peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


lashux.peperonity.net

Sestoko interviu





NAUJIENOS


K.Ðeðtokas: "Esu laimingas sugráþæs á "Ventspils"

2005-01-14 15:19





Praeità savaitæ ið Vilniaus "Lietuvos ryto" atleistas puolëjas Kæstutis Ðeðtokas pasiraðë sutartá su "Ventspils" (Latvija) ekipa, kuriai praëjusá sezonà padëjo tapti Latvijos èempione, o pats buvo pripaþintas geriausiu Latvijos èempionato atkrintamøjø varþybø þaidëju. "Eurobasket.lt" Jums pateikia interviu, kurá Kæstutis Ðeðtokas davë oficialiai "Ventspils" ekipos svetainei internete.

- Kæstuti, kaip jautiesi sugráþæs á "Ventspils"?

- Að esu laimingas, kad palikau "Lietuvos rytà". Jau rungtyniavau Latvijoje, buvau pripratæs prie Ventspilio ir tikiu, kad treneriai mane supras, ir að èia puikiai jausiuos. Turëjau pasiûlymà vykti þaisti á Bonos "Telekom Baskets" (Vokietija), taèiau nusprendþiau pasirinkti tai, kà jau buvau iðbandæs.Reklama


- Ko tu tikiesi ið likusios sezono dalies?

- Darysiu viskà kà galiu, kad padëèiau "Ventspils" klubui kuo toliau nukeliauti ULEB taurës turnyre. Praëjusá sezonà mes pralaimëjome aðtuntfinalyje, taèiau manau, jog ðiemet tai nebepasikartos.

- Kaip taip atsitiko, jog Ventspilyje buvai vienas komandos lyderiø, o Vilniuje daugiausia laiko praleisdavai ant atsarginiø suolelio?

- Po gero sezono "Ventspils" sostinës ekipa man pasiûlë patrauklø kontraktà. Taèiau kai iðgirdau, jog "Lietuvos ryto" treneriu bus serbas Vlade Djurovièius, pradëjau dvejoti. Bet surizikavau ir pasiraðiau sutartá.

Sutinku, jog ið pradþiø nedemonstravau geros sportinës formos, taèiau vëliau ásibegëjau, per treniruotes rodþiau gerus rezultatus, bet vistiek þaisdavau tik po 4-5 minutes.

Man jau nebe 18 metø, jog galëèiau sedëti ant suolo. Manau, jog treneris nematë arba nenorëjo matyti kur galima panaudoti mane.

- Ar tai reiðkia, jog kai "Ventspils" Baltijos krepðinio lygoje (BBL) kausis prieð Vilniaus ekipà, tai tu turësi papildomos motyvacijos kovoti?

- Að atiduosiu visas jëgas kiekvienose savo komandos varþybose.

- Ar tikëjaisi, kad pirmose BBL rungtynëse "Ventspils" nugalës "Lietuvos rytà" jø paèiø aikðtelëje?

- Ne, tikrai nesitikëjau. Maniau, jog sostinës ekipa laimës maþiausiai 12 taðkø. Pats buvau salëje, stebëjau rungtynes. Po Latvijos ekipos pergalës jauèiausi labai laimingas, nes þinojau, jog po keliø dienø jau bûsiu "Ventspils" þaidëjas.

- Dël kokiø prieþasèiø "Lietuvos rytas" pralaimëjo Latvijos èempionams?

- Þaidëjai yra pavargæ. Jie treniruojasi kiekvienà dienà. Pavyzdþiui, antradiená savo aikðtelëje mes þaidþiame ULEB taurës rungtynes, o jau kità dienà turime sunkià treniruotæ. Gráþæ ið rungtyniø uþsienyje mes taip pat negaudavome poilsio — kità dienà laukdavo varginanti treniruotë.

Po Naujøjø metø ekipos þaidimas krito þemyn — Portugalijoje prieð "Benfica" iki rungtyniø pabaigos likus 8 minutëms turëjome susikrovæ dvideðimties taðkø persvarà, taèiau rungtynes laimëjome tik 2 taðkais.

- Kokia dabar tavo sportinë forma, po to kai tu pusæ sezono praleidai ant atsarginiø þaidëjø suolelio?

- Treniruotëse að demonstravau tikrai gerà sportinæ formà, todël nemanau, jog dël to iðkils problemø. Aikðtelëje pasirodysiu sausio 21-àjà, kai "Ventspils" þais prieð Talino "Ehistooriist" (Estija). ULEB taurëje galësiu pradëti rungtyniauti tik nuo aðtuntfinalio.






This page:




Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.