaya kithi bayazi ngoMbhekiseni uMsholozi wami.

Ukufika kwesoka lami akwenzeki emini emakhaya.Isoka liyacupha kuze kubemnyama.Liyathumela abafana abancane ngoba lingayinuka induku uma lizocela izinsizwa ukuba zizongibiza.Likhululeka kakhulu uma lithole intombazane.Phela izintombi ziyawazi amasoka aqonyiwe.Zithumeka kalula zona,futhi siyakujabulela ukuthunywa osibali.

Isoka lami ngilifihle eqhikizeni lami uBabhekile.Nokudla ngiliphekela khona.Ngingamthini ubaba.Yize esezwile ukuthi ngiqomile kodwa ngingelokothe ngifake indoda isidanana ekhaya ingalobole.UMbhekiseni uyoze alethwe iqhikiza elawini lethu thina zintombi sekulele abadala,cishe ngo 9h00 ebusuku.Nokuhamba uhamba ekuseni bangamboni obhuti nobaba.Uyoze alobole kuqala kanduba akhululeke kulelikhaya.

Ngizwe nge'knock'ebengikade ngiyilindile elawini.UBabhekile uselethe uMbhekiseni.Sengilungise kahle umbhede ngageza ngabamuhle.Ngisesaba phela ukumane ngikhumule ngigeze phambi komuntu wesilisa.Ngifake i'nightie emfushane.Ngibhince ithawula ngaphezu kwayo ngangeyembatha i'gown'

Bangene ahlale embhedeni uMbhekiseni.UBabhekile akhulume emile."Uyiphathe kahle sbali ingane yakithi.Ngizobuya uma ngizwa kukhona okhalayo."Asho eyophuma.UMbhekiseni usegezile.Akusekho okunye ngaphandle kokulala.

Lisondele isoka lami.Lingigaxe ehlombe.Likhulumele phansi ngelindondayo izwi.Izandla zendoda ngizizwe zinemfudumalo.Angidonse ngithi ukutabalasa."Woza mama."Ngizithole sengincise ikhanda lami esifubeni sikamntakwethu.Ngizwe igazi lami lifudumala.Kwaze kwamnandi ukugonwa indoda we ma.Angithinte amabele.Ngizithole sengimfuqa izandla.Kuzenzakalele.Phela thina zintombi zasemakhaya siyakwesaba ukuthintwa yize kumnandi.Mina ngiyesaba ngisanda kuqoma.Angazi nokuthi kumele ngenzenjani,noma ngiqhubeke nendlela endala.Abe nesineke uMbhekiseni.Athi ukungithinta ngasezinsweni.Ngize ngigxume.Aphinde angithinte amabele.Kulokhu ngingabe ngisatabalasa kakhulu.Alipotoze ibele.Bengilinde ubuhlungu kodwa kumane kube mnandi.Abuye angithi faxa eqolo ngize ngibhense.Ngizwe umsunu utshikiza.Ngiyaqhanyelwa manje.Ngisisuse isandla sesoka lami.Usengiqhanyelisa kakhulu.Angifuni asheshe abone ukuthi sengiqhanyelwe.Phela kungamahloni kithina zintombi zasemakhaya ukubonwa insizwa ukuthi uqhanyelwe.Nesoka lami lizosuke lingithathe kalula lithi ngilula.

Ngithi ngisalwa nokubamba isimilo phambi kwesoka asifake isandla esifubeni.Abuye nalo ibele.Ngithi ngiyasifuqa isandla sakhe libe selisemlonyeni.Alimunye kanye ngihlebeze,''Awu kodwa Mbhekiseni...Mmh..."Ngehluleke ukuzibamba nokufihla ubumnandi engibuzwayo.Alimunye ngizwe umsunu uthi tshiki!Ingquza yami ngiyizwe igcwala amanzi.Ngize ngibe namahlonyana okuthi uMbhekiseni uzozwa sekunuka igolo.Phela ingquza uma isinamfuka amanzi egolo esegcwele indunu isoka lami lingakangibhebhi lizosuke lizwe ngengquza eqhanyelwe isinuka.

Umqondo wami uthi ukubuya.Ngimphushe ngiphethwe ingqondo yokuthi isoka lami lizothi ngikujwayelephi lokhu esengikwenza ngoba ngiyaqala ukuqoma.Uyadlala uma uthi ungaphikisana nemvelo yokuqhanyelwa.UMbhekiseni asukume akhumule ngimntshontshe ngamehlo ngingafuni abone ukuthi ngiyambona.Athi uma esekhipha i ' under'ngimntshontshe futhi.Ngiwubone umthondo wesithandwa sami esizongidla ngawo.Mkhulu.Usuqhanyelwe usulugodo uze kwangathi ubheka phezulu.Ngizwe umzimba wami uthuthumela.Iyesabisa indaba yokubona umthondo uma usanda kuqoma.Wemama mina iloluholokoqo oluzongena engquza yami.Kuthi angiyophuma ngomnyango.Omunye umqondo uthi "Ungazenzi isilima,ingani amanye amantombazane ayabhejwa,futhi aze abhansane uma esexoxa izindaba zobuntombi zokuthi mnandi kanjani umthondo.Mina bandla ngizijwayelele umunwe engizenwaya ngawo umsunu ngize ngichame.Nakho lokho kuyimfihlo eletha amahloni.Ngizinike ukuthi ngizoqinisela.Ubeseke wangibhebha UMbhekeni,nakuba angiqhanyelisa kodwa kwakunengxube yobuhlungu nobumnandi.Nawo lowomthondo wawungene ngingawubonanga ukuthi mkhulu kangaka.

Ngivale amehlo ngesandla ngenkathi esondela.Ngithi ngiyaqhela angibambe.Ngithi ngiyamfuqa ngisazivale amehlo isandla sami sibambe wona lomthondo.Ngizwe ijabu lithi tifi.Angigonofele umntakwethu.Asuse isandla engizimboze ngaso.Angifake ulimi samukelane.Angincele udali.Ngiqhanyelwe mo.Athathe esinye isandla angibambise uholokoqo lomthondo osulushisa kuhle kwembawula.Ngizizwe ukuthi ngiphelile ukuqhanyelwa.Ngizinikele kulomthondo.Ngizwe esengiketula embhedeni.Ngibe ngaphansi abe ngaphezulu.Ngivale ngqi amathanga.Athi uyawavula ngidonse ithawula."Ayi kodwa yini Nomusa."ehefuzela efile umntakwethu ukuqhanyelwa.
Silibange ithawula.Sekumnandi ngiqhanyelwe ngiyafa,nodali uqhanyelwe kodwa angimniki.Uyahlebeza"Awu Nomusa awu kodwa Fuze wami yini kodwa?"Nami ngiyahefuzela angimniki mpendulo.Ave kumnandi ukuncengelwa ingquza isoka likukhulumisa kahle likuthopha.Sesidlala imidlalo yaselawini manje.Imidlalo yothando.Asheshe angehlule kulo wethawula.Ngibone amathanga esehleli obala.Athi uyawufaka umthondo ngiwavale ufike ugwaze phakathi kwawo.Athi uwavula ngesandla ahluleke.Nami ngivale ngiphothe imilenze ngibhale u8.Anginkunyankunye ehefuzela engincenga.Umthondo wakhe ungifudumeza amathanga.Ungafunga ukuthi uyangidlwengula kanti cha imidlalo yezithandani yaselawini.Nami ngiqhanyelwe.Kulokhu ngifuna ukumehlula impela."Awu Nomusa sengiyoze ngichame ngaphandle."engincenga udali."Siyobe sesisomile phela.Okukahle ngoba awuzukungimithisa ngoba uzokona isibaya sikababa awungilobole."

Ngiyagegetheka manje ngiyabona ngiyamehlula ngamandla uMbhekiseni.Thina zintombi zasemakhaya uma uyinsizwanyana ungabuyela kini ungayitholanga ingquza obuyihambele.Ube yihlaya nasezintombini ukuthi awunsizwa yalutho.Nezinsizwa zasemakhaya aziwuthandi unogwaja osuvele uzifele.Kufanele insizwa uma ixoxa ngawe isho ukuthi intombi yakwabani yake yangimisa ngengquza sengiyithathile.Kodwa mina sengiqhanyelwe lokhu okwedlulele kulomdlalo engiwudlalayo.
Ngilokhu ngiyiphothile imilenze.Nomthondo uphezulu emathangeni.Uyangizama nango'kiss' uLovey,ngiyawemukela-ke wona.Azame emfakadolo.Idolo lakhe libe namandla.Ngizabalaze nami ngiqhubeka nomdlalo waselawini.Ungaze ufunge uma ungazi elawini ukuthi ngiyadlwengulwa.Ngizwe idolo liba namandla.Ayivule ngenkani imilenze.abe engena phakathi kwamathanga.Ingquza yami esixathuka vele ibe semseni womthondo kaDali.Uyakola yini pho loyamfana.Umthöndo kube sengathi unamehlo.Awufake ngqo embotsheni yengquza.Awuhlohle ushisa njengembawula.Kulokhu vele ushelele ushise ngingabuzwa nobuncane ubuhlungu.

"Awu wema!Awu Mbhekiseni."Ngenanela ubumnandi bepipi."Aaaah Nomusa mama."kuquma uMbhekiseni esewufake phakathi egolo.Kube mnandi zisuka nje efenda."Awu mntakwethu...awu Msholozi wami.Ngiyakuthanda baba."Kube sengathi ungibhebha kakhulu.Omunye umqondo uthì uma ngingamitha!Pho-ke mnandi umthondo.Angeke ngisawuvimba.

Ngithi ukuphakama ngibuye ngehle.Ngizwe obunye ubumnandi.Angikaze ngifèndane nensizwa mina njengoba bengingaqomile.Ngimbambe uDali igolo ngilithi qheke ngimise amadolo,yena athi khaxa phakathi sifendane."Awu kumnandi Nxamalala wami kumnandi sthandwa sami."Lapho sengikhala wi izinyembezi zothando.injabulo nobumnandi bomthondo.Sengiyibona kahle lento engihlale ngiyizwa ngoBabhekile nezintombi zakithi ukuthi ayikho into emnandi emhlabeni ukwedlula ukubhejwa."Awu ngelakho lonke igolo mntakwethu.Ngidle sithandwa sami."Naye udali ulokhu equmile."Ooh...ooh...umnandi Nomusa.Umnandi Fuze lami."Lapho ingquza isilokhu ithi'mf!...mf!...mf!"Ungena uphuma umthondo.
Sekuwubutsegetsege bombhede iyangibhebha lendoda.Ayi uyawubeka uDali umthondo ngimfuna ukumnika lonke igolo uMsholozi wami.Angisenamahloni ngiyayethemba nengquza yami i'tight' ilibamba ngqi ikhinqi.NoMsholozi uselokhu ekhale njalo.Akusemnandi!"Ngibhebhe!Ngibhebhe!Ngibhebhe!Elakho lonke igolo Msholozi wami."Akhale naye"Ngiyabonga Fuze wami igolo lakho ngilithole lisaphelele.Ngizozishaya zonke izinkomo ngiikulobole Sthandwa."Kuthi cosololo.Kube khona igagasi engilizwa ngaphakathi kimi.Kunyakaze umzimba wonke.Ngikhale kakhulu ngimnkonkoshele uMbhekiseni.Naye anginkonkoshele."Awu,.awu...weeeeeeeeeeeeee..!"Ingquza ngiyizwe ilithi ngqi ikhinqi.Nomthondo ngiwuzwe uqina kakhulu.Ngimuzwe ekhala uLovey.'Yeeeeeeeeeee...!"Kuthi fu obunye ubumnandi egolo obushisayo buphuma kumthondo kaDali.Ngizwe kahle ukuthi isidoda ke lesi oBabhekile abaye baxoxe ngaso bathi simnandi siyashisa.Ngivele ngizikhohlwe lapho kube sengathi ngiyaquleka ubumnandi bokubhejwa umthondo kaDali.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.