peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.peperonity.net

Umuzi KaBaba

Umuzi kababa Lona.Lendaba enginixoxela yona iliqiniso.Nami ngabe angixoxi.Manje pho!Nakhu sengize ngaqala.

IkwaMajozi lapha ekhaya.Ubaba uganwe abafazi ababili.Umama uMaFakude nomama uMaNdaba.UmaFakude uzala mina.Una 57 iminyaka.Mina ngina 37.Umama uMaNdabauna 40.

Ngeshwa ubaba usishiye emhlabeni sisanda kwakha kulendawo.Sisuka le ekhaya elikhulu ebelihlanganise wonke umndeni.Lapha kulomuzi sihlala sibathathu.Omama bese kuba imina.Indlu iseyodwa.Sakhe sincikane nehlathi elikhulu.Yiwo wodwa umuzi osekugcineni ngasehlathini.Nakuba sinabo omakhelwane bathe ukuqhela.Futhi abezi ngapha ehlathini.Nabo banawabo amahlathi lapho betheza khona.Thina nje kuyefana nokuthi elethu lelihlathi.

Indlu esekhona iyodwa.U'rondavel,omkhulu.Enye isakhiwa yimina.Ngiyayiphuthuma ngoba ngisenamalangana elivu.Ngakho sisalala endlini eyodwa sonke.Uma silala omama balala bendlale izimponji ohlangothini lwabo.Namingilale kolunye uhlangothi.Umama uMaNdaba uba ngezansi umamaabe ngenhla.Lapha phakathi nendawo kugcwala izimpahla namabhodwe okupheka.Uma sigeza sisitha nje ngomdiyadiya ongatheni nawo ngoba okuningi ngike ngikubone ngale komdiyadiya.Nakubangike ngigeze lapha endlini kodwa isikhathi esiningi ngigezakulendlu engakapheli.

Bayaxoxa omama isikhathi esiningi.Ngisho kusekhona ubaba bebevele bezwana.Kodwa manje ingathi sebezwana kakhulu.Angazi ubaba wayeshiye ebenzeni.Nami sengike ngizithole sengikhulumanoma ini nje nabo.Ikakhulu umama omncane uMaNdaba.Phela sicishe silingane naye."Ngoba usemncane nje MaNdaba UMajozi akasekho uzakwenzenjani?"Kubuza umama."Enhliziyweni yami Mam'khulu uMajozi usekhona.Futhi nginqumile ukuthi ngizakuzihlalelanje.Angicabangi omunye umuntu.Angiyi ndawo."Iwona magama ahlale ewaphindaphinda uMamncane.

Ngendlela nami esengijwayele ngayo ukuhlala nomama sengathi ngiyintombazane.Abasanginqeni ngisho begeza.Nami angibenqeni manje.Bathi begeza ngapha namingibe ngigeza ngapha komdiyadiya.Ngide ngipha amehlo ngale ngizibukela umamncane esegovozile egeza imomozi ngesandla endishini.Maye!Umpipi nokwawo.Uvele uvukwe amadlingozi.Ume mpo

.Izinyawo zami zingcolile kade ngakha.Ngiphume ngale komdiyadiya ngithathe itshe elikudebuduze."Weee!"Kunhleka omama bengibona ngibhushuzela nompipi oqondile."Lifuze elikababa wakhelize latshekela eceleni."Kushoumama.Bavumelane noNcane.Phelasesimbiza kanjalo umama uMaNdaba."Yilo qho."Kusho uNcane.

Ayi phela uyahalisa lomfazi kababa.Ngiyaqhanyelwa manje njengobalomkhuba wokudamane sibonana umasigeza usuvamile.Angazi yena ucabangani?Manje nangu umama isiphazamiso.Mhlawumbe ngabe sengike ngazama ipulani.Noma ukumphuthaza izinqe nje ngibone ukuthi uzothini.Manje abehlukani.Kuphela nje baze bayekeukuxoxa ngoba sekulelwe.

Silala kube sengathi sifile.Isikhathi esiningi sisuke sikhathele.Bayahona labomama.Ikakhulu owami.Iyeke eyokusuza.Uyazi ngisho bechama vele bavuke bachame khona la ngikhona.Kwenye inkathi ozochama akhanyise kuqala ukuze angazitholi esekhahlela ibhakede.Ngiye ngithi ukubuka ngale komdiyadiya ukuthi ubani lona ochamayo.Uma kungumama ngizibhekela noma lena.Empeleni angibi nandaba.Uma kunguNcane ngiyabukisisa lawomathanga amhlophe.Ngiqhanyelwe ngife.

Lobubusuku banamhlanje ngobunye.Ngiqhanyelwe ngiyafa akulaleki.Umqondo wami ukumama omncane umfazi kababa.Ngike ngambona egeza namhlanje.Ngabuye ngambona echama.Ayi ngeke!Nanku umthondo bo!

Sekuyahonwa.Kumnyama bhuqe lapha endlini.Ayi ngiphume engutsheni.Ngithi ukuwuphulula umthondo osuqhanse imithambo.Ngivuke ngigaqe ngamadolo.Nginyonyobe ngiye esililini somama.Ngiye ngifinyelele kuMaNdaba.Ulele ubheke phezulu.

Ngimembule ingubo yokulala.Uleleubheke phezulu.Ngenyuse I'nightie'ngiyibeke okhalo.Iphenti akalifakile.Ulele lomuntu.Akanyakazi.Ngithi ukukitaza umsunu.Kube sengathi uyanyakaza kancane"Mh"esholo ebuthongweni.Lungithi heqe uvalo.

Sibindi uyabulala sibindi uyaphilisa.Kodwa maye ukuqhanyelwa nemikhuba yakho engcolile.Ngiwukitaze kanye umsunu manje.ngizwe umswakamo emunweni wami.Awu ngiwuthinte ngekhinqi manje.Umthondo lapho uvele ube ugodo.Ngife ukuqhanyelwa.Ngilifake ikhinqi ngizwe lishelela kamnandi ingquza imnandi.i'tight'iyashisa bhe.

Kuke kuthi angichame ngisawuhlohla umthondo egolo ,likamama omncane umfazi kababa.Ngifende kabili ungakangeni wonke.Ayi imnandi ingquza uyidla emnyameni uyintshontsha.Uyashisa umfazi kababa kubi ukumdlela umona.

Unele ufike ekugcineni ngifende kambalwa ngizwe igolo elishisa ngenye indlela.yena uthule akanyakazi.Angazi noma uyezwa yini ukuthi kukhona okwenzekalayo.Ngabe usememezile wamemeza umama.Ngithi ukuwuhlohla wonke.Ngifende kabili kathathu.Awu kwale.Ngibambe umoya ngibone ukuthi ngizodazuluka ngikhale lapha.Ngome ngibe ugodo.Awu ngisidedele isidoda egolo likamama omncane umfazi kababa.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.