peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.peperonity.net

Awugobi

Eyi abhokile amanketshane.Iqembu lezigebengu leli elabe lihlalise kabi umphakathi le emakhaya ngasesikoleni lapho engifundisa khona.Phela ngihlala e'cottage'.Njengoba uthisha omkhulu ehlala ehamba ngivame ukusala nosisi Bongi,uMiss Nxumalo lo ovame ukungibiza ngengane.Siyazibusisa ngocansi uma sithole ithuba.
Isiphazamiso esesiba khona uMam Skhakhane asebehlala naye e'cottage'.Uvamise ukuhamba ngama'weekend'aye emzini wakhe.Kulokhu akahambile.Futhi noBiyela indoda kasisi uBongi ayifikanga.

Nakhu sekuqhamuka lendaba yamanketshane aqoba kwasani.Ibagulise mani lababantu besifazane.Ilapho engabona khona ukuthi abantu besifazane akumagwala amanzi.Badala kunami uBongi una 33 umam Skhakhane una 35 mina ngina 21.Bonke vele bakhombise okukhulu ukuvevezela.Bathembele kimina.Bayangincenga ukuba ngingahambi ukuya ekhaya.Nami ngimise umsidlana phambi kwabantu besimame,ngingakweneki ukwesaba kwami amanketshane phambi kwabo."La ayobe efike ekhaya."Ngisho ngiqamba amanga.

Kufike ukuhlwa kwansondo.Indlu yami inama'burglar guards'eyabo ayinawo.Bafune ukuba ngizolala kweyabo."Angeke kulunge ngishiye indlu enama'burglar'.Wozani nina."Ngisho ngigajwe ukwesaba.

Nebala sizithuthe cishe zonke izimpahla.Siqukule ngisho imibhede imbala.Phela awayishiyi amanketshane.Omunye siweyamise odongweni.Idouble bed siyibeke ithintane ne'single bed' yami.Akusagcwele lapha endlini yami.Isikhala sincane ngasemnyango.Silingene ukuma.Onkabi baphethe ngisho indishi abazochamela kuyo.Phela akube kusalokothwa kuphunywe ebusuku.Okuhlekisayo ayikho nendawo eyanele endlini.Ochamayo akanalo isithe.Uzomane achame ame ngecele angakwazi ngisho ukufulathela.Nami kusobala ngizobe ngiyileyongxenye.

Bafike sebezolala.Sebegqoke nama,nightie'benuka nakamnandi.Umuntu wesifazane uma esefake i'nighty'esekhanyiswe nayilambu uvele ashintshe.Nabo bangishintshele manje.Abasebahle khona okwala.Ba'sexy'okomhlaba.Ngaphakathi ngiyabalisa ukuthi ukuba umam Skhakhane akekho besizodlana into yomhlaba no sisi Bongi.Ubeyovele athi'Ithuba.'Bese ngimngena ngompipi.Awu manje nasi isiphazamiso engingazi ukuthi asiyanga ngani ekhaya endodeni yaso.

Nami ngizigqokele okuyisikhindi se'pyjama'engakuthenga kwa'pep'.Basahlezi phezu kombhede bayaziphophotha.Ama'nightie'abawafakile awamade.Uma sebehleli amathanga abo asala obala.Iqale lapho indaba yokuqhanyelwa.Lokhu okuyisikhinjana kulula.Umpipi ukuphusha kalula nje.Ngibone ukuthi kuzongidalela amahloni ngingene ngaphansi kwe 'duvet' kodwa ngihlale ngezinqe.
Ingxoxo isiqalile kuyaxoxwa.Pho yini exoxwa ngabantu besifazane ngaphandle kwamadoda.Sebekhohlwe nawukuthi ngikhona."Uyazi nje umuntu avele akuthi wanya wanya akushiye kanjalo..."kuzikhalela uBongi."We awazi ukuthi indoda ibhora kanjani uma senishadile.Ike ingaku'romance ngisho ukuku'romance'.Mina ngike ngivuke ebusuku esengiqhoqhobele uSkhakhane engikhwela.Cabanga-ke ntombi ezongishiya khona lapho uma esechamile vele athi dalakaca ahuqe ubuthongo.Ngenyanye kanjani!"kukhononda umam Skhakhane."Pho-kumnandi ukupiqana nawe umanzi u'on'."Bahleke bagegetheke baze babambane ngezandla.Lapho sengifile ukuqhanyelwa.Usisi Bongi asukume ayochama.Enyuse i'nightie'kuvele lezozidikadika zamathanga nezinqe."Uyovala amehlo wengane.Ungabuki osisi bakho bechama.",esho ewukiovela.Athi esuka kulandele u'mam'Skhakhane.Awakhe amathanga amhlophe qwa.Makhulu azidikadika.Izinqe zibomvana,bese ziba mhlophe lapho kugijima khona iphenti.Umthondo wami wehluleke ukuhlonipha.I'duvet'ebengiyemboze ngayo ivele iphume iqhubu.Ngiwuzwe sengathi ukhipha iconsi lecene phambili.Ngizwe ngifikelwa umchamo ophushwa ukuqhanyelwa.Ngehle mashinya ngiyochama.Angifuni bangibone ukuthi ngiqhanyelwe.Awu lokwesikhinjana kungenzele phansi.Vele kukhiphe elikhulu iqhubu.Ngizwe ngohleko baze babhansane.Ungifikisele amahloni lompipi.Ngizame ukuguqa ngibafulathele.Kusho ukuthi indawo ayikho.Kuyangiphoqa ukuthi ngime ngecele kungafihleki lutho.'Ukhiphe uchame wemfana..ingani nathi sichamile phambi kwakho."Basho bansinsitheke.

Ngibone ukuthi akukho ukwenza ngokunye ngiwukhiphe.Uphume uqhashe njengespring.Uqonde thwi bese uthi'mpiki' ungibuke emehlweni.Ngizwe ngakho ukunsinsitheka sebebhansana bebambana nangezandla.Ngiwubambe ngezandla ngiwucindezele ngiwuqondisa endishini."Awu ulayishile wemfana ungaphezu kwakho."Babuye baluthathe uhleko.Ngizizwe nginokuphoxeka.Ngiqhubeke ngichame umchamo usuthi'hhll'uma ngiwukhipha ngenxa yokuqhanyelwa.Ngize ngisuze.Lapho sivele siphele nya isithunzi sami.Ngithi ngiyawubuyisela esikhindini ungigolozele ungafuni ukugoba.Ngiwuhlohle unjalo.Vele iqhubu lithi mpo.Ngibuyele embhedeni esengembethe amahloni.Anginendaba kakhulu nosisi Bongi vele siyazana.Inkinga yami umam Skhakhane engingazi ukuthi uzoyihumusha kanjani lendaba.

"Awumsize bo Bongi nangu umfana wabantu ezofa.Yini kodwa mfana uzohalela izinto okungesizo ezakho?Osisi bakho laba."Ngivele ngingazi ukuthi ngizothini.Lapho sengihleli embhedeni umpipi uqhoshile.Sengathi ngingaze ngiwukhiphele ngaphandle ushaywe umoya ngoba ngiyezwa uyephuka manje."Angifuni ukushisa ingane mina.Iyazi ngingusisi wayo.Akawukhiphe ushaywe umoya."Vele ngithule.Bawumbambathe kanyekanye bobabili.'Niyangilimaza.''Ngizwa bengithinta ngendluzula.Vele bafake izandla kanyekanye ngaphakathi.Babuye nawo.Uphume ubheke phezulu ubabheke."Awu ongaka!Iwuthwele lengane webantu."kukhala umam beshintshana noBongi.

Bawuvule ijwabu lihlale obala.Bawubambe kanyekanye bawushayise indlwabu."Ooo...ooo."Ngibone ukuthi kungahle kuqhume i'champagne' isakazeke yehle ngomthondo.Ngingaba yini kodwa amahloni.Nami ngiyeke ukubambelela ngezandla embhedeni.Ngifake izandla zami phakathi kwamathanga abo.Asheshe avule usisi Bongi.Athi ukuwavala umam Skhakhane."Ayi bo wemfana,ngingumfazi womuntu."Ngisiphushe kunjalo.Angisazenzi.Asimpintshe ngamathanga egigitheka kodwa yena engayekanga ukudlalisa umthondo wami.Nebala ngifinyelele engquza ka'mam'Skhakhane.Ngithinte umsunu.Ngiwuqhwebe ngimuzwe ememeza.''Awu wema!"Ngiyifake iminwe ezingquza ngapha nangapha.Ngiwafice esemanzi amagolo alabosisi.Ngibabhebhe ngeminwe bona bebe bengishaya indlwabu."Uzosigcina yini wengane njengoba ususimoshile nje?"kubuza uBongi."Wemfana lempahla kaSkhakhane oyipenapena ngeminwe?Uzoyimela yini lento oyenzayo?"Vele ngibadlalise imisunu kanyekanye ngendlela efanayo."Yooo!"Bekhala kanyekanye.

Ngingabe ngisazi ukuthi ngizoqala ngobani ukumbhebha.Ngiyazi uzoba nomona uBongi ngoba sike sibhebhane.Inhliziyo yami kodwa ikuSkhakhane engisafuna ukuzwa ingquza yakhe.Ngicabange mashinyane.Ngilale ngibheke phezulu basale nomthondo."Wozani."ngihebeza.Athi ukungasheshi umam Skhakhane,ngiyabona ubuye umfikele umqondo wokuthi ushadile imikhuba le ayigilayo.Angixamazele usisi Bongi ngalawomathangakazi.Awubambe umthondo awuqondise ngqo embotsheni yengquza.Ushelele kamnandi ishise ingquza umthondo uthi bushe wonke egolo.."Mmm...ooo.''kushisa kamnandi.Ngibone umam Skhakhane sengathi useba undingasithebeni.'Woza"ngimbiza ngenhla.Eze_aguqe angixamazelele ngalezozidikadika zamathanga.Igolo lakhe ngiliphenye ngeminwe kuze kuvele leyandawo ebomvana.Ngilibhebhe ngeminwe ngenzansi uBongi,"Oooh...oooh...kumnandi."

Ngilipetulule ngeminwe igolo lika mam Skhakhane kuvele leyandawo ebomvana.Ngilikhothe ngolimi bese ngisuka ngilithi'mamfu'ligcwale umlomo."Yooo...awu we Bongi lumnandi ulimi."kukhala umam Skhakhane ngilimamfuza igolo."Iyabhebha lengane..."kukhala usisi Bongi sengiwushaya umthondo'corner to corner.''Mnandi lomthondo wengane Skhakhane.Uyazi awugobi noma ungowengane ungena uqonde thwi...oh nakho-ke mfana wami.Eeeeeeee...''Angiphuthaze usisi Bongi afende mashinya aze igolo alizungezise umthondo abhale 0.Ngilimamfuze ngolimi igolo likamam Skhakhane.Naye uyakhala wi."Aaaawu wemfana waze wangizwisa into emnandi.Kanti ulimi lumnandi kangaka.Awu uSkhakhane uyangirobha kanti."Ngilugoqoze ulimi embotsheni yendunu.Ngincele amalebe ngihlanganise nomsunu.Ngiwumunce umsunu avele adazuluke akhale kakhulu."Ooooi....yo... yo,. yo..."Angithi fu ngo'juice'begolo aba'sour'.Ngilimfamfathe kunjalo igolo.Ayobayobe aze acwebe izinyembezi.Ngezansi uBongi uyasikhihla.Sengimthinta lapho ngazi khona.Adazuluke"Awu wengane...awu we ma...yo,..yo...eeeeeh."Kuthi fu ukushisa emthondweni.Ngingachami mina kodwa ngibachamise kanyekanye.

Ngiwukhiphe kusisi Bongi umanzi te ojusi begolo.Uqondile thwi.Ngithathe ithawula ngizesule umjuluko.Ngesule nomthondo.Usisi Bongi usethe dalakaca kwi'double bed'.Ulokhu ebalisile."Awu wangibhebha ngane...awu wangibhebha ngane...Ingabe wanginikwa ubani?"Ngisho indoda yami ayingibhebhi kanje."Ngidonse uMam Skhakhane ngemilenze njengoba ehleli thwi embhedeni.Ngiwaqhekeze lawomathanga amhlophe.Ingquza kamam ithi qheke.Ngiwushaye phakathi umthondo.Sifendane zisuka."Yo...yo.,yo...wamnandi umthondo...awu waze wamnandi wemfana."Kube ubuphaxaphaxa sengilidla impela igolo.Ngilikhiphe zisuka ikhono lokubhebha.Ngimgijime ngomthondo onke amakhona egolo.Ngithi msunu angibambe ngqi.'A..a,a...aaaaaawu wema...kwaze kwamnandi...ngiyabonga mfana wami...wangibhebha baba...wangibhebha sithandwa sami."
Ngimsantuzise lawomathangakazi'.Imilenze ngiyibeke emahlombe.Ngethuke usisi Bongi esengemuva kwami.Ungicindezela ezinqeni uma ngiwufaka.Ngiwushaye uthi ngci ekugcineni kwengquza kamam."Awu wangibhebha mfana wami...wangibhebha mntakwethu."Kusho isililo ngimbelesele ngomthondo."Iyabhebha lengane.Nami ngisinda kuyo."Asho uBongi nami sengiyaquma limnandi phela leligolo."Awu wema ubungangitsheli ngani Bongi ukuthi kukhona ipipi elimnandi kanje...awu we..."Ngifende njengomshini kwande isililo endlini."Uma seniqedile ukubhebhana uze lapha uzongibhebha futhi."Athi eqeda kukhuluma kudume izihlonono kithi nomam sesigonöfelana sichamelana."Weeeeeeeee"

Ngiwukhiphe uMam athi dalakaca.Azesule izinyembezi."Uyazi Bongi angikaze ngidliwe kanje ngize ngikhale izinyembezi zobumnandi.Nokwenza ngikhwelwa ngaphandle komshado!Into engingaze ngingayenza."Ngizesulele umthondo ngingaphenduli."Ngikutshelile ngathi iyabhebha lengane.Woza ngane nali igolo losisi bakho.Asho ayithi qheke ingquza.Ngiwubambe umthondo.Ngiwuzwe uqina sisondelane.Ngiwufake egolo sibhebhane.

Ngababhebha labosisi kwaze kwasa beshintshana ngami.I'round' ne'round'ngenze 'sure'ukuthi bayachama.Ngasengifakwe phakathi nendawo.Ekuseni nganikwa elingasukumi phansi i'breakfast'Ingaleyonkathi okwezwakala ngayo ukuthi aseboshiwe onke amanketshane.'


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.