peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

A.Parkerio interviu..

A.Parkeris: "Gyvenu svajone"
2005-04-03 09:01


Arijus ÞAKAS, "Sportas"Vienas geriausiø Europoje þaidþianèiø amerikieèiø – Anthony Parkeris.
Apie Anthony Parkerá þino visi. Vien per ðá sezonà jis jau tapo naudingiausiu Eurolygos reguliaraus sezono þaidëjø, penkis kartus atsiëmë apdovanojimà kaip naudingiausias savaitës þaidëjas, tapo pirmuoju naudingiausiu mënesio laureatu. 29 metø 198 cm ûgio gynëjas ið JAV nesvajoja apie NBA, taèiau baigæs karjerà tikisi likti ðalia krepðinio. Apie tai bei daugelá kitø dalykø A.Parkeris papasakojo iðskirtiniame interviu "Sporto" þurnalistui.

- Visi paþásta krepðininkà Anthony Parkerá, taèiau nedaug kà apie já teþino.

- Turiu þmonà bei dviejø metukø sûnø, esu krikðèionis. Mano brolis yra daktaras, o sesuo þaidþia krepðiná studijuodama universitete. Tikriausiai viskas.

- Ar dþiaugiesi rungtyniaudamas "Maccabi" komandoje?

- Taip. Man patinka klubas, jo organizacija, patinka miestas, kuriame gyvenu, ðalis. Dþiaugiuosi, kad turime puikius sirgalius, kurie labai stipriai palaiko mus. Juk Izraelis tokia pati krepðinio ðalis kaip ir Lietuva, todël èia þmonës supranta ir myli krepðiná, o daugiau Europoje tokiø ðaliø nedaug.

- Esi labai geras þaidëjas, tad kà veiki uþ Atlanto ribø?

- Ðá klausimà galima uþduoti ne man vienam, o daugeliui Europoje þaidþianèiø krepðininkø, kad ir Ðarui. Manau, kad radau puikià vietà, kurioje galiu atsiskleisti kaip krepðininkas. Esu laimingas, kad galiu rungtyniauti „Maccabi“ ir neturiu noro bandyti jëgas NBA ar kur kitur.

- Yra þaidëjø, kurie atvyksta þaisti á Europa neilgam, tik sportinei formai palaikyti ir tinkamai pasiruoðti NBA.

- Meluoèiau jeigu sakyèiau, kad nenorëjau patekti á NBA. Kai pirmà kartà atvykau á „Maccabi“ (2000 metais), maniau, kad paþaisiu èia vienà ar kelis sezonus. Galvojau, kad po to kuri nors NBA komanda pastebës ir pakvies mane. Taèiau planas nepasiteisino, todël ir nesistengiau prasimuðti á tà lygà, tiesiog toliau tæsiu karjerà uþ gimtinës ribø.

- Ar NBA nevilioja daug didesniais uþdarbiais?

- Na pinigai ne visada yra svarbiausia. Norint gerai uþdirbti, reikia á NBA ateiti, kai esi jaunas ir sëkmingai pasiraðyti ilgalaiká kontraktà. Manau, kad þaisdamas Izraelyje uþdirbu tiek, kiek esu vertas, nes atëjæs á NBA turëèiau ið naujo pristatinëti save ir árodinëti, kad esu vertas daugiau pinigø nei man moka. Esu 29 metø, todël visa tai padaryti bûtø pakankamai sunku.

- Kalbama, kad tau ir Ðarui treneris leidþia improvizuoti.

- Mes þinome, kà turime daryti (juokiasi). Turime daug gerø ir talentingø þaidëjø, kurie puikiai prisideda prie sëkmingo komandos þaidimo. Manau, kad svarbiausia krepðinyje gynyba, nes jeigu leisi prieðininkams pataikyti, nelaimësi nei vienø rungtyniø. Todël visi „Maccabi“ þaidëjai stengiasi kuo geriau darbuotis po savo krepðiu ir tik po to galvoti apie puolimà. Kalbant apie puolimà, nëra tam tikrø rëmø kas kaip turi vykti, taèiau esame susiþaidæ tarpusavyje ir þinome, kad jeigu vienas krepðininkas bëga á vienà pusæ, að turiu bëgti á kità.

- Kà manai apie atsarginá suolelá?

- Turime labai stiprø atsarginá suoliukà. Tikriausiai daugelis mûsø suoliuko þaidëjø kitose komandose patektø á startinius penketus. Man patinka, kad visi krepðininkai yra talentingi ir prieð rungtynes neþinai, kuris gali suþaisti geriausiai, todël tai bûna sunkus galvosûkis ir mûsø prieðininkams.

- To uþteks norint nugalëti Maskvos CSKA?

- Neþinau. Praëjusiais metais nugalëjome Rusijos komandà. Ðiais metais jie taip pat þaidþia aukðto lygio krepðiná ir atrodo galingai. Pernai finalinio ketverto varþybos buvo þaidþiamos Tel Avive, todël jautëme spaudimà ið treneriø, klubo vadovø bei sirgaliø. Ðákart spaudimas – jø pusëje, todël matysime ar jie atsilaikys.

- Vis dëlto, kas stipresnis?

- Manau, kad CSKA yra puiki komanda, ðiame sezone ji pralaimëjo vos vienas rungtynes. Tikriausiai daugelis þmoniø ðioje dvikovoje favoritu laiko Maskvos ekipà, taèiau kaip „Maccabi“ þaidëjas noriu árodyti, kad mano komanda yra geriausia ir dël to tikiu, kad nugalësime CSKA. Pamatysim kaip ten bus.

- Ðá sezonà buvo tik kelios nesëkmingos rungtynës, juodos dienos ar gera gynyba?

- Tikriausiai tai buvo ir juoda diena, ir gera gynyba. Dël to, kad þaidþiu gerai, prieðininkø treneriai smulkiai iðanalizuoja mano þaidimà ir stengiasi sugalvoti naujø gynybos formø, todël þaisti bûna vis sunkiau. Jeigu paþvelgus á statistinius duomenis, blogai suþaidþiu, kai nepataikau. Krepðinyje taip bûnà, kad kartais krepðis tampa tarsi uþriðtas. Tokiais atvejais stengiuosi maþiau atakuoti, o padëti komandos draugams gynyboje, kovojant kamuolius bei atliekant rezultatyvius perdavimus. Todël net jeigu maþai atakuoju, nemanau, kad esu nenaudingas.

- Gal gali prisiminti gynëjus, prieð kuriuos þaisti buvo sunkiausia?

- Sunku paminëti atskirus þaidëjus, manau, kad jeigu man nesisekë, tai ne vieno krepðininko nuopelnas, o visos gerai besigynusios ekipos. Negalëèiau iðskirti komandos, prieð kurià þaisti buvo sunkiausia ar lengviausia, nes visoms rungtynëms ruoðiesi vienodai ir visada kovoji ið paskutiniøjø.

- Ar pagalvoji apie ateitá?

- Manau, kad su laiku þaidþiu vis geriau, todël tikiuosi tobulëti ir toliau. Geriausi krepðininko karjeros metai yra tarp 27 ir 33, nes tuo metu esi ne tik baigæs bræsti fiziðkai, bet ir pasiþymi puikia psichologine forma. Dël to, kad esu kaip tik per viduriukà, tikiuosi dar bent kelis metus þaisti dar geriau.

- Neseniai pasiraðei su „Maccabi“ dar dviejø metø kontraktà, ar neturëjai kitø pasiûlymø?

- Turëjau pasiûlymø ið kitø Europos komandø, bet èia þaidþiu nebe pirmus metus ir man tikrai patinka klubas, jo vadovybë bei aplinka. Jauèiuosi, kaip didelës „Maccabi“ ðeimos narys, todël noriu pasilikti. Ar sakau „ne“ NBA? Tai toks dalykas, kuriam norëèiau pasakyti „niekada nesakyk niekada“, taèiau neteikiu ðiai lygai pirmenybës, nemirðtu mintimi þûtbût ten patekti.

- Kà veiksi pabaigæs krepðininko karjerà?

- Kelis metus ilsësiuosi (juokiasi). Norëèiau daugiau laiko praleisti su ðeima, ypatingai sûnumi, nes tuo metu kai þaidþiu Europoje, retai matausi su artimiausiais þmonëmis. Kalbant apie planus, norëèiau likti krepðinyje, gal treniruosiu vaikus, gal rengsiu krepðinio stovyklas. Ar turiu svajonæ? Að gyvenu svajone (juokiasi).


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.