peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Guestbook


kukuruzas6.peperonity.net

Guestbook

Du vyrukai kalbasi:
- Ar þinai, kad ant kiekvieno prezervatyvo bûna paraðytas jo unikalus gamyklinis numeris?
- Rimtai? Negali bûti!
- Aha, reiðkia, niekad neiðvyniodavai jo iki galo!!!

- Þinai, daugelá þmoniø jø kûno trûkumai mobilizuoja ir verèia pasiekti kiek ámanoma daugiau. Pavyzdþiui, Napoleonas buvo labai maþas, taèiau tapo didþiausiu Prancûzijos þmogumi. Futbolininkas Garinèis turëjo neáprastai trumpas kojas, taèiau pakliuvo á futbolo istorijà, kaip vienas ið geriausiø þaidëjø. Taèiau tu su savo devyniais vaikais perspjovei visus!!!

Trys draugës nutarë surengti vakarëlá. Ëmë màstyti, kur èia galima pagirtuokliauti, taèiau paaiðkëjo, kad pas vienà - vyras labai grieþtas, pas kità namuose - dar ir anyta gyvena, o pas treèià - dar ir vaikai... Nutarë eiti á kavinæ. 11 valandà vakaro kavinë uþsidarë, o moterëlëms tuo metu kaip tik buvo kilæs pats gërimo ákarðtis. Kadangi oras buvo ðiltas, jos uþëjo á naktinæ parduotuvæ, nusipirko kelis butelius likeriukø ir nuëjo ðvæsti á kapines...
Kità dienà susitinka jø vyrai ir kalbasi:
- Maniðkë... Átariu, kad susirado meiluþá. Gráþo ðiandien paryèiais, visa girta ir su puokðte gëliø...
- Maniðkë irgi, bet su dviem puokðtëmis gëliø. Gal meiluþiai du?
- O maniðkë... Irgi gráþo paryèiui, girta ir su vainiku ant kaklo. O ant vainiko uþraðas: "Nuo mylinèiø mokiniø"...

- Mane jau uþveikë tie buratinai, - tarë tëtë Karlas, maudamas ant kirvio prezervatyvà...

Ið laiðkø Seneliui Ðalèiui:
"Seneli, sveikinu tave su ðventëmis. Ir noriu labai papraðyti vieno dalyko: kad mano tëtis ir mama vël gyventø kartu. Petriukas."
Senelio Ðalèio atsakymas:
"Mielas Petriuk, malonu buvo gauti tavo laiðkà. Pabandyk suprasti, nieko èia padaryti neámanoma. Tavo tëtis dabar gyvena su tavo aukle, kuri yra jauna ir labai seksuali. Nejaugi tu manai, kad jis gráð pas tavo frigidiðkà mamà, kuri nuolat inkðèia del ko papuola? Atëjo laikas atsisakyti tokiø svajoniø. Gal geriau að tau padovanosiu naujà "Lego" konstruktoriø!...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.