peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


jiga.peperonity.net

Apie Gywunus

Lokys buvo apsileides, sleivakojis ir purvinas zveris. Bet geresnes sirdies uz jo nebuvo visame miske. Taciau zverys pastebedavo tiktai jo isore, lokys del to labai isizeisdavo, juos gaudydavo ir ziauriai suspardydavo. Del to zverys jo nemego. Nors jis buvo labai geras. Ir linksmas. Jam patikdavo kresti pokstus. Del tu pokstu kiti zverys greitai pradejo jo neapkesti ir musti. Taip, sunku gyvenime buti geru ir linksmu.

Vilkas irgi buvo pasileides ir purvinas. Ir dar jis buvo labai piktas ir
ziaurus. Bet zverys nejaute jam neapykantos ir jo nemuse. Todel, kad
vilkas mire dar ankstyvoje vaikysteje. Todel, kad lokys gime anksciau uz
vilka. Taip, gerai kai Geris nugali Blogi.

Zuikis irgi buvo piktas ir ziaurus. Ir purvinas. Ir dar jis buvo bailys.
Zuikis niekuomet niekam nekrete nieksybiu. Nes bijojo. Taciau vis tiek
visi ji stipriai musdavo. Todel, kad blogis visuomet turi buti nubaustas.

Ir genys taip pat buvo piktas ir ziaurus. Jis nemusdavo zveriu, nes
neturëjo ranku. Todel savo ituzi jis isliedavo ant medziu. Jo irgi
niekas nemuse. Todel, kad negalejo pasiekti. Karta ji mirtinai uzspaude
nuvirtes medis. Miske sklido kalbos, kad medis atkersijo. Po to zverys
istisa menesi bijojo slapintis ant medziu. Jie slapindavosi ant
zuikio. Zuikis persalo ir numire. Visiems buvo aisku, kad del visko
kaltas genys. Bet jo niekas neliete. Nes negalejo iskrapstyti is po
nuvirtusio medzio. Taip, Blogis kartais lieka nenubaustas.

Kurmis buvo maþas ir aklas. Jis nebuvo piktas. Jis tiesiog gerai darë
savo darbà. Tai jis pagrauþë medi, kuris uþvirto ant genio. Apie tai
niekas nesuþinojo, todël jo ir nesumuðë. Ji apskritai muðdavo retai.
Daþniau gàsdindavo. Bet ji buvo labai sunku iðgàsdinti, nes jis buvo
aklas ir nematë, kad ji gàsdina. Kai nepavykdavo iðgàsdinti kurmio,
þvërys labai susikrimsdavo. Ir muðdavo loki, nes jiems bûdavo labai
apmaudu. Karta lokys taip pat sumanë iðgàsdinti kurmi. Bet kurmis
neiðsigando. Nes lokys ji uþmuðë. Netyèia. Tiesiog lokys buvo labai
nerangus. Ir þvërys
ji labai stipriai sumuðë. Neþiûrint i tai, kad lokys teisinosi norëjæs
pajuokauti. Blogai, kai tavo juoku niekas nesupranta.

Lape buvo labai gudri. Ji galëjo lengvai apmauti bet kà. Kai jai tai
pasisekdavo, jos nemuðdavo. Bet kartais jai nesisekdavo. Ir ja muðdavo.
Muðdavo visas miðkas. Ir tuomet ji jau negalëdavo nieko apgauti. Todël,
kad labai sunku kà nors apgauti, kai esi muðamas. Karta ja sumuðë
mirtinai. Taip, gyvenime visa laika teisybe atsiskleidþia.

Ðernas buvo didëlis, stiprus ir baisus. Visi jo labai bijojo. Ir todël ji
muðdavo tik visas miðkas kartu. Arba tiesiog apmëtydavo akmenimis.
Ðernas ðito labai nemëgo. Ir karta naktá jis paslëpë visus akmenis
miðke. Uþ tai ji labai stipriai sumuðë. Nuo to laiko ðernas niekuomet
neslëpdavo akmenø. Tiesa sako - yra laikas rinkti akmenis ir yra laikas jø
neliesti.

Oþys nebuvo nei piktas, nei geras. Jis tiesiog buvo skundikas. Jis
daþnai áskusdavo kà nors. Ir ji muðti bijojo. Taèiau tokiu elgesiu jis
visiems ákyrëjo. Ir tuomet ji sumuðë mirtinai. Todël, kad jis vis tiek
butu miræs nuo senatvës. Kada nors. Kai oþys mirë, lokys graudþiai
verkë. Nes jis paslapèiomis mylëjo oþá. Taip, meile pikta, pamilsi ir
oþá.

Eþiukas buvo maþas ir dygliuotas. Jis badësi. Jis nebuvo piktas, tiesiog
tokia jo prigimtis. Dël to ji muðdavo tik per pilvà. Eþiukui tai
nepatiko ir jis ëmë skustis plikai. Nuo tada ji ëmë muðti kaip visus
kitus. Taip, labai sunku bûti kitokiu.

Skunsas buvo beveik toks pats kaip zuikis. Bet tik labai smirdejo. Jo
kvapas buvo nepakenèiamas. Ji muðdavo ikiðe i celofano paketa. Tada
kvapas buvo ne toks stiprus. Karta buvo skunso gimtadienis. Jis sukviete
visus þvëris, nes buvo godus ir mego dovanas. Ir þvërys padovanojo jam
nauja celofano paketa. Ir stipriai sumuðe ji, iki samones netekimo. Ir
skunsas pakete uþduso. Taip ji ir palaidojo. Neiðëmë ið paketo. Labai
tolimam miðke. Nes mires skunsas dar labiau smirdejo. Paskui atejo labai
tolimo miðko gyventojai ir visus stipriai sumuðe. Jiems nepatiko negyvo
skunso kvapas. Taip, su kaimynais reikia gyventi taikiai.

Þiurkenas taip pat buvo labai godus. Ir turtingas. Jei jis butu dalinesis
savo turtais, jo nebutu taip smarkiai muðe. Bet jis buvo labai godus. Uþ
tai ji muðdavo stipriai. Ir jam vis tiek tekdavo dalintis. Ir jis
graudþiai verkdavo. Taip, turtuoliai irgi verkia.

Liutas buvo þvëriø karalius. Jis valde miðka. Karaliu muðti negalima.
Toks istatymas. Taèiau þvërys seniai spjove i istatymus. . Jie muðdavo
ir liuta. Ne uþ ka. Todël, kad taip jau priimta.

.............O ausros cia tykios...........

Dar miðke gyveno Makaka, ji buvo pusprote ir raudonðikne, todël ja
muðdavo daznai, nes nemëgo spalvotuju.
Jai tai baisiai nepatiko, bet ji apie tai ilgeliau nesusimastydavo. Kaþkada
gilioj vaikystej lape ja iðdure ir pasodino ant karðtu angliu, Makaka
stipriai
apsidegino pasturgali ir todël nejo i mokykla, dël ko ir tapo raudonðikne
kvaiða. Taigi, sunku miðke pankuoti.

Miðke dar gyveno Apuokas, tas buvo labai iðmintingas, þvërys ji gerbe ir
vaikðèiodavo pas ji pasitarti, bet po to paprastai muðdavo, nes apuokas
buvo kurèias ir þvërims nepatiko jo nuolatiniai perklausinejimai. Taip,
sunku jam buvo gyventi viename medyje su Geniu ir nuo kalenimo jis apkurto.
Va
jis ir ðnibðtelejo Kurmiui, kad pasiraustu po medþiu. Bet kadangi buvo
kurèias, tai neiðgirdo, kaip tas medis dribtelejo ant jo paties. Nerausk
duobes kitam....

Miðke gyveno Varle, ji buvo þalia bjaurybe, jos nieks nemëgo, todël ir
muðdavo. Bet kadangi ji buvo labai ðlykðti ir gliti, o dar visa nusëta
karpu ir egzemø, niekas nedrásdavo jos liesti plikomis letenomis. Todël ja
dubasino ðeðko lavonu, ákiðtu i dviguba celofanini maiðeli. Netgi mûsø miðke
taikoma Recycling sistema -- antràkart panaudojamos medþiagos, nesuyranèios
dirvoþemyje.

Varle turëjo vienintele drauge -- tai buvo jos dukterëèia Rûpuþe. Rûpuþë
buvo stora smirdale. Ji buvo labai draugiðka ir norëjo su visais draugauti,
bet vos tik ji prie ko nors prisiliesdavo, tas iðkart uþsikrësdavo egzemomis
ir visa savo gyvenimà pûdavo gyvas. Va ðitaip ir Varle tapo tokia þalia ir
ðlykðti. Visi þvërys vengë Rûpuþës ir jos vieninteles visame miðke nieks
nemuðë. Ja tik apspjaudydavo ar priðlapindavo i bala, kur ji
gyveno. Taip jau visuomet tam miðke -- þvërys mato tik iðore, o siela jiems
nerupi, tam jie ir þvërys...

Ypaè Rûpuþës spjaudyme pasiþymëjo Kupranugaris. Jis buvo baisiai didëlis ir
niekam nepatiko. Jo miðke vyko karas, tad jis emigravo i mûsø miðkà, jis
buvo kitatautis, todël ir nepatiko. Netgi Lokys krësdavo jam labai piktus
pokðtus. Va karta Lokys uþsimaukðlino ðalmà, apsivyniojo þalia rankðluosti
ir iððokæs Kupranugariui prieð nosá ëmë klykti ´uþ Alachà, ðventas karas...´
ir sumuðë ji kone negyvai. Kai iki þiemos Kupranugaris ðiaip taip pasveiko,
prisiekë kerðyti viskam, kas þalia: jis sutrypë Varle (jos liekanø iki ðiol
yra likæ ant jo uþpakaliniu kanopø) ir uþspjaudë Rûpuþe. O kadangi ðitø
þaliøjø nekentë visi þvërys, tai visiems miðke labai patiko Kupranugaris,
jis netgi gavo politini prieglobsti ir registracija. Bet kai pavasari ëmë
sprogti lapai,
Kupranugaris ëmë versti medþius, uþ kà ji uþkapojo Þvirblis.

Þvirblis vienintelis mylëjo ir kerðijo uþ medþius, tai jis pasakë tada
Geniui
bûti po reikiamu medþiu. Þvirblis buvo geras, bet dël medþiu jis negailëjo
nieko, vëliau jis þuvo savo kûnu uþdengæs medi nuo medkirèio benzopjûklo
dantø. Þvërys labai jo gedëjo, tad surijo medkirti, nes Þvirblis buvo
patriotas.

Dar miðke gyveno Hakeris Bambyzas. Jis nuo maþu dienø gyveno tarp þvëriø,
todël jo nemuðdavo. Ji ðerdavo lapeliais ir uogytëmis, bet Bambyzui tai
nepatiko, todël jis muðdavo þvëris nakti, mieganèius. Nes juk jei jis
butu muðes diena, þvërys butu suprate, kad jis ne Mauglis. Bet karta jis per
neapsiþiurejima
sumuðe Rûpuþe ir supuvo. Tada þvërims pagaliau daðilo, kad jis ne Mauglis,
nes Mauglis juk nemirtingas. Todël jie labai ilgai muðe Hakerio lavona.
Va taip ir praþuna jauni talentai.

Dar ten gyveno Sruzdinas. Jis labai pyko ant visu ir buvo baisiai maþas,
todël daþnai kandþiodavo þvëris, o tie, nematydami kas kandþiojas, manydavo,
kad tai Bambyto ðmëkla. Tuomet jie paaukojo Liula, mat ðis buvo karalius,
todël turëjo mokëti uþ þvëriø kanèias. Bet vienàsyk ir Skruzdinà pagavo.
Neiðmanydami, kaip toki maþiø muðti, jie ji apvesdino su Rûpuþe. Dabar
tiedu laimingai gyvena. Neturëtu laimes, jei nelaime padëjus nebûtu ..

Anksèiau, prie Liûto gyvos galvos, miðke maiðësi ir Tigras. Jis nieko
nebijojo ir galëjo sumuðti bet kuri, nes buvo geras Liûto draugas. Bet po
Liûto mirties Tigras tapo bailys ir ëmë slapstytis nuo þvëriø. Paprastai jis
slepdavosi pelkeje, nes ji buvo taip sumyþta, kad þvërys èia nosies
nekiðdavo. Prisimine apie jo egzistavimà, þvërys pykdavo, kad jis slapstosi,
ir ieðkodavo. Draugiðkai ieðkodavo, visas miðkas. Bet nerasdavo: Tigras
neiðleisdavo ne garso. Tiesa, ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.