peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

K.Davido interviu

NAUJIENOS


K.Davidas prisimena Kaunà ir "Þalgirio" skolà
2005-04-01 08:09


Prieð dvejus metus "Þalgiryje" þaidæs vengras Kornelis Davidas su nostalgija prisimena ðá klubà. Nepaisant to, kad Kauno ekipa krepðininkui liko ðiek tiek skolinga, jis dþiaugiasi vël apsilankæs laikinojoje Lietuvos sostinëje, perëjæs per Laisvës alëjà ir vël suþaidæs rungtynes Kauno sporto halëje.

Po pergalës prieð buvusá savo klubà Kornelis Davidas sutiko pasikalbëti su “BasketNews.lt” portalo korespondentu.

- Vitorijos klube þaidþiate jau antràjá sezonà. Palyginkite pirmuosius ir antruosius metus Ispanijoje.
- Pirmasis sezonas ðiek tiek skyrësi nuo antrojo, nes Ispanijoje þaidþiau pirmà kartà, taèiau rungtyniavau puikiame klube, o aikðtelëje praleisdavau daug laiko. Manau, þaisti man sekësi pakankamai neblogai, tad viskas buvo tiesiog nuostabu. Aiðku, gaila, kad po apmaudaus pralaimëjimo Maskvos CSKA ekipai, mums nepavyko patekti á Eurolygos finalinio ketverto varþybas, taèiau sezonà vertinèiau neblogai – mums pavyko laimëti Ispanijos Karaliaus tauræ. Tiesa, metus ðiek tiek apkartino patirta trauma.

Ðis sezonas ðiek tiek skiriasi nuo praëjusiø metø, nes aikðtëje að praleidþiu maþiau laiko. Taèiau tai man nesukelia jokiø problemø.

- Jûsø ekipos sudëties pavydëtø beveik visi Europos klubai, taèiau nepaisant to, praëjusiais metais á finalinio ketverto varþybas jums prasimuðti nepavyko. Ðiemet brautis link kelialapio á Maskvà jums sekasi taip pat sunkiai. Kodël?
- Visiðkai teisingai. Praëjusá sezonà patekti tarp keturiø geriausiø Europos komandø mums sutrukdë netobula turnyro sistema. Ðiais metais ji yra pakeista á geràjà pusæ – kaip þinote ið kiekvienos grupës galimybæ patekti á finalinio ketverto varþybas turës dvi komandos, todël manau, kad turësime daugiau ðansø (ðypsosi, - Red.). Galiu pasakyti tik tiek, kad dviejø rungtyniø neuþteks ir viskà lems treèiasis maèas.

- Palyginkite "Þalgirio" ir "Tau Ceramica" klubus.
- Ispanijos ekipa turi daugiau ávairiø galimybiø dël ilgesnio atsarginiø þaidëjø suolelio. Mûsø sudëtyje nëra tiek jaunø krepðininkø, kiek jø þaidþia "Þalgiryje", taèiau su jaunimu titulø iðkovoti sunku. Vitorijos klubo biudþetas yra didesnis, todël komandos vadovai gali ásigyti patyrusiø þaidëjø. Kita vertus, nieko negali bûti geriau kaip jaunø krepðininkø grûdinimas per aukðèiausio lygio rungtynes.

Prieð dvejus metus, kai að rungtyniavau Kaune, tikrai bûtume iðkovojæ teisæ þaisti finaliniame ketverte, jeigu Tanoka Beardas prie komandos bûtø prisijungæs ne sausá, o nuo sezono pradþios. Eurolygoje abi komandos taip akivaizdþiai nesiskiria, taèiau nacionaliniuose èempionatuose "Þalgiris" ir TAU þaidþia visiðkai kitaip. LKL èempionate mes be didesnio vargo triuðkindavome beveik visus varþovus ir turëjome tik vienà rimtà konkurentà. Ispanijos èempionate turime bûti pasiruoðæ visà laikà – ðiek tiek atsipalaidavus galima pralaimëti ir paskutinæ vietà uþimanèiam klubui.

- Ar sunku buvo rungtyniauti prieð Tanokà Beardà?
- Þinoma. Jis turi labai daug fizinës jëgos ir yra vienas geriausiø vidurio puolëjø Europoje. Per treniruotes "Þalgiryje" daþniausiai þaisdavau prieð já ir galiu pasakyti, kad tai pareikalaudavo labai daug jëgø. Að nebijau kovoti nei prieð já, nei prieð kurá nors kità þaidëjà.

- Kaip pasikeitë "Þalgirio" þaidimas nuo tada, kai jame rungtyniavote?
- Prieð dvejus metus "Þalgiris" turëjo labai gerà áþaidëjà Edà Cotà, kuris mëgo komandiná þaidimà. Ðá sezonà kaunieèiø áþaidëjas daþniau mëgsta pelnyti taðkus vienas. Tai turbût pagrindinis skirtumas tarp komandø. Mano nuomone, ekipa turi bûti pradedama formuoti nuo áþaidëjo, nes, manau, kad jis yra svarbiausias komandos þaidëjas. Kauno klubas visà laikà iðliks tarp geriausiø Eurolygos ekipø. Ðiemet B grupëje jie liko treti ir nors komandai nepasisekë “Top-16” etape, ji vis tiek yra grësmingas varþovas per kiekvienas rungtynes. Apskritai Eurolygoje silpnø ekipø nebûna.

- Kas lëmë ðeðias ið eilës "Þalgirio" nesëkmes?
- Sunku pasakyti. Galbût Kauno klubui trûksta daugiau stipriø þaidëjø. Visà sezonà be priekaiðtø þaidþia Tanoka Berdas ir Mindaugas Timinskas, kartais puikiai pasirodo Dainius Ðalenga, taèiau matosi, kad jiems trûksta lygiavertës pamainos.

- Kaip jautëtës gráþdamas þaisti á Kaunà?
- Man patinka þaisti prieð ðiuos gerbëjus. Taip pat turëjau progà prisiminti ir Kaunà bei Laisvës alëjà. Vienintelë problema – "Þalgiris" man liko ðiek tiek skolingas, dël to esu ðiek tiek nusiminæs. Klubas iki ðiol man nëra sumokëjæs dalies atlyginimo.

– Kà manote apie jaunàjá "Þalgirio" vidurio puolëjà Martynà Andriuðkevièiø?
– Jis yra talentingas jaunas vaikinas, taèiau jam trûksta raumenø. Martynas turi gerà metimà, taèiau jeigu jis tikisi þaisti NBA, jam dar reikia nemaþai tobulëti ir priaugti svorio. Pasirengti tam jis dar turi daug laiko. Jei viskas klostysis sklandþiai, manau, kità vasarà jis galëtø dalyvauti NBA naujokø birþoje.

– Neseniai M.Andriuðkevièius pareiðkë, kad NBA naujokø birþoje jis ketina dalyvauti jau po ðio sezono, nors Arvydas Sabonis jam patarë dar metus paþaisti Europoje. Kaip vertintumëte jo galimybes ðiemet?
– Tikrai? Jam bus labai sunku. NBA þaidþiamas daug atletiðkesnis krepðinis negu Europoje, todël, mano nuomone, jam bûtø geriau, jei dar bent jau metus jis paþaistø Europoje, aikðtëje praleistø daugiau minuèiø negu ðiemet. Jis nieko neprarastø palaukæs dar vienerius – dvejus metus, nors èia jo pasirinkimas. Daugelis jaunø þaidëjø nori á NBA pakliûti kuo greièiau, taèiau kartais tai neiðeina á naudà.

– Kaip leidþiate laisvalaiká Ispanijoje, jeigu jo lieka po alinanèiø Duðko Ivanovièiaus treniruoèiø?
– Laisvo laiko turiu labai retai. Jûs neásivaizduojate, kiek mes treniruojamës, todël laisvalaikio beveik nebûna. Ispanijoje gyvenu su ðeima, tad visas laisvas minutes praleidþiu su ja.

– Su kuriuo komandos draugu bendraujate daugiausiai?
– Mûsø komanda nëra susiskirsèiusi grupelëmis, taèiau jei klausiate, atsakysiu, kad daugiausiai bendrauju su Arvydu Macijausku ir Andrew Bettsu. Su Arvydu daþnai pasikalbame apie Lietuvà, jo buvusá klubà "Lietuvos rytà".

Beje, vakar (antradiená, - Red.) trumpai þiûrëjome Vilniaus klubo rungtynes, kurios mums paliko gerà áspûdá. "Lietuvos rytas" turi puikià arenà, kuri per svarbias rungtynes bûna sausakimða, ir gerà komandà. Jie turi geras galimybes patekti á Eurolygà, o tai bûtø didelis pliusas ir paèiai lygai.
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.