peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


lashux.peperonity.net

Sireika apie symetini Zalgiri

A.Sireika: "Ðiemet "Þalgiris" vieningesnis"
2005-02-14 12:35


Dovilë KAMARAUSKIENË, "Kauno diena"


Kauno “Þalgirio” laimikis Eurolygos reguliariajame sezone - 8 pergalës ir 6 pralaimëjimai bei treèioji vieta B grupëje. Jeigu kas nors sezono pradþioje traumø iðretintai komandai bûtø iðpranaðavæs toká rezultatà, bûtø pavadintas nepataisomu optimistu. Juolab kad “Þalgiris” þaidë paèioje stipriausioje grupëje ir skausmingi pralaimëjimai Sporto halëje neteikë daug vilèiø.

Vis dëlto, kaip “Þalgirio” strategas Antanas Sireika ir þadëjo, po Naujøjø metø komandos reikalai pradëjo gerëti. Netgi truputá anksèiau - Kalëdø iðvakarëse, kai Tel Avive buvo parklupdytas Eurolygos èempionø titulà ginantis “Maccabi”.

Surado tinkamà þaidimo modelá

- Treneri, po paskutiniø Eurolygos reguliariojo sezono rungtyniø sakëte, jog treèioji vieta B grupëje - tai beveik daugiau, nei buvo galima tikëtis sezono pradþioje. Kaip vertinate komandos þaidimà?

- Uþimta vieta - gera, bet þaidimu dar nesu patenkintas, nors ir laimëjome trejas rungtynes ið eilës. Jeigu treneris bûtø patenkintas viskuo, þaidëjams á treniruotes nereikëtø eiti. Visada áþvelgiu daugiau blogø dalykø, mums dar reikia daug kà gerinti.

- Sezono pradþioje þadëjote, kad po Naujøjø metø, kai sugráð traumuoti krepðininkai, komandos þaidimas pagerës. Taip ir atsitiko. Kas padëjo atsitiesti po nesëkmingos pradþios?

- Dabar galiu sakyti, kad þinojau, kà kalbu (juokiasi). Kalbant rimèiau, manau, mums pasisekë surasti ir gerà treniruoèiø ritmà, ir tinkamai organizuoti þaidimà. Mums reikëjo, kad darniai veiktø visi penki aikðtëje esantys þmonës, kad jie visi mestø po dviþenklá taðkø skaièiø - tokia komanda pavojingesnë. Ðioje situacijoje mums labai tiko Robertas Pekas. Jis nëra toks egoistas, kaip kartais atrodo. Jis suprato mûsø praðymà á þaidimà átraukti kuo daugiau krepðininkø. Pastaruoju metu puikiai þaidë Mindaugas Timinskas, Dainius Ðalenga, Tanoka Berdas. Tai - ir treneriø, ir Peko nuopelnas, kad neþaidþiame per vienà þmogø. Suradome toká þaidimo modelá, kuris leidþia átraukti á veiksmà daugiau krepðininkø. Ðalengos þaidimo net neverta lyginti su praëjusiu sezonu - ðámet jis þaidþia labai brandþiai, taip pat - Timinskas.

- Ar galëtumëte ávardyti paèias geriausias ir paèias blogiausias ðio sezono Eurolygos rungtynes?

- Ir vienos, ir kitos - su “Maccabi”. Buvo gëda, kai didþiuliu skirtumu namie pralaimëjome sezono atidarymo rungtynes, kurias stebëjo ir daugybë sveèiø. Ir buvo labai smagu parklupdyti ðià komandà jos paèios arenoje. Tai padaryti buvo ámanoma tik labai gerai þaidþiant.

Pasimokë ið praeities klaidø

- Komanda iðkovojo 8 pergales labai stiprioje grupëje, 5 ið jø - antrajame rate. Todël dþiaugtis yra kuo?

- Þinoma. Prisiminus praëjusá sezonà, kai paskutinëse rungtynëse teko laukti ir varþovø malonës, ðákart viskà iðsprendëme patys, nors irgi ilgai buvome 5-6 vietoje. O galëjome uþimti ir antràjà vietà, jei ne netikëtas “Maccabi” pralaimëjimas.

- Susidaro áspûdis, kad “Þalgiris” pasimokë ið savo klaidø. Praëjusá sezonà ne kartà praloðëte paskutinëmis sekundëmis, o ðiemet, iðskyrus dvikovà Kaune su “Barcelona”, lemiamu momentu þaidëte sëkmingiau uþ varþovus, laimëjote ir per pratæsimà.

- Ðiemet mûsø komanda daug vieningesnë. Praëjusá sezonà po pirmojo etapo tokios vienybës mums trûko. Pekas, kaip minëjau, gerai suprato mûsø praðymà lipdyti komandà, átraukti á þaidimà kuo daugiau þmoniø, sugebanèiø kaþkà padaryti. Pastebëjau, kai þaidëjas kà nors gero padaro puldamas ir sulaukia draugø dëmesio bei pasitikëjimo, jis su didesniu entuziazmu ir ginasi. Tuomet visam penketui lengviau gintis. Labai svarbu, kai þaidëjai dþiaugiasi vienas kito sëkme. Kuo komanda vieningesnë, tuo didesnë jos jëga. Ðiuo atþvilgiu mums labai tiko Pekas. Visà sezonà labai patikimai rungtyniauja Berdas, jis yra vienas naudingiausiø Eurolygos þaidëjø ir geriausiai kovoja dël kamuolio, pelno daug taðkø. Mums pavyko já perauklëti komandine dvasia ir árodyti, kad kà nors nuveikti galima tik visiems kartu.

- Galbût Tanokai Berdui geriau, kad nëra Arvydo Sabonio?

- Nemanau. Jam su Arvydu kartu þaisti buvo sunkiau gal tik iki sezono vidurio, vëliau viskas buvo gerai, kai sukeitëme já su Arvydu vietomis - Tanokà palikome po krepðiu, o Arvydà atitraukëme toliau. Nors tiesa ir tai, kad ið pradþiø, negalëdamas atsiskleisti, jis buvo nepatenkintas. Ðá sezonà Tanoka jauèia, kad nuo jo daug priklauso, nerodo savo egoizmo, o stengiasi dël komandos. Jis pamoko Andriuðkevièiø per treniruotes, labai gerai sutaria ir aikðtëje vienas kità supranta su Pauliumi Jankûnu. Þodþiu, Berdas elgiasi kaip tikras lyderis.

Nesëkmiø prieþastys

- Kokios didþiausios “Þalgirio” þaidimo blogybës?

- Visà laikà akcentuoju, kad ðlubuoja mûsø gynyba, dël jos labiausiai bûnu nepatenkintas. Man nesuprantama, kaip galima palikti laisvà centrà, kuris mums ámeta netikëtà tritaðká arba leisti kiaurai varþovui prasiverþti po krepðiu. Paskutinis pavyzdys: maèe su ASVEL papraðiau minutës pertraukëlës ir pasakiau Martynui Andriuðkevièiui, kad nepraleistø varþovo prie galinës linijos, tegul jis verþiasi per vidurá, nes ten jau Martynui bus pasirengæs padëti kitas mûsø puolëjas. Taèiau Andriuðkevièius pasielgë prieðingai ir “gavo” du taðkus su bauda. Neþinau, kas toká nesupratimà lemia - mënulio fazë ar dar kas nors. Tai vienas iðsiðoko, tai - kitas ir taip praleidþiame per daug taðkø. O kai komanda neleidþia varþovams pelnyti lengvø taðkø, kai pasiaukojamai ginasi, atsiranda daugiau ðansø puolant ir þaidëjams tuomet suteikiu daugiau laisvës - tegul þaidþia agresyviai, rodo individualø meistriðkumà.

Kai kada mums trûkdavo susikaupimo. Pavyzdþiui, Darjuðas Lavrinovièius su “Olimpija” viskà darë prieðingai, nei buvo pasakyta. Jis ëmësi iniciatyvos mesti á krepðá, nors jam buvo liepta eiti kautis po krepðiu. Kas ið to, kad jis ámetë taðkø? Jo prieðininkas Vladimiras Boisa ið pradþiø darë, kà norëjo. Paskiau Darjuðas norëjo kompensuoti savo gynybos klaidas dalydamas kamuolá ir taip padarë dar daugybæ klaidø. Þaidþiant namie su “Barcelona” keletà kartø neleistinai suklydo Pekas. Ðtai ir atsakymas, kas lemia nesëkmes. Bet, kaip sako mano asistentas Gintaras Krapikas, þmogus sudarytas ið kaulø, raumenø ir nervø, todël neretai suveikia þmogiðkasis veiksnys, ir þmogus priima neteisingà sprendimà. Galø gale klaidos yra neatsiejama krepðinio dalis. Bet reikia, kad jø bûtø kuo maþiau.

Jaunimui - viskas prieð akis

- Komandoje yra didelis atotrûkis tarp pagrindiniø ir atsarginiø þaidëjø. Kaip manote, kodël neranda savo vietos komandoje Darjuðas Lavrinovièius?

- Já reikia suprasti. Darjuðas labai nori þaisti, bet jis beveik dvejus metus nesportavo, todël nejauèia komandinio þaidimo ritmo. Tam reikia laiko. Be to, jis vis dar jauèia baimæ dël kojos, o mes jo vis klausiame, ar “prisiriðai kojà”. Kol kas koja þaidëjui neleidþia pasijusti visiðkai sveikam, nors jam to norisi. Todël mes stengiamës já patausoti, skubinti ávykiø nëra bûtinybës. Juk dar viena trauma galbût galutinai suþlugdytø jo karjerà. Að sakiau jam - pakentëk, komanda gerai þaidþia, puikios formos yra Jankûnas, todël daryti kaþkokius keitimus nëra prasmës, bet ateis ir tavo laikas.

- Paulius Jankûnas ðá sezonà jau tapo tvirtu pagrindo þaidëju?

- Taip. Kartais bûna, kad tik arenoje pasirodæs jaunas ir niekam neþinomas krepðininkas sublizga, bet kitas sezonas jam bûna jau daug sunkesnis. Paulius pernai pirmà kartà þaidë vyrø komandoje, iðkart - Eurolygoje ir sulaukë dëmesio. Galvojau, kad ðámet jam bus sunkiau, o ir pradþia nebuvo lengva. Bet dabar jis þaidþia solidþiai ir yra tvirtas starto penketo þaidëjas. 20-metis krepðininkas padarë puikià paþangà.

- Kà galima pasakyti apie Simono Serapino ir Martyno Andriuðkevièiaus perspektyvas?

- Serapinui sezonà apkartino trauma. Jis yra metikas, o pertrauka já iðmuðë ið ritmo, todël jam sunku kartais nutaikyti tinkamà momentà metimui, priimti teisingà sprendimà, kada mesti, kada - palaukti. Be to, Simonas dar nëra subrendæs þaidëjas, todël kartais perlaiko kamuolá, jam trûksta pasitikëjimo savimi. Bet paskutiniu metu mane dþiugino jo pastangos ginantis, tai jam ir akcentuoju, o snaiperio ágûdþiai niekur nedings.

Apie Andriuðkevièiø galiu atsakyti “Scavolini” trenerio, buvusio skauto Marko Krespio þodþiais - Martynas yra perspektyvus þaidëjas, tik jam dar reikia labai daug dirbti ir keletà metø nevaþiuoti á Amerikà. Norëèiau, kad tai iðgirstø ir visi krepðininko agentai. Dabar Amerikoje Martynà sutrintø á miltus. Juk jis èia dar nerodo stabilumo, jis yra “þalias” vaikas, bet jeigu viskas klostysis gerai, ateityje bus geras þaidëjas.

Paþadëjo nekelti balso

- Anksèiau pavojingiausias “Þalgirio” ginklas buvo aikðtës gynyba. Ðá sezonà lyg ir maþiau pasikliaujate ðia gynybos sistema?

- Nepamirðkime, ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.