peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.peperonity.net

Elawini 2

Yebo-ke igolo lami seliyawazi umthondo.Usengibhebhe kaningi uMbhekiseni isoka lami.Uyalibhebha yini pho.Ayi uyawubeka uMsholozi umthondo.Ngisho uma sesixoxa eznkuqoma nezintombi zesigodi oBabhekile ngiyamncoma ngithi uyawushaya umthondo loyambhemu.Ungichamisa njalo.Lapho vele lushe uhleko lwezintombi."Ge ge ge!Hhu ah!"Nami ngiyazizwa ngigcwele impela kwezobuntombi.Igazi lami leklasile.Phela umthondo uyaligeza igazi lomuntu wesifazane.Ukuchanyelwa ngesidoda sekungenze ngashintsha.Ngiyamanyazela amathanga ami agcwele ayaphuphuzela.Ama'hips ngize ngithi ukuwabamba uma ngingedwa.Izinqe ngigcwele.Ngisho ngihamba ngaphandle kukhala ngisho izalukazi zithi,"Awu yaze yayinhle intombi kaNgcobo.Ingabe izinsizwa zithini."Lapho ngisuke sengifake esifushane isiketi esiveza amathanga ami abusheshelezi,amahips ami ethe thaqa.Izinqe zithe ne.

Ubuntombi ngibuzwa ngaphakathi nabo bonke ubumnandi babo.Kodwa ayikho into engiyiphilelayo.Ngiphilela uMbhekiseni nomthondo wakhe.Uyazi ungivala amadlebe wema.Akumnandi phela lobu.Awu ogogo ingabe babezwa bona yini lobubumnandi obunje bebhejwa ngomkhulu.Ayi zazi lukhulu lezizalukazi uma zazi umthondo.Ungazibona zithothobele nje zilokhu zisikhuza zithi.".Ayi bo nathi sedlula khona njalo ebusheni."Zisho kanti ziyazi ukuthi mnandi kanjani uma usugudla umthondo.Mina ke ngiyamvulela uMbhekiseni igolo.Usengitshelile ukuthi abakhongi bazokuza maduze .Ujatshuliswa ukuthi ulithole livalekile lavulwa umthondo wakhe.Useke wangethembisa nokungithengela ibhanoyi udali ezwa ukushisa kwegolo ngimvulele elibhebha.

Njengoba sengiqomile izindaba zezintombi zokuqoma sengiyazikhuluma.Kodwa iqhikiza lethu uBabhekile.Nango ke udadewethu omncane uThembisile useqomile.Indaba yokubonga ukuqoma kwakhe isidlulile.Namhlanje isoka lakhe lizomvakashela okokuqala."Ingabe uzothola itshitshi ngempela yini?"ngibuza uBabhekile."Nami ngiyangabaza.Phela ngake ngawuzwa umoya wokujola kukaThembisile esikoleni."Ephendula."Useyozibonela naye uSbali elawini,akunkinga yethu leyo."

Simqhube uThembisile simuse elawini.Phela itshitshi lisuke lisenovalo.Linakwa amaqhikiza alihlanganise nesoka.Liyayalwa nangamaqhikiza ukuthi iphathwa kanjani indoda.

"Uyiphathe kahle ingane yakithi sbali",sisho sibashiya.Sinele sibe ngaphandle angidonse uBabhekile siye ewindini.Kunesikhala lapho obona kahle yonke into eyenzeka elawini.Kumnyama ngaphandle asibonwa umuntu.Angazi waqhamukaphi lomkhuba wezintombi zasemakhaya wokucotha eduze. Uma kuyomekezwa itshitshi.Phela itshitshi liyawesaba umthondo uma lingakawazi.Liyalwa uma kuyinsizwana ize ihambe ekuseni ingayinukanga ingquza ekade iyizele.Kungaze kube amalanga amaningi itshitshi lisayimbandile nje ingquza.Insizwa isiyoze iyokhala emaqhikizeni ilokhu ibona ingquza ingayitholi.
Nebala asondele uMjemzeni isoka likaThembisile.Aqhele uThembisile.Liphinde lisondele aqhele kuze kufike ekugcineni kombhede.Usuqalile umdlalo wamatshitshi namasoka wokufuna ingquza nokubalekela umthondo.Ambambe agxume uThembisile aye emnyango.Afice kukhiyiwe.Sibukane noBabhekile.Amdonse abuye naye.Bahlale embhedeni.Asondele uMjemzeni azoqabula.Anqaphaze uThembisile."Kanti awungithandi yini Thembi?"kubuza uMjemu."Ngiyakuthanda,into engingezwani nayo ilena oyenzayo."kusho itshitshi.Phela emakhaya liyagotshwa itshitshi noma seliqomile.Azame ngezinye izindlela uMjemu amdlalise manje.Amphuthaze ama'hips'ababayele uThembisile.Amthinte sakumkitaza."Awu kodwa Mjemu."esho egxuma."Awu mntakwethu."emuthi faxa eqolo.Ligegetheke itshitshi.Sibukane simangale sinoBabhekile ukuthamba kalula kwetshitshi lasemakhaya.Afake isandla phakathi kwamathanga.Agegetheke futhi uThembisile.Siqhwebane."Akuyilo itshitshi leli dade."Ngihlebela uBabhekile.Amvule amathanga awadlalise ngezandla."Owu Mjemu...mhhh!"Avele anxaphe uBabhekile."Akuseyilo itshitshi leli.Iyayazi indoda lengane."

Kuthi kusenjalo bancelane.Baqumele phezulu,,"mhì"Ngokudinwa uBabhekile azame ukusukuma.Phela amahloni ukuqamba amanga ubonge indaba uthi intombi itshitshi kanti izofika ibe ngunogwaja ozifele embhedeni."Asilinde sibone dade."ngihlebeza.Bancelane nokunguThembisile sekuyamphuthaza nakho.Awu awukhiphe uMjemu umthondo. Usuqonde thwi.Awubambe ngezandla awudlalise emathangeni kaThembisile."Mmnh...oooh..!"bebubula bobabili.Lapho iphenti lami livele libe manzi sengibona lomthondo kaSbali uMjemu.Awudlalise awugqishe phakathi kwamathanga uye ngasesibunjini.Sesibambene ngezandla noBabhekile.Naye ngiyamuzwa uphefumulela phezulu."Ingabe ilifakile lona iphenti lengane?"kuhlebeza uBabhekile.Besaqabulana kunjalo amketule uMjemu uThembisile.Avele awe kalula.Nathi sekusicacele ukuthi azikhali tshitshi lapha.Kade yaliqala ipipi lengane.

Ivele iyithi qheke ingquza eyakwethu intombi."Awu lengane ayisazi ngisho imfakadolo?"Ngibuza ngokudumala okunokuqhanyelwa phakathi."Siyifundise kahle nje lengane ukuthi ingquza uyayivala uma uqala ukulala nomfana."kwenanela uBabhekile iqhikiza lethu."Bayazana lababantu."ngiziba amahloni.Asho abekhumula uMjemu.Asale nqunu.Akhumule noThembisile.Babenqunu bobabili.Amathanga ami ngiwahlanganise ngiwashukushe ndawonye.Sengifile ukuqhanyelwa ngizobona abantu bebhebhana phambi kwami.

Kanti ngiqhanyelwe nje noBabhekile usefile.Uhlanganise ngqi amathanga isandla usesibeke esibunjini.Ngimuzwe equma"Ohhh!"Lapho uMjemu usewufake ngesihloko egolo likaThembisile.Siwubona wonke umthondo.Uyawugcobhoza egolo,awugudle umsunu uzwakale ukhala uthi,'hoxo!hoxo!"Uma sewenza lowomsindo babubule bobabili."Awu wema!""Owu Mntakwethu!"Thina sesiqalile siyazenwaya imisunu.Umunwe ophakathi nendawo sengiwufake ngaphakathi ephentini,ugudla isibumbu uye unwaye umsunu.Siwubone ewuphusha uMjemu kulesisifetshana sakithi ebesicabanga ukuthi itshitshi.Awuphushe ngesinono uMjemu.Kuyezwakala wonke umsindo kulesikhala esingaphansi kwewindi.Ingquza yetshitshi lakithi siyizwe iphusha umoya sengathi iyasuza.Bangawunaki lowomsindo ababhebhanayo.Aqale afende igolo uMjemu.Kuzwakale umsindo uthi,"ngcamu!ngcamu!ngcamu!"Akhale uThembi."Ye...!ye!ye!"Nathi sibone ukuthi iyabhejwa lengane,futhi iwejwayele umthondo.Ngithi ngiyambheka uBabhekile naye wenza sona leso.Ushaya indlwabu.Nami sengiyabubula. Embhedeni sekugudluke namashidi bayabhebhana lababantu.Azikhali tshtshi lapha elawini.Nami ngizwe umthundo ungifikela.Esinye isandla sibambe uBabhekile,esinye sisephentini ngishaya indlwabu.Amahloni asengiphelele kuBabhekile.

Ngenkathi uMjemu esebeke imilenze kaThembisile emahlombe ngizwe isandla sikaBabhekile singiqinisa.Ngimuzwe enswininiza''Yiiiiiiiiiii...!"kanti usechanyiswa indkwabu nokubuka abantu bebhebhana.Nami ngiqinise ngizwe umthundo uthi,'fu...fu...fu!'Ayi ngikhale,"Weeeee...!"Ngiwukhiphe umunwe usumanzi amanzi engquza.Silunguze ngewindi.Uswacabele uyanswininiza uThembi,"Awu mntakwethu awu sthandwa sami."UMjemu usebhonga okwenkomo ihlatshwa umince sonke isishwapha ulithi 'hliki! hliki!" igolo.Besakhala kunjalo uThembi akhale,"Ungangimithisi dali.",esho emfuqa..Sisibone sijuza isidoda sithi ju!ngenkathi emboncula umthondo esabhonga.

''Obani laba?"kube yizwi likababa elisethusayo.Sibaleke noBabhekile amagolo emanzi te siqonde kwelinye ilawu esizolala kulo.Asiyeke ubaba uma esebona ukuthi yithi.Singene sihefuzela sizishutheke engutsheni."Ayi badlene labayabantu dade.!"kubabaza uBabhekile iqhikiza lezintombi."Nami ngize ngakhumbula uMbhekiseni."Avele asondele uBabhekile athi ne nangamabele kimina."Ngishode ngompipi nami ngane kababa."Angivule amabele angimunye,esinye isandla sibe singidlalisa umsunu."Awu Babhekile.,awu we."Ngisho ngimfaka nami umunwe engquza."Awu Nomusa kumnandi."Sidlokodlane ngeminwe noBabhekile silokhu sibubula.Ngizithole amathanga ami esethe khaxa kwawakhe sesibhebhana,Sizama ngakho konke ukuhhudlana ngemisunu.Kunzinyana khona.Izibumbu zilokhu zigqulana,kodwa uma kuke kwathintana imisunu kuthi bani ubumnandi sikhale,."Aaaaah!Ahhhh!"Impela angikaze ngicabange ukubhebhana nenye intombazane.Kodwa manje siqhanyelwe ngisho igolo sengingalinika inja ilibhebhe uma ingaqhamuka.Sibuye sibuyele ekudlalisaneni ngeminwe obhontshisi.Ayi sidlalisane ngesineke izingquza sezimanzi.Ngithi uma ngizwa ngifikelwa ukuchama agqibuke uBabhekile iqhikiza lethu."Awu ngane kababa ngiyachaaaaama.!"Nami ngizwe ingquza ikhipha ojusi ewumelele umsunu ngomunwe."Awu Babhekile...awu nkosiyami...awu Ngcobo...awu ngane kababa.!"Sibambane noBabhekile iqhikiza lethu sesichamisana.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.