peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


lashux.peperonity.net

Timos interviu..

Karstas zalgiriecio bûdas atspindi zemaitiskà kilme
2005-02-07 13:09


"Kauno diena"M.Timinskas kovoja prieð Sienos "Montepaschi"
Kauno "Þalgirio" kapitonas Mindaugas Timinskas - kovotojas iki ðaknø. Ðá nelengvà komandai sezonà, kai þaidëjus vienà po kito persekiojo traumos, Mindaugas buvo vienas ið tø, kurie tempë visà naðtà ir kantriai laukë geresniø laikø, në kiek neabejodamas, kad jie ateis.

Tarp trofëjø - olimpinis medalis

30 metø 200 cm ûgio M.Timinskas - universaliausias "Þalgirio" krepðininkas, uþkamðantis visas komandos spragas, reikalui esant, galintis imtis net áþaidëjo vaidmens. Iðskirtinis kovingumas, uþsidegimas ir ryþtas siekiant pergaliø yra tarsi jo vizitinë kortelë. Ðis sezonas M.Timinskui - vienas geriausiø.

M.Timinskas Kauno klubui atstovauja treèià sezonà ið eilës. "Þalgiryje" jis debiutavo 1999-2000 metø sezonu, tuomet Kauno komanda jam tapo tramplinu á Vitorijos “Tau Ceramica” (Ispanija) ekipà, kurioje þaidë pusantro sezono.

2001 metø Eurolygos finale M.Timinskas krepðinio mëgëjams ilgam ásiminë áspûdingu dëjimu á Bolonijos “Kinder” krepðá per keliø varþovø galvas. Ði kamerø uþfiksuota akimirka tapo kito Eurolygos sezono vinjete.

Gimtojoje Ðilutëje prasidëjusi krepðininko karjera puolëjà dar buvo nuvedusi á Italijà (1998-1999) ir Prancûzijà (2000).

Itin reikðmingas etapas M.Timinskui buvo studijos Ajonos universitete JAV (1993-1997).

Malonûs prisiminimai M.Timinskà sieja ir su Lietuvos vyrø krepðinio rinktine - 1995 metais jis tapo Europos viceèempionu, 2000 metais Sidnëjaus olimpiadoje iðkovojo bronzà. Su “Þalgiriu” jis dukart tapo LKL èempionu.

Kartais pasijunta karðtakoðiu

- Mindaugai, Jûsø kovingumas duotas gamtos kartu su þemaitiðku charakteriu ar tapti kovotoju vertë aplinkybës?

- Nuo jaunystës lyg ir esu toks pats, þaidþiu su tokiu pat ryþtu. Charakterá paveldëjau ið tëvø. Esu uþsispyræs - galbût ðá bruoþà lemia þemaitiðkas kraujas. Gerai, kai mano kovingumas aikðtëje padeda. Bet bûna situacijø, kai jis tik kenkia - tuomet uþsidirbu techniniø praþangø, kurios nepadeda nei man, nei komandai. Pernelyg karðtas bûdas - blogiausia mano charakterio pusë.

- Taèiau lemiamu metu sugebate savo charakterá paþaboti ir parodyti ðaltakraujiðkumà. Naujausias pavyzdys - pratæsimo metu pataikytos keturios ið eilës baudos á Sienos “Montepaschi” krepðá, kurios ir nulëmë “Þalgirio” pergalæ praëjusá ketvirtadiená. Prisimename ir metimà á “Lietuvos ryto” krepðá, kai iki rungtyniø pabaigos buvo likusi maþiau nei sekundë.

- Kartais pasiseka, bet ne visada. Lemiamu momentu esu prametæs ir baudø, ir metimø. Labai svarbu tokiu metu nebijoti, pasitikëti savimi. Kai esi uþtikrintas tuo, kà darai, kamuolys daþniausiai pasiekia tikslà.

- Ar Sienoje mesdamas baudas jaudinotës ir bijojote nepataikyti?

- Átampa buvo didesnë nei metant baudas rungtyniø viduryje. Bet sugebëjau su ja susidoroti, jauèiausi gerai ir buvau tikras, kad pataikysiu. Pasitikëjimo daugiau suteikë ir tai, kad maèo metu baudas meèiau tiksliai. Aiðku, kartais techninë metimo problema sutrukdo pataikyti, bet svarbiausia - tikëti, kad pataikysi. Tuomet daþniausiai metimà atlieku taisyklingai ir kamuolys ákrenta á krepðá.

Átampa atslûgsta po kovos

- Ar dël karðto charakterio Jums neteko kada nors rimèiau kibti á atlapus prieðininkui uþ aikðtës ribø?

- Pasibaigus varþyboms átampa atslûgsta ir nebelieka noro toliau aiðkintis santykiø. Bet rungtyniø metu kraujas man tiesiog uþverda, todël pasiduodu emocijoms. Kai kada toks mano charakteris prasimuða ir gyvenime. Esu tas pats þmogus ir þaisdamas krepðiná, ir gyvendamas visiems áprastà gyvenimà. Bet ið tiesø krepðinio aikðtëje mano emocijos liejasi daug daþniau nei uþ jos ribø. Per rungtynes viskà diktuoja átampa, emocijos. Juk mes esame tarsi nuogi, padëti tautai ant delno, todël jauèiame didþiulæ atsakomybæ ir norime pergaliø ne tik sau, bet ir sirgaliams.

- “Þalgiryje” þaidþiate ketvirtà sezonà su dvejø metø pertrauka. Susidaro áspûdis, jog Jums ðis sezonas yra geriausias.

- Na, jis dar nesibaigë. Bet ið tiesø kol kas viskas klostosi neblogai. Ðá sezonà komandoje maþiau patyrusiø þaidëjø, todël pagrindiniams krepðininkams tenka didesnis krûvis. O kai þaidëjas daug laiko praleidþia aikðtelëje, jis turi galimybiø daugiau kà nors nuveikti. Gal dël to mano statistikos rodikliai atrodo geresni.

Kapitono pareigos ápareigoja

- Ar daþnai tenka atlikti kapitono pareigas komandoje? Kokios jos?

- Kapitono pareigos nëra grieþtai apibrëþtos. Turbût svarbiausias darbas - prieð iðeinant á aikðtelæ sukviesti visus þaidëjus ir suðukti “Viens, du, trys - “Þalgiris”! O ðiaip kapitonu tenka bûti pagal situacijà - kai kam nors reikia tarpininko tarp klubo vadovø ir þaidëjø. Jeigu kuriam nors ið mûsø iðkyla problemø, skambina man, kad áspëèiau trenerius. Didelës ðiø pareigø naðtos nejauèiu, taèiau jos ðiek tiek mane ápareigoja.

- Ið ðalies þiûrint atrodo, kad “Þalgiris” yra tarsi vienas kumðtis, nors sunki sezono pradþia galëjo iðprovokuoti ir konfliktø, vidiniø nesutarimø. Ar komandai pavyko to iðvengti?

- Komandoje, kaip ir ðeimoje, visko atsitinka. Manau, jokiam kolektyvui nepavyksta iðvengti konfliktø. Jø buvo ir bus. Bet svarbu yra ne patys konfliktai, o tai, kaip mes juos iðsprendþiame. Visi pasitaikæ nesutarimai buvo iðspræsti ir mes vis labiau tampame vieninga komanda. Grupës þaidëjø tapimas komanda kiekvienais metais uþtrunka, nes prieð sezonà vyksta þaidëjø pasikeitimai. Taèiau “Þalgiryje” ðá sezonà nebuvo daug naujokø, todël mums ðis procesas - tapimas komanda - netruko ilgai.

- Kaip vertinate “Þalgirio” galimybes TOP-16 varþybose?

- Didþiausià uþduotá atlikome - patekome á ðeðioliktukà. O toliau mûsø likimas priklausys ir nuo burtø - su kokiomis komandomis pateksime á grupæ, ar ji nebus labai stipri. Èia mûsø tikslas bus uþimti ne þemesnæ nei antràjà vietà, kad patektume á atkrintamàsias varþybas. Manau, tai - ámanoma uþduotis, bet lengva nebus. Po to - þiûrësime, lauksime ir Fortûnos palankumo.

“Þalgiris” - gimtoji komanda

- Þaidëte, Lietuvoje, Ispanijoje, Italijoje, Prancûzijoje. Kur buvo geriausia?

- Kiekviena komanda turëjo savo ypatybiø. Taèiau “Þalgiris” yra tarsi gimtoji komanda, kadangi èia praleidau daugiausia laiko. “Þalgiris”, galima sakyti, yra visos mano karjeros pagrindas. O kitos komandos buvo daugiau tarpinës stotelës. Ðiek tiek daugiau ástrigo Vitorijos klubas, su kuriuo nemaþai pasiekëme, patekome á Eurolygos finalà. Tai buvo gerai organizuota komanda, þaidëme didelëje arenoje, sulaukdavome didþiulio sirgaliø palaikymo.

Tikiuosi, Kaune taip pat greitai sulauksime naujos arenos. Nors Sporto halëje malonu þaisti, taèiau joje jau trûksta vietos þiûrovams.

- O kodël daugiau Jûsø nematome grûdant kamuolio á krepðá per varþovø galvas, kaip tose ásimintinose 2001 metø Eurolygos finalo rungtynëse?

- Juk neinu jaunyn. Aiðku, dar paðoku, bet po daugybës traumø - rankø, ðonkauliø lûþiø nori nenori pradedi save daugiau saugoti. Tampu racionalesnis.

Á krepðiná pastûmëjo pirmasis treneris

- Kas Jûsø karjerai turëjo didþiausios átakos - pirmieji þingsniai krepðinio salëje Ðilutëje, JAV universitetas ar kuris nors klubas?

- Turbût viskas po truputá. Visi ðie etapai buvo labai svarbûs mano gyvenime. Tai, kad tapau krepðininku, yra didelis Ðilutës trenerio Stepono Kairio nuopelnas. Jis mane stipriai pastûmëjo á krepðiná, sugebëjo “uþvesti”. Ðis treneris manimi labai tikëjo ir sakë, kad galiu pasiekti bet kokias aukðtumas. Augdamas að tarsi bijojau sporto, bet Kairys áskiepijo man teigiamà poþiûrá á krepðiná, kurio ið pradþiø man labai trûko, taip pat - ir tikëjimà savimi. Ir tëvai daug kuo padëjo.

- Kas sudaro Jûsø draugø ratà - krepðininkai ar nieko bendra su sportu neturintys þmonës?

- Lietuvoje daugiausia bendrauju su krepðininkais. Krepðinio pasaulio atstovai yra man antroji ðeima. Bet kai gráþtu su ðeima á Amerikà, ten jau mus supa kitokio pasaulio atstovai - ten daugiau yra mano þmonos Barbaros draugø, kurie nesusijæ su krepðiniu. Gráþus á JAV bûna visai gerai visapusiðkai pailsëti nuo krepðinio. Tiesa, keli mano draugai yra amerikieèiai krepðininkai, su kuriais esu þaidæs Europoje ir studijavæs universitete. Tad su jais Amerikoje pabendrauju.

Blaðkymasis buvo klaida

- Tikriausiai Jûsø tvirti ryðiai su Amerika ir yra pagrindinë kliûtis atstovauti Lietuvos rinktinei, nors su ja esate patyræs ir labai saldþiø pergaliø?

- Turbût taip. Esu tas laimingas þmogus, kuris namuose jauèiasi ir gyvendamas Lietuvoje, ir Amerikoje. Gimtine visuomet iðliks Ðilutë ir Lietuva, visada bûsiu lietuvis. Bet labai patogiai jauèiuosi ir gyvendamas Amerikoje, kurioje esu praleidæs visus studijø metus, po to - daugelá vasarø. Man pasisekë dël to, kad galiu dvi ðalis vadinti savo namais. O dël rinktinës taip susiklostë... Svarbiausias dalykas mano gyvenime yra ðeima ir kol að jà turiu ir esu jos dalimi, man svarbiausia daugiausia laiko praleisti su þmona ir dukromis. Taèiau tai nereiðkia, kad ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.