peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


jiga.peperonity.net

Tostai

TOSTAI

Jei galite, palyginkite þmogaus gyvenimà su gële. Juk þinome, gëlë du kartus neþydi. Taigi, gyvenkime taip, kad nereikëtø gailëtis prabëgusiø dienø.


--------------------------------------------------------------------------------

Iðminèius paklausë: — Kodël draugai taip lengvai tampa prieðais, o ðtai prieðà paversti draugu labai sunku. — Bet juk lygiai taip pat ir namà lengviau nugriauti, negu já pastatyti, — atsakë iðminèius. Tad siûlau tostà uþ tai, kad mes kurtume, o ne griautume, nors kûrimo menas kur kas sunkesnis.


--------------------------------------------------------------------------------

Meilei iðsiskyrimas – tai kaip lauþui vëjas: maþà liepsnelæ uþpuèia, o didelæ áþiebia. Tad pakelkime tostà uþ didelæ meilæ.


--------------------------------------------------------------------------------

Nebûk toks sausas, kad skilinëtum ar nulûþtum, bet nebûk ir toks ðlapias, kad tave iðgræþtø kaip skudurà. Tai pakelkime tostà uþ tikrus vyrus.


--------------------------------------------------------------------------------

Bûti asilu – taip pat Dievo dovana. Bet linkiu, kad kuo maþiau þmoniø bûtø apdovanoti tokia dovana.


--------------------------------------------------------------------------------

Kai tu gimei – verkei, o pasaulis juokësi. Tai gyvenk taip, kad mirdamas tu juoktumeis, o pasaulis verktø dël tavæs.


--------------------------------------------------------------------------------

Dykuma ëjo asilas. Ëjo vienà savaitæ, antrà... Karðtis nepakenèiamas. Staiga asilas mato - stovi dvi statinës: vienoje - vanduo, kitoje - vynas. KAIP Jûs manote, - kà ëmë gerti asilas ? Atspëjote - asilas puolë prie vandens. TAD NEBÛKIME ASILAIS, - GERKIME VYNÀ.


--------------------------------------------------------------------------------

Kiekviena iðgerta taurë - tai vinis, ákalta á mûsø karstà. - Tad gerkime taip, kad karstas nesubyrëtø!


--------------------------------------------------------------------------------

Iðgerkime uþ tà jëgà, kuri pakelia kepuræ.


--------------------------------------------------------------------------------

Kalbasi dvi moterys: - Ak, tie nelaukti sveèiai, tiesiog siaubas! - sako pirmoji. - Að þinau puikø bûdà, kaip nuo jø apsiginti, - pasakë antroji ir taip paaiðkino: - Kai tik suskamba durø skambutis, tuojau rankà ákiðu á apsiausto rankovæ ir tik tada atidarau duris. Jeigu sveèias nelaukiamas, sakau: ´Oi, kaip gaila... Kaip tyèia turiu tuoj skubiai iðeiti´, O jeigu sveèias mielas ir laukiamas, tada sakau: ´Labai malonu, að kà tik gráþau ir, kaip matote, nusirenginëju´. Pakelkime taures uþ èia sëdinèius vyrus, kad kiekvienas bûtø laukiamas ir, jam atëjus, moteris su malonumu nusirenginëtø


--------------------------------------------------------------------------------

Norëdama gauti vairuotojo teises mergina atsakinëja á komisijos klausimus. - Praðom, gerbiamoji, pasakyti, kada pëstysis turi pirmumo teisæ? - Vaþiuodamas greitosios pagalbos maðina, -atsakë ji. Po kurio laiko mergina gauna vairuotojo teises. Po deðimties dienø jà sustabdo keliø inspektorius. - Ar þinote, panele, kad per ðá trumpà laikà jûs jau spëjote partrenkti penkis pësèiuosius! Tai jau per daug! - O kiek reikia? - naiviai klausia ji. Praslinko pora mënesiø. Ði jauna vairuotoja sutiktai draugei prisipaþino, kad jau nebevairuoja automobilio. Á nustebusios draugës klausimà ´kodël:, ji paaiðkino: - Esu prietaringa... Kai suþalojau tryliktà pëstájá, pamaniau - na, gana, dar gali atsitikti nelaimë. Pakelkime taures uþ tai, kad nesusiduriame su þaviomis vairuotojomis nei pësèiøjø perëjose, nei sësdami prie savo maðinos vairo.


--------------------------------------------------------------------------------

Ástaigos pobûvyje, á kurá darbuotojai atvyko su þmonomis, viena ponia klausia stalo kaimyno: - Ar jûs esate mano vyro virðininkas ? - Ne, malonioji ponia. - Tuomet praðau tuojau pat atitraukti rankà nuo mano keliø. Siûlau tostà uþ virðininkus, kuriems paprastai leidþiama ir tai, kas neleidþiama kitiems.


--------------------------------------------------------------------------------

Á seksopatologijos kabinetà áeina suvargæs vyriðkis. - Pone daktare, virpanèiu balsu pradeda pacientas, kas man galëtø bûti? Kai að su þmona... tai pirmà kartà man labai karðta, o kai sugalvoju antrà kartà, tai labai ðalta. - Keista! - susimasto gydytojas. - Atsiveskite þmonà, reikia su jà pasikalbëti. Kità dienà þmona pasakoja: - Pone gydytojau. Èia nieko keisto ir nesuprantamo nëra... Kai mano vyras pirmà kartà su manimi... tai buvo liepos mënesá, o antrà kartà - sausio pabaigoje. Pakelkime taures uþ tai, kad vyrai nejaustø temperatûros skirtumu.


--------------------------------------------------------------------------------

Griþo jaunuolis ið Paryþiaus ir susirinkæ giminës ëmë klausinëti, ko jis iðmokæs. - Að mokiausi diplomatijos. - O kas tai yra? - daugelis nesuprato. - Diplomatija - tai graþiai apgaudinëti vienas kità. - Vai vai vai, stebëjosi daugelis, o senas dëdulë susigriebë uþ galvos: - Vargeli tu mano! Vien dël to nevertëjo trenktis taip toli ir praleisti trejetà metø svetur. Að tave èionai galëjau supaþindinti su þmogumi, kuris per porà savaièiø tave bûtø iðmokæs ðio meno. Tad pakelkime taures uþ melagius, susirinkusios Seime.


--------------------------------------------------------------------------------

Á vyno statinæ ákrito pelë. Pro ðalá bëga katinas. - Katinëli, graþuolëli, bûk geras, iðtrauk mane ið èia! - maldauja pelë. - Jei iðtrauksiu, tai ir suësiu... - apsilaiþydamas pasakë katinas. - Kas tau ið to? - Sutinku! Ësk! Nenoriu paskæsti statinëje ir mirti negarbinga mirtimi. Katinas iðtraukë nelaimingàjà. Pelë tik vir vir vir it jau urvelyje. Katinas pradeda gëdinti: - O kà tu esi paþadëjusi? - Katinëli, niekada netikëk iðgërusiomis damomis! - pamokë pelë. Pakelsime taures uþ tai, kad ir iðgërusios damos ne visada tikëtø katinëliais.


--------------------------------------------------------------------------------

Jonai, kodël tu neðioji dviem numeriais maþesnius batus ? - Vardan laimës! Mano þmona labai negraþi, netvarkinga, prasta ðeimininkë. Sûnus prastai mokosi... Að nebetikiu, kad jis sugebëtø baigti mokyklà... Duktë neklauso. Uoðvë nuolatos zirzia. - Tai kuo èia dëti batai ?! - Kad tu þinotum, koká malonumà patiriu, kai vakare nusiaunu batus! Tad pakelkime taures uþ tuos, kurie susikuria sau laimæ.


--------------------------------------------------------------------------------

Prie lango stovi vyras su þmona ir ðnekuèiuojasi. - Þiûrëk, - sako þmona, - koks rûpestingas vyras - skalbinius nuo virvutës surenka! - Gal ir rûpestingas...- sutinka namo ðeimininkas.- Bet skalbiniai, kuriuos renka - mûsø. Pakelkime taures uþ rûpestingus vyrus


--------------------------------------------------------------------------------

Á vienà miestelá atvyko rabinas. Taèiau në vienas þydas jo nepasitiko. Tuomet jis pakëlë rankas á dangø ir suðuko: - Lai pavirsta ðis miestelis pelenais! Lai jis sudega iki paèiø pamatø! Taèiau tuojau pat rabinui pagailo þmoniø ir jis tarë: - Visatos Valdove, galingasis Dieve, Vieðpatie, neatsiøs gaisro á ðá miestelá. Ir ávyko stebuklas - miestelis nesudegë. O kas bûtø buvæ, jeigu rabinas nebûtø atðaukæs savo prakeikimo?! Pakelkime taures uþ gailestingumà


--------------------------------------------------------------------------------

Daþnai girdime þodá valdþia. Kà tai reiðkia? Vieni sako, kad valdþia - nelyginant smëlio laikrodis, po tam tikro laiko reikia versti. Kitø nuomone, valdþia - tai dviratis: vairas aukðtai, grandinë - þemai. Treti teigia, kad valdþia kaip arfa: kai didþiosios stygos pertemptos, maþosios nutrûksta. Kai kas valdþià prilygina futbolo aikðtei, kurioje kiekvienas stengiasi uþimti patogiausià padëtá. Cinikai valdþià prilygina vandens baseinui, kuriame didþiausi gabalai stengiasi iðkilti á pavirðiø. Uþ valdþià, kad ir kokia ji bûtø


--------------------------------------------------------------------------------

Studentas ásimylëjo estetikos profesoriaus dukrà. Ði irgi nebuvo jam abejinga. Taèiau jiedu susitikinëdavo tik tada, kai merginos tëvas skaitydavo paskaitas universitete. Studentui teko rinktis paskaitas arba pasimatymus. Baigiantis semestrui, jis ateina áskaitos. - Bet að tamstà matau pirmà kartà, nustebo profesorius. Në karto nepastebëjau savo paskaitose. Kaip, jaunuoli, drásti ateiti áskaitos nesusipaþinæs su mano estetinëmis paþiûromis. - Pone profesoriau, gyvai atsakë studentas, - að visà tà laikà studijavau tobuliausià jûsø kûriná. Pakelkime taures uþ tobuliausios estetikos kûrinius - uþ merginas


--------------------------------------------------------------------------------

Malonus, gerai iðauklëtas inspektorius kreipiasi á graþià merginà kurià moko vairuoti automobilá. - Ar jums kas nors sakë, kad jûsø akys didelës, tamsios kaip migdolai ir nuostabiai þavingos? - Be abejo, daug kas sakë! - nusiðypsojo mergina. - Tai kodël, po ðimts velniø, jûs tomis didelëmis, tamsiomis kaip migdolai ir nuostabiomis akimis neþiûrite á kelio þenklus?! Pakelkime taures uþ nuostabiai ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.