peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


karrex.peperonity.net

dar anekdotu

Vitaminai

- Padavëjau, kas ten mano lëkðtëje roplinëja?

- Vitaminai, pone.

--------------------------------------------------------------------------------

Moterys

Sporto klubo vyrø drabuþinëje ákyriai skamba kaþkieno mobilusis telefonas.

Galiausiai vienas vyriðkis ájungia "laisvø rankø" reþimà:

- Klausau...

Moteris:

- Brangusis, èia að. Tu klube?

Vyras:

- Taip.

Moteris:

- Uþëjau á vienà parduotuvæ ir, þinai, radau toká puikø odiná paltukà. Ir tik 1000 eurø! Ar galiu já nusipirkti?

Vyras:

- Na, jei jau taip nori, pirk.

Po poros minuèiø vël suskamba mobilusis.

Moteris:

- Dar buvau uþsukusi á "Mersedeso" salonà. Kokie puikus naujieji modeliai! Vienas man ypaè patiko.

Vyras:

- Kiek?

Moteris:

- 60000 eurø.

Vyras:

- Gerai, bet uþ tà kainà kad man bûtø visi privalumai.

Dar po minutes vël suèirðkia skambutis.

Moteris:

- Tu - nuostabus! Ir dar... atsimeni, mes buvo nusiþiûrëjæ toká namà? Tai va, jis vel parduodamas. Jie praðo 950000 eurø.

Vyras:

- Na, gali pasiûlyti jiems 900000.

Moteris:

- Gerai. Pasimatysim veliau. Myliu!

Vyras:

- Iki.

Vyriðkis iðjungia telefonà. Aplinkui stovintys vyrai susiþvalgo.

Vyriðkis:

- Gal kas þino, kieno èia telefonas?


--------------------------------------------------------------------------------

Ritualiniø paslaugø biure samdomas þudikas uþsako vainikà. Já klausia, kà uþraðyti ant juostos.

-"Atleisk, brolau, apsipaþinau."

--------------------------------------------------------------------------------

Ðeimos biudþetas

Sedi vyras su þmona virtuvej ir skaièiuoja ðeimos biudþetà.

Vyras: Na, að uþdirbu 800 litø, tu dar 600 gauni, plius uþ tarà á mënesá 200 gaunam. Tai kur visi pinigai dinsta?

--------------------------------------------------------------------------------

Jeigu riteriui skelsi á kairájá skruostà, jis nukris ant deðinio ðono.

--------------------------------------------------------------------------------

Koks skirtumas tarp braziliðkø ir meksikietiðkø muilo operø? Braziliðkose pirmiausia kankinasi, o po to tuokiasi; meksikietiðkuose - pirma tuokiasi, po to kankinasi.

--------------------------------------------------------------------------------

Þurnalistas klausia fermerio:

- Ar Jûsø kaimynai sàþiningi?

- Taip!

- Bet að maèiau Jûsø bute uþtaisytà medþiokliná ðautuvà?!

- Ðautuvas ir reikalingas tam, kad kaimynai bûtø sàþiningi. . .

--------------------------------------------------------------------------------

Ðachmatininkas sako varþovui:

- Toks ëjimas neleistinas - tuomet að imsiu jûsø karaliø!

- Na ir kas? Að paskelbsiu respublikà ir þaisiu toliau.

--------------------------------------------------------------------------------

- Èeburaðka, girdi kà sakau?

- Gena, nu tu paþiûrëk á mane. Þinoma, kad girdþiu!

--------------------------------------------------------------------------------

Tarptautinis universaliø medþiagø konkursas.


Amerikieèiai pateikia sojà. Genetiðkai jà patobulinus daroma viskas: mësa, duona, saldumynai...


Japonai demonstruoja superpolimerà, ið kurio daromi audiniai, medþio, plieno, keramikos pakaitalai...


Rusai pateikia butelá degtinës, jos cheminæ formulæ, fizines savybes. Jø klausia:


- O kà ið jos darote?


- Nieko. Mes jà darome ið visko.--------------------------------------------------------------------------------

Mokslininkai sukryþmino gená su drambliu. Hibridas labai nevikrus - snapu á vabzdþius niekaip nepataiko, taèiau medþiai nuvirsta jau po pirmo jo smûgio.

--------------------------------------------------------------------------------

Vakaras. Ðeima vakarieniauja. Staiga pasigirsta beldimas á duris. Atidaro vyras ir mato valkatà. Ðis sako:

- Labas vakaras, gal galëtumëte duoti gabalëlá torto?

- Bet juk visada praðydavai duonos?

- Suprantate... Ðiandien mano gimimo diena...


--------------------------------------------------------------------------------

- Nusipirkau virtuvës stalui labai slidþià klijuotës staltiesæ. Visà naktá girdëjau, kaip nuo virtuvës stalo krito keikdamiesi tarakonai. O po savaitës aptikau pirmàjá tarakonà su paèiûþomis...--------------------------------------------------------------------------------

Vakar pas Sidorovus ásibrovë du vyriðkiai. Uþdaræ ðeimininkæ vonioje, jie kartu su ðeimininku iðgërë butelá degtinës.--------------------------------------------------------------------------------

Vyriðkiai geria trimis atvejais: kai blogai - ið ðirdgëlos, kai gerai - ið dþiaugsmo, kai ðiaip sau - ið nuobodumo.


--------------------------------------------------------------------------------

-Alio! Pagalbos tarnyba?

-Taip!

-Duris reikia atidaryti, raktus pameèiau!

...

-Aèiû labai!

-Alio! Taksi?

-Taip!

-Galëtumëte atsiøsti didesnæ maðinà?-Reikia daug daiktø pakrauti.

-O kiek ten pas jus tø daiktø?

-Na, nedaug - seifas, pora kailiniø, aparatûra!...


--------------------------------------------------------------------------------

Telegrafas - kaþkas panaðaus á labai ilgà katæ - jûs jà tampote uþ uodegos Niujorke, o jos galva miauksi Los Andþele, suprantate? O radijas, tai tas pats - perduodate signalà ið vienos vietos, o jis yra priimamas kitoje. Vienintelis skirtumas, kad ðiuo atveju nëra jokios katës.

Albertas Enðteinas--------------------------------------------------------------------------------

Eina du vaikinai gatve. Staiga vienas sako:

- Á tualetà uþsinorëjau!

- Iki namø iðtempsi?

- Kà tu, maniðkis nëra toks ilgas!


--------------------------------------------------------------------------------

Keletas pasiûlymø Valstybinei lietuviø kalbos komisijai:

1) karvës atsiminimai: mumuarai

2) laukiniø arkliø ðokis: mustango

3) þavingos vandens butybës: gundinës

4) kiskiø tuðtinimosi menas: spirotechnika

5) ðunø veislë, ieëkanti tuðèiø buteliø: buteljeras

6) ginklas katëms ðaudyti: miauzeris

7) girta bezdþionë: ðampanzë

8) dël savo iðvaizdos kenèiantis gyvûnas: kanèiasnapis

9) pirmoji pulko gervë: gerveþys

10) ið pieno plaukusi þuvis: varðketas

11) gyvaèiø iðaugintas þmoniø vaikas: Smauglis

12) tokios maþos dirbtinës þuvelës: sprotezai

13) ðiltas apsiaustas ið kuilio odos: kuiliniai

14) mësoje gyvenantis kirminas: skylandis

15) klounø maldos namai: cirkvë

16) trumparegiø sala Japonijoje: Akinava

17) kraupus Vilniaus rajonas: Fobijoniskës

18) mokslinis darbas apie saldþius patiekalus: desertacija

19) nauja sporto ðaka: intymës

20) odinis kino reþisieriø krepðys: portfelinis

21) makaronai paaugliams: spuoghetti


eþiukas (lenkiðkai) - kaktusik pochodovi

eþiukas (latviðkai) - spyglis galva

gyvatë (latviðkai) - dþhiunglø ðniurs

banginis (latviðkai) - okeana burbuls

vëþlys (latviðkai) - bruneruputis

drakonas (latviðkai) - pukis baisulis

drakonas (azerbaidþianietiðkai) - avtogen kobra

virðininko þmonos namas (japoniðkai) - chata chama suki

greitoji pagalba (japoniðkai) - kamuta xujovata

ekskavatorius (japoniðkai) - kasajama

duok arbatos (kinietiðkai) - sunxuivcai

duok arbatos ir sausainiu (kinietishkai)- sunxujvcajvysunsuchim
--------------------------------------------------------------------------------

- Kaip gyvena Jûsø vyras? – Jis tapo mokslo auka… - Nejaugi rentgeno spinduliai?… - Nea, pirðtø atspaudai.

--------------------------------------------------------------------------------

Susitiko dvi ilgai nesimaèiusios draugës. Viena, norëdama pasigirti savo sûnaus gabumais, tarë: - Ásivaizuoji, maniðkis - taip kaip Marksas: skaito ir raðo, skaito ir raðo... - Nieko tokio, - pertraukë jà antroji.- Mano sûnus - tikras Leninas: tremtis - kalëjimas, kalëjimas - tremtis.--------------------------------------------------------------------------------

Du berniukai nakvojo seneliø namuose likus savaitei iki Kalëdø. Prieð eidami miegoti, abu atsiklaupë prie lovø pasimelsti. Jaunesnysis pradëjo maldà, ðaukdamas ið visø plauèiø: „Að meldþiuosi uþ ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.