peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


kaimoplyta.peperonity.net

katino dienorastis

Privariau po foteliu. Ech, geras!
*******************************
Nuobodþiauju. Prisiminiau audringà jaunystæ. Tupëjau kadais ant stalo, kapojau letena kondensuotà pienà ið skarbos. Atëjo ANIE ir kaip pradës rëkt. Að gi ne dundukas, suvariau letenà kiek tilpo á skarbà ir ant trijø likusiø - marð uþ ðaldytuvo. ANIE baubë dar tris dienas. labai didþiavausi savimi.
*******************************
Ðian að tingiu. Tingiu myþt. ësti - daugiau nebegaliu. Tyliai tupiu, snûduriuoju.
ANIE nervyjasi, dairosi pakampëm, dreba ir laukia zapadlo.
*******************************
Nu bet kokie nepatogûs ANØ dubenëliai. bandþiau sutarðyt mësos gabalà - ale kol letena neuþkabinau, në velnio nepavyko. Nu paimtø normalius dubenëlius ir ëstø ant grindø. Iððððgamosssss.
*******************************
Primyþau po foteliu. Ech, geras!
*******************************
Nuo pat ryto atlikau namø inspekcijà. Paklydau antklodëje. Vos iðsikapsèiau. Iðgamos dvikojës. Pritempia pilnus namus visokio ðlamðto - o man kankinkis. Brandinu kerðto planà.
*******************************
Sugalvojau. ágyvendinau. Prisirijau kaþkokio mëðlo nuo stalo - uogienës gal, - álindau á spintà ir ilgai, su pasimëgavimu vëmiau ant kà tik iðskalbtø, bet dar nelygintø skalbiniø. Daba ANA cyps, kol nepereis á ultragarsà.
*******************************
Atspëjau. ANA cypë taip, kad visam bute lemputës sutrukinëjo. Bet ëst davë.
*******************************
ANA naujà madà sugalvojo. Duoda man ësti tik po pusæ pakelio. O tai, "oi, katinëli, tu viso nesuvalgai, turbût ne alkanas." Prietranka! Að ne nesuvalgau, o pasilieku ant paskui! Ji juk ne kas penkias minutes man kà á dubenëli ámeta. Anie gi suverèia visai dienai - ir viskas! O ësti norisi. vat ir tenka pasilikti, tipo, atsargai. Nemyðiu, bo po foteliu nieko neliks. varau iðrausiu smëliukà, naudos ðian ið jo vis tiek jokios.
*******************************
Primyþau po foteliu. Èia tai ge-ras!
*******************************
Ryte buvau nepkartojamas. ANA iðeina á koridoriu - o að jai á rankinæ krapiju. Tipo, myþu, aha. ANA taip kvykë, kad visos varnos sereikiðkiø parke nuo ðakø nukrintaliojo. Nu, að po sofa - ðmykðt. Ilgai þvengiau. Að gi nemyþau, tik ðiaip pagàsdinau. Iðsidûrë, iðsidûrë.
*******************************
Vakarienës metu ANAM kandþiojau apatinæ letenà. Stipriai kandþiojau plikà apatinæ letenà. Nulis emocijø. Pradëjau kandþioti, o po to daryt ðitaip "Buueeee! - nu, tipo, vemiu að nuo jo. ANAS kaip uþbaubs! Nuneðiau skudurus po vonia. Þvengiu. Teks patupëti po vonia, kol ANAS nueis miegot.
*******************************
Tupëjau po vonia. Palaukiau, kol anie iðeis. Primyþau po foteliu. Primyþau po torðeru. Primyþau po antru foteliu. Geras!
*******************************
Basèiausiu po namus ieðkodamas daiktø, prie kuriø iki ðiol nebuvau prikiðæs letenø. Neradau në vieno. Jauèiu nerimà.
*******************************
Prie mano dëþutës tulike yra kilimëlis. Anie já patiesë, kad graþu bûtø, aga. Ið tikrøjø tai já labai patogu apvaryt. arba apdrabstyt smëliuku. Moksliðkai tariant, pragaro maðinai vardu "dulkiø siurblys" darbelio geram pusvalandþiui. O jei sumyþti taip, kaip tik að moku, tai kilimëlio plovimui ir dþiovinimui iðeitø savaitë. Anie po kurio laiko susiprotëjo, kad kilimëlis jiems hemorojø varo, o ne groþiui tarnauja. Ir nustojo já kloti prie mano dëþutës. Ale antra vertus, anie buki kaip bato aulas. Jiems në á galvà, kad toks pats kilimëlis guli vonioj! Visà apdorojau. Pilnai. Tai yra, visiðkai. Ana taip kaukë, kad gretimam name tarakonams ausø bûgneliai susproginëjo. Tuoj puolë skambinti Anam: "Oi, katinëlis, taip pridirbo, taip...." O man tai kas? man gerai, tupiu po vonia , manæs ið ten ne tik kad ranka, nauja ðluota neiðkrapðtysi.
*******************************
Iðstypinau ið po vonios. Primyþau po foteliu. Geras!
*******************************
Buvau nepakartojamas. Ið ryto þadinau Anuos. Jie, niekðai, nesikëlë. Ðokinëjau kaip jaunas antilopas, trypiau kaip bizonø kaimenë, riaumojau, kaip suþeista pantera. Kad nors kà.
Nu bent ausim krusteltø. Pamëginau leist prieðmirtinius garsus - drûnyja, niekðai. Kandþiojau apatines letenas - jokios reakcijos. Bet gi að gudrutis, aga. palindau po kaldra ir ðalta ðlapia norim Anai á pilvà - èmok! atgijo kaip miela. vat tik ko kaukia - neaiðku.
*******************************
Primyþau po foteliu. Geras, aga.
*******************************
Vakar parëjo Anas. Uþëjo á virtuvæ. Að jam baubiu: “Ëst duok”, jis man “dar turi dubenëlyje”. Að jam vël: “Èia maþai, ëst duok!”, jis man atgal “Dar turi”. Skupirdiajus. iðkart virðgarsiniu nuvariau myþti ðalia dëþutës. Bet Anas kaþkaip savo pelës smegenais susiprotëjo, kà ketinu daryti. Ir uþmetë aká á tulikà kaip tik tuo metu, kai pusë grindø jau buvo uþtvindyta, o kita pusë kaip tik buvo tvindymo procese. pamëginau neðt kudaðiø. Tiesa sakant, gan sëkmingai. Iðskyrus pindiulá, kurá Anas spëjo ásegti man pavymui. Skridau trumpai, bet nemaloniai. Visà naktá kaupiau pyktá ir visa kita. na, palauk. Iðeisi tu á darbà.
*******************************
Ana, viðta, penktadiená pasiëmë noutà ir pasiplovë kaþkur trim dienom. Nër kaip raðyti. Detalës paskui. kol kas trumpa trijø dienø ataskaita:
Primyþau po foteliu. Geras!
Primyþau po foteliu. Ech, ge-ras!
Primyþau po foteliu. Nusiðauk!
*******************************
Penktadiená nuo pat ryto mokiau ANÀ vaikðèiot keturiom, kaip visi padorûs katinai. palindau po iðskleista sofa ir ëmiau dainuot kiek gerklë neða. Iðþviegiau “Du gaidelius”, “Alyvas” ir “What happened to your love”. ANA blaðkësi aplink sofà keturpësèia ir vapëjo: "Oi, katinëli, ko taip ásimiauksëjai?” Kiek besistengiau, vis tiek kreivai vaikðto, ðiknà vyzgina ir galvos kailiu grindis ðluoja. Tikra nevëkðla. Ale bent ëst davë.
*******************************
O vakar ANA parvilko silkës. Ðiaip jau að þuvies nelabai, bandë man ANIE visokiø laðiðø-erðkëtø pakiðti - mëðlø mëðlas, þodþiu. Bet daba kaþkaip ëmiau ir uþsimaniau. Karktelëjau ANAI - mikliai man du gerus ðmotus atvanojo. Surijau vienu prisëdimu. O ji, parazitë, pasirodo, sûdyta. Uþgëriau kas pirmiausia po snukiu pasimaiðë - pienu. Bezdëjau taip, kad boksininkui ið treèio aukðto ið pavydo ðiknos gumelë persprogo.
*******************************
Vakar pasiþymëjau. Ilgai ir kruopðèiau sumyþinëjau visà smëliukà dëþutëje, kol jis nepavirto smirdþia lipnia bala. pasislëpiau uþ tualeto durø, tykojau. ANAS áëjo á tualetà, o að per dëþutës kraðtà letenom - opssss! Ir visa koðë jam ant kelniø. tikras ðûdasvydis. ANAS cypë falcetu, iðbalo ir drebëjo. O man kas? Að po vonia tupëjau ir krykðtavau.
*******************************
Sugalvojau, aga. Uþ gerà elgesá man reikia iðskirti premijà - plius tris pakelius maistelio per dienà. Nes penkiø ðiaip maþoka. Dabar beliko tiems pusgalviams iðaiðkinti visus ðio sandërio privalumus.
*******************************
Primyþau po foteliu. Geras!
*******************************
Vakar vakare ANA parsivilko namo - ir puolë mane tàsyt: “Oj, katinëli, kaip tavæs pasiilgau, kaip tu gyveni, ar graþiai elgiesi?” Að murkiau ir glaustinëjausi, kol ji nenuëjo á tulikà. Vos tik ji ten - að po sofa, aga. Aiðku, kvykë. O po to ji virðutines letenas kaþkokiu kremu terliojosi. indelis buvo atidarytas - nu að ir lyþtelëjau. Pasirodë skanu, su alaviju ir kitais dþiaugsmais. Prisirijau tiek, kad visà naktá þagsëjau. ANA plaikstësi aplink, rovësi kailá nuo makaulës ir vapëjo: “Ach, mano katinëlis apsinuodijo!” Ryte po to kosmetinio ðûdo sëdau kakoti - gerai nuëjo, minkðtai. daba þinosiu, kuo Friskies uþkàsti.
*******************************
Ryte ANO reikalavau ëst. Jis, reiðkia, man ëdalà krauna ir taip paniekinamai: "Ech tu, vargðas giminaiti ....!” Ásiþeidþiau.
*******************************
Privariau po foteliu. Geras!
*******************************
Vykdþiau archeologinius kasinëjimus dëþutëje. Kontroliniø mëginiø ëmimai, kultûriniø sluoksniø atidengimas, iðkasenø-ðukiø-ðiukðliø ekspertizë. Pusdiená prasidulkinau, nieko ádomaus neradau. Net nuotaika dingo. O dar ANIE likusià dienos dalá baubë: “Bliamba, @!#$, ko vël visà tulikà apmyþai-apðikai-apkasei? Ir dar ðepetëlá sudirbai, galvijau!” Beðirdþiai, bejausmiai iðgamos.
*******************************
ANAS vakar atitempë ëdalo, iðkart tris pakelius davë. Að juos vienu ypu gurkt! Ne tai, kad suëdþiau, tiesiog ásiurbiau vienu mauku. ANAS dar bandë ësti kukurûzus - pusæ stiklainio atmuðiau nuo jo teisingame mûðyje. Po to baisiai baubëm. O ANA, viðta, rankeles taip nuolankiai sudëjo ir kad duos aikèiot: “Ach, katinëlis mums aèiû sako!” Besmegenë neraliuota. Að gi aiðkiu tekstu rëkiu: darrrr [censored] duokit! Nedavë. O iðplautà kilimëlá jie veltui tualete patiesë, oi veltui.
*******************************
Primyþau ant kilimëlio. Geras!This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.