peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

Stelmaheris zada LKL titula

Robertas Ðtelmaheris: "Padovanosime "Lietuvos ryto" gerbëjams Lietuvos èempionø titulà"
2005-03-15 12:25


Karolis VAIZGËLAR.Ðtelmaheris tiki savo ekipos sëkme (ELTA nuotr.)
Robertas Ðtelmaheris - tas þmogus, kuris traumà gavus ekipos lyderiui Frederickui House nebijo imtis iniciatyvos ir tempia Vilniaus ekipà á prieká. Daugiausiai Latvijos nacionalinës vyrø krepðinio rinktinës þaidëjo dëka "Lietuvos rytas" iðkopë á ULEB taurës varþybø pusfinalá. Atkrintamøjø varþybø stadijoje Robertas rungtyniauja rezultatyviausiai vilnieèiø ekipoje - 13,7 taðko, atlieka daugiausiai rezultatyviø perdavimø - 3,6, priverèia varþovus prasiþengti daugiausiai kartø – 5, tiksliausiai atakuoja ið trijø taðkø zonos – 57 proc. ir visa to rezultate, ekipoje rungtyniauja naudingiausiai – 18,6 naudingumo balo per rungtynes. Vienas ið Vilniaus "Lietuvos ryto" ekipos lyderiø sutiko duoti interviu prieð vienà ekipos treniruotæ.

- Tris paskutinius sezonus þaidei Eurolygos turnyre dalyvaujanèiuose ekipose, kaip jautiesi dabar þaisdamas su Vilniaus klubu ULEB taurës varþybose?

- Normaliai, be abejo galima áþvelgti, kad ULEB taurës lygis kiek þemesnis, bet að manau, kad dauguma èia rungtyniaujanèiø klubø galëtø rungtyniauti ir Eurolygoje, kaip tarkim "Lietuvos rytas" ar Valensijos "Pamesa".

- Kaip Jums patinka "Lietuvos ryto" ekipa ir pats Vilniaus miestas?

- Labai nustebino gera ekipos organizacija, taip pat miestas labai pasikeitæs á geràjà pusæ þiûrint nuo to laiko, kai èia buvau paskutiná kartà, vienu þodþiu viskas man èia labai patinka (nusiðypso).

- Su kuriais þaidëjais ekipoje bendraujate daugiausiai?

- Sunku iðskirti vienà, ar kità þaidëjà. Að manau kad pas mus puikus kolektyvas ir tai matyti mûsø þaidime.

- Didelis skirtumas rungtyniauti Liublijanos "Olimpija" klube ir dabar, "Lietuvos ryte"?

- Man ið tiesø nëra kaþkokio didþiulio skirtumo.

- Kaip "Lietuvos rytas" pasikeitë, kai atëjo Tyrone Nesby, paskui traumà gavo Frederickas House, ir galiausiai atëjo naujas vyriausiasis treneris Tomo Mahorièius?

- Kaip visada, kai keièiasi treneriai ar þaidëjai, keièiasi ir þaidimas, taip kad visa tai vertinèiau normaliai, bet manau tegul visa tai lieka spræsti krepðinio gerbëjams. Mano nuomone, viskas ekipai iðëjo tik á geràjà pusæ.

- Su treneriu Tomo Mahorièiumi Jums teko susidurti ir "Olimpijos" klube, kaip jûs vertintumëte ðá þmogø kaip ekipos strategà?

- Að manau, kad jis labai geras, profesionalus treneris, kuris puikiai supranta krepðiná. Ðis treneris turi didþiules ambicijas ir yra puiku, kad jis kaþko siekia ir daug dirba.

- Po to, kai traumà gavo ekipos lyderis Frederickas House, jûs perimetë ið jo lyderio vaidmená ir suþaidëte dvi nuostabias atsakomàsias dvikovas su "Aris" (24tðk., 1/1 dvitaðkiø, 4/5 tritaðkiø, 10/10 – baudø ir 5 rez.perd. bei 8 iðpr. praþ.) ir PAOK (17 tðk., 9/10 baudø, 5 atk. kam., 4 rez. perd. ir 9 iðpr. praþ.).

- Taip tiesiog iðëjo. Nelaikau savæs ekipos lyderiu. Dabar mes þaidþiame kità krepðiná. Su treneriu Vlade Djurovièiumi þaidëme visai kitaip. Atëjus naujam treneriui að jauèiuosi kur kas geriau, o tos dvi puikios rungtynës manau buvo tiesiog atsitiktinumas. Tiesiog man pavyko suþaisti gerai, o mano þaidimà tegul vertina kiti.

- Kokia ekipoje atmosfera prieð labai svarbià serijà su Valensijos "Pamesa" klubu?

- Normali, dar priekyje daug laiko, tad dar treniruosimës, ruoðimës ir stengsimës iðeiti á finalà ir ten iðkovoti ULEB tauræ.

- Netrûksta daugybës pesimistø, kurie nemato jokiø Vilniaus klubo galimybiø laimëti prieð galingai sukomplektuotà "Pamesa" ekipà, o kà galvojate jûs?

- Visada bûna þmoniø, kurie tiki ekipa, ir kurie ja netiki. Að save skaitau prie tø þmoniø, kurie tuo tiki!

- "Pamesa" vienas ekipos lyderiø – Igoris Rakoèevièius. Labai didelë tikimybë, kad já dengsite bûtent jûs. Kaip jûs tam ruoðiatës?

- Dar tam nesiruoðiu. Priekyje daugybë laiko, taèiau aiðku, kad prieð mus þais ne vienas þaidëjas. Mes rungtyniaujame 5 prieð 5, tad reikia pirmiausia analizuoti varþovø, kaip komandos þaidimà. Tegul jis ámeta mums kad ir 30 taðkø, taèiau galiausiai mûsø ekipa laimës, tai mums bûtø puikus rezultatas.

- Jums jau teko rungtyniauti su Kauno "Þalgiriu", tai labai svarbus derbis visai Lietuvai, kaip jûs vertinate tai?

- Visada, kai susitinka dvi stipriausios ðalies ekipos, sulaukiamas didþiulis þiûrovø aþiotaþas ir visa tai jiems labai ádomu, taip pat ádomu ir þaidëjams. Man tokiø maèø karjeroje netrûksta ir á tai þiûriu kaip á eilinæ dvikovà su tikslu laimëti.

- Ainars Bagatskis ir Kasparas Kambala jau paskelbë apie karjeros pabaigà Latvijos rinktinëje, kiek jûs dar planuojate atstovauti savo ðaliai?

- Dar að apie tai negalvoju. Manau, jei dar kvies – atvyksiu!

- Jus galima vadinti savo ðalies patriotu?

- Manau, kad taip.

- Koks kontraktas jus sieja su Vilniaus klubu?

- Dar turiu kontraktà vieneriems metams.

- Kaip manote, kà "Lietuvos rytas" padovanos savo gerbëjams ðiame sezone?

- Manau, kad mes jau jiems daug kà padovanojome, netrûko labai intriguojanèiø rungtyniø. Mes matome kad ateina á varþybas daugybë aistruoliø, vadinasi, jiems patinka mûsø þaidimas. Planuojame gerbëjams dar padovanoti Lietuvos èempionø titulà.

- Kaip jûs vertinate naujàjà "Siemens" arenà?

- Labai puiki arena "Lietuvos ryto" klubui. Manau, daugiau tokiø arenø tikrai nepakenktø.

- Jums jau teko rungtyniauti deðimtyje skirtingø klubø ið penkiø skirtingø ðaliø. Kur patiko labiausiai?

- Neiðkirèiau kaþkurio vieno klubo, visur buvo gerai.

- Jums teko iðkovoti ne vienà titulà, kuris arèiausiai ðirdies?

- Kiekvienas titulas labai brangus. Visà laikà, kai laimi kaþkà naujo, uþplûsta nauji jausmai.

- Kaip jûs vertinate bendrà Baltijos ðaliø krepðinio lygà BBL?

- Labai ádomu, kai stipriausi ðiø ðaliø klubai susiduria tarpusavyje, nes tai neatsitinka labai daþnai. Jei nebûtø tokio turnyro, mes neþinotume kaip rungtyniauja Ventspilio "Ventspils" ar Estijos klubai.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.