peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.peperonity.net

Ingqomi

Ilona gama engizibiza ngalo.Ingqomi.Nabanye babangani bami sebaze balisebenzisa ukuze bazithethelele konombeza babo.Phela ngiyaziqomela,angenqeni.Ukubhanqa abantu besilisa angisakwesabi.Maye kodwa ukubizwa ngesifebe!Noma ngilizwa lelogama liqondiswe komunye vele ngenyanye.Ngizwe sengathi beliqondiswe kimina.Yingakho ngithanda leli leogqomi lingenza ngizizwe ngihloniphekile.

Kuyangijabulisa ukuzazi ukuthi ngiyakwazi uku'charma'abantu besilisa.Uma umuntu wesilisa eke wangeshela ngiyamsheshisela ngibe "sweet"ngimnike amanumbers ami.Uma ngingasheshanga ukumqoma ngiye ngizibone ngilahlekelwe lukhulu.Phela ama"cosmetics",itransport,ukudla endlini,irent yalapho engihlala khona,i airtime...konke kukhokhwa yibo.Intombazane enesoka elilodwa ngiyibona iyimpatha,mina ngingu"clever".Kuphela nje uma ngiyolahla ngenza "sure"ukuthi izindlela zami azishayisani.Phela akumele bazane.Nalapho engihlala khona kumele bangazi ngaphandle kwalona oqondene nokungi"transporter".Impela ubuntombi bami buyangisebenzela.

Namuhla ngiyozikhipha no Elvis.Ngigqoke sexy.Nangaphansi ngifake ubra nebikini emeshayo.Ngiyolahla straight.

Avele angithathe ngemoto uElvis athi uzoya kwamzala wakhe.Angimazi lomzala wakhe.Ngimbuze uElvis,'Why Darling singayi endaweni yakho?'Naye aphendule,'Why baby singayi kweyakho?'Ngithi,'Kugcwele.'Naye athi,'Nakimi kugcwele.'Ngisole ukuthi kungenzeka unomuntu athandana naye akafuni ngibonakale.Inhliziyo yami ishoshozele.Phela noma ungababhanqa kangakanani abafana akumnandi uma uzwa ukuthi lowomuntu ombhanqile unomunye athandana naye.Umenza lokhu akwenza kuwe.Kungcono uma nijola nje umfice ekhona.

'Kanti uyaphi Elvis?'Ngibona imoto isihamba lapho engingathandi ukubonwa ngakhona.Phela nginomuntu kule"section".Manje ngibona uqonda ngakhona ngqo lapho kuhlala khona uSifiso engimbhanqe naye.'Uhlala lapha umzala.' Asho ayiphose ngaphakathi lapho kuhlala khona uSifiso.'Hhe ene Elvis...kahle...'Lungithi heqe uvalo.Ngizame ukubamba istelingi nginqanda uElvis ngingasazenzi ibe isiphakathi imoto.

Awu ipake phambi kweback room kaSifiso.Athi asingene.Ngivele ngigöloze ibhadi ngithukuthele inqaba.Phela ngiyabona zishayisene izitimela zami manje.Bengithi ngizolahla kanti ngizobanjwa ukuthi ngiyaba"crosser".Ngithukuthele ngiphukule umlomo.'Mina bengithi siya kwakho.Uyazi iyangicika lento oyenza kimi Elvis.'Lapho sengicabanga nokudlubulundela ngiyophuma nge"gate"ngingaze ngehlelwe ihlazo.Kazi ngizombhekelwa ubani uSifiso?Ngisanda kufonelana naye ngimbiza ngo"Honey"eqeda ukungifakela i"airtime".Ngiqambe amanga kuye ngathi angeke ngikwazi ukumbona namuhla angikho.Awu wema ngaze ngangena ehlazweni.

Uvele uvùleke umnyango uSifiso aphumele ngaphandle.'Awu usufikile njengoba bewushilo Gazi lami...'Lapho kuvele kuthi angichame.'Ngiza nomabhebeza gazi...USifiso asondele ewindini engihleli ngakulo.'

Akhamise uma engibona.Nami ngidliwe amahloni ngingazi ngizakuthini.Isimo sishube kungabibikho okhulumayo.Angigqolozele engibuka ngentukuthelo.Abone uElvis ukuthi kukhona okushaya amanzi.'Hawu yini mzala?'Angaphenduli uSifiso kodwa agqolozele mina.'Awusiye uNozipho wena?'engibuza ngesankahlu.Ngivele ngomelwe amathe.Ngilume udebe lwangenzansi ngingakwazi ukukhuluma.Awuvule umnyango engihleli ngakuwo,angithi yabu ngengalo.'Sifebe!!!'Angidonse kabuhlungu athi ungingqubuza ngekhanda odongeni kusize uElvis amvimbe.'Kahle mzala.Yini ngafika nentombi yami wayibiza ngesifebe?Kuqhubekani kanti la?'No Elvis useqala ukudinwa.Ukuba ingqomi kwami sekungifake enkingeni.Sengiyabona azolwa phela lamadoda ami.Nakhu ngizohlazeka elokishini.

'Kungcono sikhulumele endlini mzala sizwe kuye uNozipho lo ukuthi kuqhubeka ini.'Kusho uElvis sekuzalele ihlokohloko bexabana.'Akukho sifebe sangena endlini yami.Kuphelile.Sidle wena mzala uma usagijima nezifebe.'Lapho sengiciphiza izinyembezi.Ngibanjiwe ukuthi ngibhanqile.'Mzala uyangikwatisa ngoba indaba yethu isilalelwe abantu estradini.'Avule umnyango u Elvis angihlohle phakathi adonse noSifiso.Avale umnyango angifuqele kusofa osendlini ngesankahlu.'Sifebe!!!'Ngibone ukuthi angisenamhlaba uma sengilahlwa nangu Elvis.

Ngiyakhala manje sengilokhu ngithe,'Ngiyaxolisa.'Yikho kodwa engingakusho.Ngibanjiwe vele ukuthi ngiyafeba,USifiso adonse isibhamu asikhokhe.'Ngiyasihlakaza lesisifebe!.'Kubuye kusize ukubakhona kuka Elvis.'Mzala uzakuboshelwa izifebe.Sinike into esiyifunayo isifebe ungazibophisi.'Ahefuzele asibuyisele ku"safe"Aqale u Elvis.'Sifebe sethu yini inkinga yakho?Ushoda ngepipi?'Ngithi ngisashaqekile ukuthi ngizakuthini angenelele uSifiso.'Ushoda ngomthondo?'Ngithule ngingazi ukuthi ngizothini.'Sizokunika lento oyifunayo.Awusiyeke ngomsindo wokukhala.'Ngizibambe ukukhala ngesule izinyembezi.Bahlale ngapha nangapha kwami.Baqale bangipotoze.Bangiqhekeze amathanga.Ilowo nalowo aphulule elakhe.Izandla ezimbili ithanga nethanga.Bawaphulula ngaphandle nangaphakathi.Ngivele ngifudumale zisuka.Zenyuke izandla ziye ziyobhajwa esibunjini.Ngiphefumulele phezulu.Izandla zabo zingiphulule isibumbu ngaphandle kwephenti.Balibambe ngapha nangapha balehlise.Ngiphakamise imilenze lihuluke liyophuma ngemilenze.Ilowo nalowo afake umunwe wakhe engquza yami.'Mmm...oooo...yaaa...'sengehluleka ukuzibamba ngizwa kumnandi.Angisaqhanyelwe ngiyafa.Ingquza imanzi te.Sebeyashintshana ngokungiqabula.Sengilokhu ngijika"left and right"ngincelane nalo kubuye kube ilo.

Ngithi ngiyawabheka amabhulukwe abo asequmbe anjani!Lapho nami ingquza ngiyithe hleke bayayisebenza ngeminwe.Ngiyigxavune imipipi yabo ngapha nangapha.Baqaqe oziphu iphume iqhashe ibheke phezulu.Ngapha nangapha ngibambe umpipi.Isiyashisa bhe.Ngiyivule amajwabu ngiwavale ngiwavule.Abubule amadoda ami.'Oooooh!!'Basukume bame ngezinyawo.Ngibambe umpipi ngapha nangapha.Ngiyincele ngiyishintshanise ngapha nangapha.'Mmm!!!'Bayabubula abafo laba uma ngibancela.Bathi besuka bayihlohla kanyekanye emlonyeni.Ngizwe sengathi ngiyaxhilwa,kodwa ngigcine ngiyimumathile.Igudlane yodwa imithondo lena.Ngiyincele kanyekanye bakhale into engingayazi.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.