peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


jiga.peperonity.net

JUodasis humoras

Mamyte, mamyte, að nemëgstu ðitos raudonos sriubos.´
´>> Tylos, ji bûna tik kartà á mënesi.´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, að noriu saldainiu, kurie ant spintos.´
´>> Tai pasistatyk këdæ ir pasiimk.´
´>> Bet að juk rankø neturiu´
´>> Nëra ranku nëra saldainiø´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, kodël sriuba tokia keista?´
´>> O kà tu sau manai? Tëvelis per sieta vemia?´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, kodël tu senelá pervaþiavai þoliapjove?´
´>> Matau apie palikimus ir gyvybes draudimà tu nieko nenusimanai´
´>>´

´>> Mamyte, mamyte, ar ilgai að dar po stalu stovëti turësiu?´
´>> Pakentëk, kita savaitæ stalius þadëjo stalui naujà kojà atneðti.´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, að nenoriu pas psichiatrà´
´>> Man tas pats, að noriu pagaliau suzinoti, ko tu visada bliauni, kai að´
´>> tave muðu.´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, að nenoriu i Amerikà´
´>> nutilk ir plauk toliau´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, að noriu su seneliu paþaisti´
´>> tylos, karstas ðiandien liks uþdarytas.´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, ar galiu su tavo krûtim paþaisti?´
´>> Gerai, tik neik niekur toli´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, að dar noriu tokio slidaus saldainiuko´
´>> raminkis, senelis turi tik dvi akis´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, að turiu ið anglu 10.´
´>> Koks skirtumas, tau vis tiek vëþys.´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, kodël tevelis toks iðblyðkæs?´
´>> Uþsièiaupk, ir kask toliau.´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, o að moèiute maèiau!´
´>> Kità kartà nekask taip giliai smëlio dëþëje.´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, ar ðiandien pietums vël mëlyni spageti?´
´>> Ne, seneliui jau baigiasi gyslos.´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, senelis numirë´
´>> ðûdas, dar puse senelës ðaldytuve turim´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte tëvelis darþe pasikorë! Su balandþio pirma! jis pasikorë´
´>> rûsyje.´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, kiauðinis neskanus.´
´>> Tylëk, ir valgyk kas duodama.´
´>> (Po kiek laiko)´
´>> O snapeli irgi valgyti?´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, ar galiu dar su seneliu pasisupti?´
´>> Ne, palik ramybëj, tuoj policija ateis.´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, ar 12 metu að galiu turëti vaikø?´
´>> O taip´
´>> Oi´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte að dar noriu tu raudonu sulèiø´
´>> Dabar ne, senelis negali taip daþnai kosëti´
´>>´
´>> Mamyte, mamyte, að dar noriu vanilinio pudingo´
´>> Palauk kol senelio kelis vël supûliuos´


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.