peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


jiga.peperonity.net

EILIUOTI LINKEJIMAI

Eiliuoti linkëjimaiVisus geguzio ziedlapius gleznus
Noreciau as sudet po tavo kojom,
Uz meile, rupesti, svelnius zodzius
Tyriausia jausma sirdyje nesioju.
--------------------------------------------------------------------------------

Sustok akimirkai, gyvenimo ruduo!
Isnykite karciu prisiminimu rauksles!
Ið toliø praeities tespindi jûs veiduos
Negráþtama jaunystë – svajomis atplaukus.
--------------------------------------------------------------------------------

Kaip þodþiais meilës nieks aprëpt negali,
Kaip laimës, tyro dþiaugsmo neiðsakyt daina,-
Taip norim palinkët ðviesaus, laimingo kelio
Ir ðëlstant vëtroms neliûdëti niekada.
--------------------------------------------------------------------------------

Mûs ðirdims net ledynai nebaisûs,
Mûs troðkimai nutildys audras,
Puoð gimtinæ pavasariai svaigûs,
Gërio lietûs palaistys gëles.
--------------------------------------------------------------------------------

Jei kartais ir nerimas skruostus suvilgys,
Atmink kartais ðëlstanèias darbo drauges,
Prie þidinio liepsnà rankas susiðildþius,
Niûniuoki jaunystës skambiàsias dainas.
--------------------------------------------------------------------------------

Sveikatos ir laimës, dþiaugsmø palinkësim,
saulëtos padangës, sëkmës, iðtvermës,
Kad dar daugel metø bijûnu þydëtum
Ir mûs neuþmirðtum – linkiu ið ðirdies.
--------------------------------------------------------------------------------

Tu paieðkok kitokiø spinduliø,
Kurie iðtirpdo abejoniø jausmà,
Ir nesuklupk, neðauki: “Negaliu!”
Gyvenimas juk þiedlapis graþiausias.
--------------------------------------------------------------------------------

Tebûnie þiedlapiais nuklotas tavo kelias
Kaip kriðtolas skaidrus ir tyras kaip vanduo,
Kaip rytmeèio auðra, kaip diemedþio ðakelë,
Lakðtingalø turtingas kaip ruduo.
--------------------------------------------------------------------------------

Mes skubame gyvent, savus takus iðmynëm,
Mes skubame be jausmo, be ugnies.
Ar ne per daug ðirdies ir meilës mums paskyrei,
Savàjà laimæ skirdama kitiems?
--------------------------------------------------------------------------------

Pasodink savo medá, kaip darë senoliai,
Gale lauko, sode, prie upelio krantø,
Àþuoliukà ar uosá, liepaitæ graþuolæ,
Obelaitæ ar berþà. Su tavim augs kartu.
--------------------------------------------------------------------------------

Palieski lûpomis rasotà obels þiedà,
Ákvëpk giliai krûtinën rytmeèio gaivos
Ar vakaro tyloj, iðëjusi á kiemà,
Pasiklausyk ðvelnios lakðtingalø dainos.
--------------------------------------------------------------------------------

Uþ rûpestá, vaikystës pievø rasà,
Jaunystës groþá aèiû Tau tariu,
Uþ meilæ! Tuos þodþius tegu uþraðo,
Kaip priesakà kartoti juos turiu.
--------------------------------------------------------------------------------

Ákurk nors maþà, virpantá lauþelá,
Nutols tamsa, bejausmë vienuma.
Ðeðëliai pasitrauks tolyn á ðalá,
Rankas ir veidà glostys ðiluma.
--------------------------------------------------------------------------------

Ðie þodþiai mano, mama, Tau, brangioji,
Að juos skiriu ðiandienà vien tik Tau,
Ir ið visos ðirdies uþ nerimà dëkoju,
Uþ nemigo naktis, uþ viskà, kà gavau.
--------------------------------------------------------------------------------

Jei kartais virð galvos Tau debesys pajuostø,
Jei ðirdá nerimas ar skausmas uþvaldys, -
Ateik pas motinà, ji sugebës paguosti,
Juk jos ðirdis – tai þvaigþdþiø spindesys.
--------------------------------------------------------------------------------

Dar daug ðvelnaus anûkø linksmo juoko,
Daug, daug sveikatos, laimës, iðtvermës
Tau linkim ir ateiname ðvelnumo pasimokyt
Ir þiedus dovanojam ið ðirdies.

--------------------------------------------------------------------------------

O laikas slenka sidabrinëm gijom,
Uþpusto, panaikina praeitin takus.
Bûk tvirtu àþuolu, kuris ðalnø nebijo,
Sukviesdamas prie þidinio senus draugus.
--------------------------------------------------------------------------------

Tau ið ðirdies sveikatos, laimës palinkësim,
Þieduotos nuotaikos ir metø tau ðviesiø,
Kad tartum roþës nuostabiai þydëtum,
Per sunkø darbà pelnæs pagarbà visø.
--------------------------------------------------------------------------------

Uþtenka þodþiø, - te jausmai pripildo,
Dienas kaip kriðtolas, kaip snaigë savo tyrumu,
Te Jûs troðkimai, svajos, siekiai iðsipildo,
Te þidinys suðildo, kai bus abiem sunku.
--------------------------------------------------------------------------------

Ir jei likimo audros ásiðëlæ
Ðarmotus pëdsakus palieka smilkiniuos,
Uþ ðeðiasdeðimt jau taures pakëlëm –
Lai ðimtà metø laikas atskaièiuos.
--------------------------------------------------------------------------------

Ateik, ateik per ilgesá suþvarbus,
Man Tavo meilës niekas neatstos.
Þvaigþdëm nakty suðvyti tavo vardas,
Ilgiuos ir laukiu, laukiu kaip auðros.
--------------------------------------------------------------------------------

Tava ðirdis mums reikalinga, mama,
Ir aðara, ir lûpø ðypsena.
Vaikystës þiedus garbanos ðios mena,
Nors, mama, tu kaip obelis balta.
--------------------------------------------------------------------------------

Ilgai dar iðliks Tavø delnø kaitra,
Tava mintis suteiks mums patarimø.
Nusiðypsok, ilgai dar lik jauna,
Nors laiko demonas ir daug ko negràþina.
--------------------------------------------------------------------------------

Pradëk nuo pasakø ir nuo lopðinës,
Ið gërio taurës – motinos ðirdies. –
Tik meilæ, groþá, prakaità paþinæs,
Praeisi labirintus paslapties.
--------------------------------------------------------------------------------

Susimàstyk, jei tuðtuma krûtinëj,
Jei atramos ðioj þemëj nerandi,
Jei nerimas vilties þiedus nuskynë,
Kada svajonës tikslas taip arti.
--------------------------------------------------------------------------------

Praðau priimt ðiai ðventei puokðtæ
Ið menanèiø pavasará þiedø, -
Tegu jie laimës ðypsniu puoðia,
Po jais paslëptà dþiaugsmà tau randu.
--------------------------------------------------------------------------------

Leisk palinkët garbingai Tavo ðventei
Stiprios sveikatos, laimës, iðtvermës,
Þemai, þemai ðia proga nusilenkti
Ir su þiedais Tau groþio pavydët.
--------------------------------------------------------------------------------

Neliûdëk, jei suduþo taurë,
Juk iðliko viltis kriðtolinë,
Ji viena nugalëti padës
Ir uþpildys svajonëm krûtinæ.
--------------------------------------------------------------------------------

Iðsaugok tai, nors metai vël apgaubia,
Vartus uþtrenkæ dar viena skara.
Dar nepavark! Uþ tai pakelkim tauræ,
Iðlik ilgai su nuotaika gera!
--------------------------------------------------------------------------------

Gyvenk viltim, kol skleidþiasi alyvos,
Kol ðirdyje pavasariø ðviesa,
Kol jausmas meilës laukimu dar gyvas,
Þiedø uþ sodo pieva prisnigta.
--------------------------------------------------------------------------------

Keliu að tauræ uþ groþá tø þiedø,
Kuriuos lemtis jaunyste pavadino,
Kad jie nevystø þodþiuose dainø,
Iðliekanèiø svaigesnëmis uþ vynà.
--------------------------------------------------------------------------------

Iðsaugok tai, juk þodþiai neiðlieka,
Juos iðtrina, naikina uþmarðtis,
Nutolsta svajos, skæsta kilnûs siekiai, -
Tegu nors tai prisiminimui liks.
--------------------------------------------------------------------------------

Leisk Tavo ðventei daug linkët þiedø
Be paslapties, aðtraus nusivylimo,
Kad þvelgtume á þiedlapius kartu,
Kai uþmarðtis ne viskà nuskandina.
--------------------------------------------------------------------------------

Nespëjai ko – nesigailëk,
Liks iðminties ðaltiniai skaidrûs, -
Lai laimë beldþias be eilës
Ir amþinai ji nesibaigia.
--------------------------------------------------------------------------------

Nebeliûdëk – visi þiedai nuvysta,
Jø groþis – tai uþuomazga prasmës…
Kaip ir þmogaus, praþystanèio jaunyste, -
Tik jos prarasti niekas nenorës.
--------------------------------------------------------------------------------

Ið lapø krintanèiø spalvø
Skubu suruoðt graþiausià puokðtæ,
Kaip þodþius dainai ðiai renku,
Kad Tau gimtadiená iðpuoðèiau.
--------------------------------------------------------------------------------

O að þvaigþdþiø ðiai ðventei neraðkysiu
Ir milijono roþiø neturiu,
Bet visiems girdint leisk iðtart ðá syká
Tà paslaptingà, kerintá – Myliu!
--------------------------------------------------------------------------------

Kai alyvom praþysta jaunystë,
Roþëm skleidþiasi meilës kerai,
Kai dygliø jø dar nieks ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.