peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.peperonity.net

Disaster

Lendaba ngiyibiza ngedisaster.Isehlakalo esinesiphetho esibi.Ngiyazi nithanda ukubuza ukuthi yingani kunjalo.

Igama lami nginguNjabulo.Ngingumfundi waseNyuvesi koNgqondonkulu.Phela koNgqondonkulu igama lesiZulu elisho iNyuvesithi.Uyazi ukuba kuleyondawo impilo yakhona ayifani nempilo esiyijwayele.KwaNgqondonkulu kunomhlaba wakhona.Uphila kubesengathi impilo yakhona ikwelinye ilizwe yize sisezweni elilodwa.

Thina nezipani zami noma kungeyibo abantu abaningi sizibulawelwa ukuzithandela ama'cherry'.Size sikhohlwe ngisho ukuya emaklasini uma kukhona uthekeni okumele siyo'bloma' naye erumini.

Nango ke umngani wami uThabo.Udla kwasani akashiyi lutho.Angazi wadliswa ngani loyamfana!Izintombi anazo!Ayamthanda ke namantombazane.Uhlale ehlanzekile.Akahlalwa mpukane.Nathi siyawathanda amantombazane.O'gals'.Pho ke singabuye sithande ini!

Into esisixaka espanini sethu sokuzithandela amantombazane lapha kwaNgqondonkulu indaba elokhu siyixoxelwa uThabo.Uthi uthandana noLindiwe.ULindiwe!Kahle kahle unamanga.Phela ULindiwe akasoze athandane noThabo.ULindiwe uMzalwane ogezwe ngegazi leMvana.Uyena u'Chorus leader'lapha kwaNgqondonkulu.Uthi sebelale naye izikhathi eziningana.Awu!Ngempela unamanga uThabo.Unamanga!.

"Hhayi ngizoni'provela guys".Esitshela sino Sbu isoka lakwaNgqondonkulu."Kanjani?"Sibuza kanyekanye."Kanjani!?"Kubuza yena esesibuka ngqo emehlweni."Ya siyabuza.""Oh ilula lento ."Ephendula.Ubani.enimaziyo one'video camera'?Ngisheshe ngicabange uLindo."ULindo!"Aphendulemgokushesha."Bizani uLindo lowo azothwebula uma sengimhlaba uLindiwe."

Kuthi nki kithi noSbu ukuthi kuzothwetshulwa kanjani abantu bedlana!Ayi abuze uSbu."Manje Skhokho sami uLindo uzokuthwebula kanjani uma usumhlaba lomntwana?"Nami ngingenelele."Phela lento yokudlana into e'private'.Asheshe asiphendule uThabo."Guys'.Niyabona mina ngihlala ku'last floor'."Lapha ngaphezulu kune'ceiling board'.Le'ceiling board' inendawo yayo evulekayo.Uyakwazi ukugibela ucashengale bese uthwebula yonke into uma sengimhlaba lomntwana nginikhombisa majita ukuthi ngidla ezigeziwe ngegazi lemvana.Ayi lezizifebe zenu."

Sivele sindakaze uhleko lapho sinoSbu.Unamanga!Vele unamanga!"Aningikholwa 'magents'?Vele aningikholwa."Siphinde siluthathe uhleko."Ayi ku 'easy'kulula kakhulu.Yibani khona nibe noLindo phezulu ku'ceiling board'."Vele sivume kanyekanye.

Lufike olwamanqamu.Sesibathathu.Yimi,USbu noLindo ozothwebula.Silinde lamanga kaThabo.Sesivumelene ukuthi uzosihlawula ngedazini likabhiya uma ezodlala ngathi.Vele legenge iyawathanda amanga.Iyazandisela Izi'tory'.Nalo asimkholwa ngempela.

Gudlu umnyango singasalindele.Lapho nje mina sengicabanga ukwehla ngiziyele endlini yami.ULindiwe nezinqotho zakhe.Ufake I'gown'yakhe eluhlazanyana.Athi uma engena asukume uThabo amamukele nge'hug'ilandelwe u'kiss' ovuthayo.Bake bancelane isikhathi eside begaxene.Sikhamise imilomo simangele.Ake angathwebuli uLindo naye esamangele.

Akuchithwa sikhathi lapha.Sengathi futhi akukhulunywa nakukhuluma.Ngokushesha uThabo usekhumulile.Yehle I'gown'kuLindiwe.asale ngemfushane I'nightie'.Sibukane sodwa le phezulu ku'ceiling board'.Akhumbule uLindoukuthi manje sekumele athwebule.

"Kodwa ngabe ngiyaphupha yini?ULindiwe ngempela lona.U'Chorus leader!!!.Angananazi aqonde ngqo kuwo umpipi kaThabo.Ngiwubuke kahle sekwasoka okuwunkabi.Awubambe ngqi awujikijele emlonyeni.Awumunce uLindiwe aze apaqake izihlathi.Nami ezami izintombi azingimunyi kanje.Ezinye zesaba ngisho ukuwuthinta ngisho ngizithintisa.Yekela eyokuzincelisa umpipi.Ziwujabulela uma sengiwushaya phakathi.

Elokhu ebubula uThabo."Mm!Mm!"Awuncele eside isikhathi umzalwane umpipi kaThabo.Athi lapho ewuyeka khona uthi mpiki!mpiki!Ukuqhanyelwa.Silindele ukuthiuThabo uzolincela igolo lalomzalwane.Angabi nandaba ULindiwenokuncelwa imomozi.

Avele alale abheke phezulu uLindiwe alithi qheke igolo.Ayi wakhekile loyamntwana.Amathanga akhe amhlophe asiqhanyelise asiqede le ku'ceiling board'.Abambe izindebe zegolo azehlukanise yena.Hhawu!Unamalebe.Alipetule igolo kuze kuvele leyandawo ebomvana."Come Lovey.Ngibhebhe sengiqhanyelwe."Kusethuse lokho kuphuma kumzalwane esingamcabangeli kwezokubhejwa.Waziwa iyunivesithi yonke njengoqanduqandu lwekholwa.Impela ungabomthemba umuntu.

Awufake uThabo umthondo.Awuhlohle uye uthi ngci ngamasende.Unele ungaphelela kuqale yena uLindiwe ukufenda engaphansi."Oh Come Lovey!Nakho ke Darling.Bese ngikukhumbule Babay uzongidla."Bafendane bangadlalisani.Lapho uLindiwe usembambe ngqi uThabo.Umthandele nangemilenze.Bayabhebhana lababantu.

Ushe umthondo engaphansi uLindiwe.Elokhu ekhale njalo ngobumnandi.Akafendi khona la ngaphansi ugila imihlola.Nomngani wethu uyafenda kodwa maye uLindiwe!Uke amfukule engaphansi anyuke naye aze antante emoyeni uThabo.Lapho sibone kahle ukuthi wonke noma kanjani uphakathi.

"Woza Lovey"sekusho uLindiwe.Asho ebe eziphendukela yena.Ambuyise ngaphansi umthondo uphakathi.Ushe umthondo negolo.Iyafenda leyangane umona phansi.Ike iyidrayise ingquza kuwo umthondo.Ngimuzwe ekhala umngani wethu uThabo"Eeeeh".Siyathwebula laphaku'ceiling board'Nathi sesiqhanyelwe siyafa.Ike iphakame lengane iphinde ithi ne ngesibumbu kuThami.Bakhale babambane inqaba.Ziphinde zisuke.Empeleni umuntu o'active'uye uLindiwe.Naye uyakhala sekuwumsindo wakhe nje obelesele lapha endlini.Njengoba ebheke phansi nje uThabo ebheke phezulu ubuye asiqhwebe akhombe ngomunwe asikhombisa iqolo likaLindiwe efenda.Lapho thina sesikhamisile nje siyafa ukuqhanyelwa.

"Oh baby"kwenanela uLindiwe ewumboncula umthondo engquza.Asukume amfulathele uThabo.Abambe izinqe apetule ingquza.Lesisinokwe esiwuThabo sibone ukuthi ufuna simhlabe ngemuva.Ave enokile lomngani wethu kwezokubhebhana.Angazi ukuthi izintombi zakhe lezi ezinye uzibhebha kanje.Uyazi ilengane elokhu ifendile.Iyawubhoxa umthondo ngegolo.Suka!

Awu siwufake ngemuva isinokwe.Ahlehle ngengquza uLindiwe.Siyafenda lesisinokwe kodwa okukaLindiwe "go".Angikaze ngibone intombazane efenda ifulathele.Phela lapho igolo lisuke linikwe wena ukuthi uwufake wonke ulidle onke amacele,ubuye uwushiqeke phakathi.Okuwunkabi kudekusiqhweba kusikhombisa ukuthikuyambhebha ngempela uLindiwe.

Besafendana akhale uLindiwe kwenanele umsindo ku'ceiling board'Abhonge uThabo."Ngiyachama Lovey...Ngiyachama....Oooooh!!!"Laphoke nesinokwe esinguThabo sivuke emaqandeni.Simbambe ngma'hips'sibhongise okwenkunzi 'Ooooooh!!!!"

Sisibone sijuza isidoda esewumboncula umthondo uThabo.Lapho unkabi akasasiqhwebi,uvovekile.Kumvovile lokhu kwengane.Kuyafenda mani!"Aaah Darling ngizokubona emva kwezinsuku ezimbili uma sengibuya enkonzweni."Esho esula umthondo kaThabo ngethawula."Eyi ungivovile!Ngiphele amandla!"Kwenanela uThabo.

Angazi sangenwa yini!Ivideo esikhundleni sokuba sizibukele thinasingamagenge sabona ukuthi asiyisabalalise.Amanye ama'cd'sawadayisa,enye sayisabalalisange 'bluetooth'.

Yingakho namuhla sikule'memorialservice'.Phela uLindiwe u'chorusleader'umzalwane esebonile le'video'wezwa ukuthi uhlanzeke kanjani,uye wakhetha ukuzibulala.Mhlawumbe weswele I'counselling'bekuyoba ngcono.Namanjengiyazisola.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.