peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


jigga.peperonity.net

6230

Iðmatavimai (aukðtis x plotis x storis) 103 x 44 x 20 mm
Svoris 97 g
Standartinë baterija Li-Ion 850 mAh
Maksimalus budëjimo laikas 300 val
Maksimalá pokalbio trukmë 300 min
Ekranas Grafinis (128x128 taðkø)
spalvotas (65536 spalvos), TFT, 27,3 x 27x3 mm
Daþniai GSM900
GSM1800
GSM1900
Kvietimø registras (priimti - siøsti - praleisti) 20 - 20 - 20
Kiti duomenys vidinë telefono atmintis : 1000 numeriø
vidinë SMS þinuèiø atmintis : 150 þinuèiø
vibro-skambutis
laikrodis
þadintuvas
kalkuliatorius
infraraudonøjø spinduliø jungtis IrDA
WAP : 2.0
diktofonas :3 min.
greitas rinkimas
pokalbio trukmës laikmatis
pokalbio kainos laikmatis
laukimas
peradresavimas
galima gauti ir siøsti SMS iki 450 simboliø
SMS ðablonai
SMS <a href=´http://www.ntsearch.com/search.php?q=chat&v=56´>chat</a>
galima siøsti melodijas ir paveikslëlius naudojantis SMS
galima gauti ir siøsti EMS
galima gauti ir siøsti MMS
maksimalus 1 MMS dydis - 100 kB
SMS raðymas nuspëjimo bûdu T9
rodo skambinanèiojo numerá ir vardà
kiekvienam kontaktui galima priskirti kelis numerius ir tekstinius áraðus bei paveisklëlá
kontaktø grupës
20 polifoniniø melodijø
10 monofoniniø melodijø
galima susikurti asmenines melodijas
animuotos ekrano uþsklandos (galima sisikurti asmeninæ)
meniu spalvinës temos
þaidimai
galima atsiøsti þaidimø
integruota laisvø rankø áranga
8 MB dinamiðkai paskirtomos atminties
<a href=´http://www.ntsearch.com/search.php?q=Java&v=56´>Java</a> (J2ME) (maks. 1 programos dydis - 128 kB)
kalendorius su priminimo funkcija
darbø sàraðas
valiutø konverteris
numeriø rinkimas balsu (25 numeriø)
telefono valdymas balsu (16 komandø)
jungtis MMC atminties kortelei
GPRS Class 10 (4+1, 3+2)
HSCSD (iki 43,2 Kbps)
EDGE Class 10 (4+1, 3+2)(iki 236,8 Kbps)
Pop-Port jungtis
Bluetooth
SyncML
XHTML narðyklë
WAP per GPRS/CSD
USB
koduotës: HR, FR, EFR
animuotas meniu
FM bangø stereo radijo imtuvas
ePiniginë
skaitmeninis foto/video aparatas (rezoliucija: 640x480 taðkø; laikmatis (10 sek.); standartinis, portretinis ir naktinis rëþimas; 3 kokybës lygiai; nuotraukø galerija;
<a href=´http://www.ntsearch.com/search.php?q=video&v=56´>video</a> filmavimas 3GPP (H.263 <a href=´http://www.ntsearch.com/search.php?q=video&v=56´>video</a> ir AMR audio); <a href=´http://www.ntsearch.com/search.php?q=video&v=56´>video</a> grotuvas 3GPP (H.263 <a href=´http://www.ntsearch.com/search.php?q=video&v=56´>video</a>, MPEG-4 ir AMR audio); srautininis <a href=´http://www.ntsearch.com/search.php?q=video&v=56´>video</a> 3GPP (H.263 <a href=´http://www.ntsearch.com/search.php?q=video&v=56´>video</a> ir AMR audio))


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.