peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

Novickis vis tobuleja

NAUJIENOS


Fenomenalusis Dirkas nenustoja tobulëti
2005-03-12 11:48


Jis yra 210 cm ûgio krepðininkas, grojantis saksofonu. Jis fechtavosi su Pasaulio èempionu. Þaidþia tenisà, biliardà ir stalo tenisà. Taèiau krepðinio aikðtelëje ðá sezonà jis siekia to, ko dar nëra buvæ per visà Nacionalinës krepðinio asociacijos (NBA) istorijà - tapti rezultatyviausiu lygos krepðininku, kilusiu ne ið Jungtiniø Amerikos valstijø, raðo Davidas DuPree ið "USA Today".

Jis - tai Dalaso "Mavericks" puolëjas Dirkas Nowitzki. Suþaidus beveik tris ketvirtadalius NBA reguliariojo sezono rungtyniø vokietis rezultatyvumu (26,9 taðko per rungtynes) nusileidþia tik Allenui Iversonui (30,3) ir Kobe Bryantui (28,4). Taèiau D.Nowitzki komanda, prieðingai nei pastarøjø dviejø krepðininkø, tvirtai stovi atkrintamøjø varþybø lenktynëse, su 41 pergale ir 20 pralaimëjimø Vakaruose þengdama ketvirta.

"Dirkas yra ypatingas þaidëjas, - sako "Mavericks" gynëjas Michaelas Finley, vokieèio komandos draugas per visà septynerius metus trunkanèià jo karjerà. - Kartais per rungtynes pagalvoji, kad taip gera, kad jis yra tavo komandos narys".

Tampa nebesvarbu, kad ðis krepðinio fenomenas, kilæs ið dël futbolo pamiðusios Vokietijos, pirmiau pamëgo rankiná ir niekad neþaidë krepðinio JAV koledþe.

"Krepðiná pradëjau þaisti bûdamas 12 ar 13 metø, - prisimena D.Nowitzki. - Rankiná þaisti mane iðmokino tëvas ir jis buvo priblokðtas, kai pasirinkau krepðiná. Jis manë, kad galiu daug ko pasiekti þaisdamas rankiná, taèiau viskas pakrypo kita linkme".

Vienas svarbiausiø D.Nowitzki karjeros "kaltininkø", buvæs Vokietijos rinktinës þaidëjas Holgeris Geschwinderis ðeðiolikmetá talentà pastebëjo per krepðinio rungtynes D.Nowitzki gimtajame mieste Viurcburge.

"Jis atrodë juokingai, - sako H.Geschwinderis. - 210 cm ûgio, be jokiø techniniø sugebëjimø, taèiau kaip savo amþiaus krepðininkas viskà atlikinëjo teisingai".

H.Geschwinderis paþinojo D.Nowitzki mamà, Helgà, jaunystëje þaidusià Vokietijos moterø krepðinio rinktinëje, ir nuëjæs pas jà bei jos vyra pareiðkë: "Að galiu padaryti Dirkà geriausiu visø laikø Vokietijos krepðininku, kuris þais NBA. Jis tik turi norëti su manimi dirbti".

Taip prasidëjo draugystë, besitæsianti iki ðiol. D.Nowitzki kiekvienà vasarà, pasibaigus sezonui, vis dar tobulina ágûdþius dirbdamas kartu su H.Geschwinderiu. Kartais treneris su "Mavericks" þvaigþde dirba netgi sezono metu.

"Be jo að nebûèiau ten, kur esu dabar, - trenerio nuopelnus pripaþásta D.Nowitzki. - Jis mane iðmokë, kaip mesti á krepðá ir þaisti krepðiná. Að jam dël visko skolingas".

Kad jo auklëtinis patektø á NBA, H.Geschwinderis parengë planà, kuris prasidëjo nuo metimo tobulinimo.

"Bandþiau jam ádiegti krepðinio pagrindus, - pasakoja H.Geschwinderis. - Visø pirma susikoncentravome ties metimu, nes jei norëjome patraukti þmoniø Amerikoje dëmesá, turëjome jiems parodyti 210 cm ûgio þaidëjas, kuris moka mesti á krepðá. Ið pradþiø mes në minutës neskyrëme gynybos tobulinimui".

D.Nowitzki darë viskà, kà sugalvodavo jo novatoriðkasis treneris. Mëtë atsispirdamas viena koja, darydavo ðpagatus ir netgi vaikðèiojo ant rankø. Viskà, kad ugdytø jo koordinacijà ir judrumà.

Iðtobulinæ metimà, vokieèiai perëjo prie kovos dël kamuolio ir gynybos. Ðiam tikslui H.Geschwinderis aprengë D.Nowitzki specialia apranga, ábruko á rankas ðpagà ir pasiuntë já fechtuotis su Vokietijos èempionu. Visa tai darë tam, kad krepðininkas suvoktø, jog apsiginti yra ne maþiau svarbu nei pulti. Visgi gynyba yra vienas þaidimo aspektø, dël kurio D.Nowitzki iki ðiol turi lieti daugiausia prakaito.

Darbas iðlietas treniruoèiø salëje nenuëjo veltui. Aðtuoniolikmetá Dirkà pastebëjo Dalaso "Mavericks" treneris Donas Nelsonas ir iðkart suprato atradæs retà deimantà.

"Tada pamaniau, kad tokio fenomenalaus þaidëjo dar nesu matæs, - kalba D.Nelsonas, pakvietæs D.Nowitzki 1998-øjø Naujokø birþoje. - Jis buvo 210 cm ûgio þaidëjas, galintis greitai judëti, kovoti dël kamuolio ir turintis tobulà metimà".

Metus tyliai kentëjæs aplinkiniø paðaipas ir spaudimà dël tokio pasirinkimo, D.Nelsonas netrukus sulaukë dividendø. D.Nowiztki jau antrajame savo sezone pelnydavo 17,5 taðko ir po krepðiu sugriebdavo 6,5 kamuolio - abu rodikliai dvigubai geresni nei debiutiniame sezone.

"Mano krepðinio stilius labai tiko prie Nellie (D.Nelsono pravardë, - red. past.) sistemos, - kalba D.Nowitzki. Jau debiutiniame sezone jis mane áleido á startiná penketà ir visuomet mane skatindavo. Net nenoriu galvoti, kas bûtø, jei bûèiau þaidæs kokioje kitoje komandoje. Man bûtø buvæ þymiai sunkiau".

O dabar visi sunkumai tenka varþovams.

"Jis neátikëtinai sunkiai sustabdomas, kai þaidþia vienas prieð vienà, - sako buvæs D.Nowitzki komandos draugas ir vienas geriausiø jo asmeniniø draugø Steve'as Nashas. - Dël savo ûgio ir metimo stiliaus jis yra... analogo neturintis krepðininkas".

Visgi su vienu krepðininku jis daþnai lyginamas. Devintajame deðimtmetyje su þalia Bostono "Celtics" uniforma NBA arenose siautëjæs Larry Birdas daþnai girdi lyginant já ir Dirkà.

"Jo karjerà seku nuo vidurinës mokyklos ir man tikrai patinka Dirko þaidimas, - pripaþásta L.Birdas. - Manau, kad þmonës mus lygina visø pirmiausia dël ûgio ir puikaus tolimo metimo".

Pats D.Nowitzki nemano, kad jau pasiekë toká lygá, kokiame þaidë L.Birdas.

"Tikiuosi, kad vienà dienà ir að toks bûsiu", - kukliai iðtaria D.Nowitzki.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.