peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


jiga.peperonity.net

Merfio desniai

1] Ðypsokis - rytoj bus dar blogiau.

[2] Viskas ne taip paprasta, kaip atrodo.

[3] Viskas trunka ilgiau, nei tu manei.

[4] Ið visø nemalonumø ávyks bûtent tas, kuris pridarys daugiausiai bëdos.

[5] Likimo valioje palikti reikalai dësnigai blogëja.

[6] Vos susiruoðus kà nors daryti, bûtinai atsiras kitas, skubesnis darbas.

[7] Kiekvienas sprendimas kelia naujø problemø.

[8] Viskà padaryti taip, kad ir kvailiui bûtø aiðku, neámanoma, nes kvailiai be galo iðradingi.

[9] Slapta yda niekad nelieka pastebëta.

[10] Bûtinai bus bandoma pataisyti tai, kas nëra sugedæ.

[11] Jei jautiesi gerai - nesijaudink greitai praeis.

[12] Visada yra lengvesnis bûdas kà nors padaryti.

[13] Kai per daug galvoji apie lengvesná kelià, paprastai jo nepamatai.

[14] Kai reikalai labai blogi, jie dar pablogës.

[15] Ið ðalies gali gerai atrodyti net ir tai, kas ið tiesø daroma neteisingai.

[16] Iðtaisius klaidà paaiðkëja, jog pasikeitë prasmë to, kà mes norëjome pasakyti.

[17] Kai aptinkame klaidà ir jà iðtaisome, suvokiame, jog tai visai nebuvo klaida.

[18] Kaþkas vis tiek klaidingai suvoks, kà iðdëstysite taip aiðkiai, jog bûtø neámanoma suvokti neteisingai.

[19] Numatyti tikslo ágyvendinimo bûdai nepasiteisins.

[20] Kas prasideda gerai, baigiasi blogai... Kas prasideda blogai, nesibaigia niekada...



This page:




Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.