peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

T.Nesby interviu..04.04

T.Nesby: "Galiu vesti ekipà á prieká"
2005-04-04 17:34


Karolis VAIZGËLAT.Nesby þaidimas pusfinalyje padëjo "Lietuvos rytui" iðkopti á finalà (ELTA nuotr.)
Tik atvykus á Vilniaus "Lietuvos ryto" ekipà Tyrone Nesby, netikëtai sekë ekipos lyderio Fredericko House trauma. Vilniaus klubas neteko savo vedlio ir jo netektá buvo priversti kompensuoti visi þaidëjai. Taèiau po truputá ëmë ryðkëti naujas lyderis. Vis labiau ekipoje apsipratæs T.Nesby ULEB taurës atkrintamosiose varþybose tapo tikru siaubu Salonikø PAOK ir Valensijos "Pamesa" klubø gynybai. Per paskutinius tris ULEB taurës atkrintamøjø varþybø maèus krepðininkas surinkdavo po 23 taðkus. Naujàjá "Lietuvos ryto" komandos lyderá Krepsinis.net pakalbino prieð vienà ekipos treniruoèiø.

- Visi puikiai þinome Tyrone Nesby sugebëjimus aikðtëje, taèiau koks jis yra gyvenime?

- Laimingas tëvas (ðypsosi) ir laimingas vyras. Að daþnai bûnu namie, atsitverdamas nuo daugumos kitø dalykø, ir mëgstu kurti muzikà. Ðiuo metu labai daug dirbu prie savo albumo, kurá ketinu iðleisti jau greitu metu.

- Kauno "Þalgirio" legionierius Tanoka Beardas taip pat yra þinomas kaip dainininkas, galbût vienà dienà mes iðgirsime jûsø duetà?

- Taip, galbût mes padarysime tai. Dar neðnekëjome, taèiau galbût jûs tai iðgirsite (juokiasi).

- Kuo uþsiims Tyrone, baigæs þaisti krepðiná?

- Manau uþsiimsiu savo verslu. Ðiuo metu Las Vegase að statau namus, perku juos ir pardavinëju. Taip pat turiu dvi áraðø studijas. Manau tuo uþsiimsiu ir toliau.

- Jûs demonstravote gerus rezultatus NBA lygoje, kodël iðvykote á Europà?

- Að neradau toje lygoje sau vietos. NBA – geras krepðinis, kitoks negu Europoje. Ten mokami dideli pinigai, taèiau tu esi priverstas kontroliuoti savo veiksmus aikðtelëje ir bûni suvarþytas. Á Europà atvykæ amerikieèiai daþniausiai èia bûna ekipø lyderiai ir jie veda savo klubus á prieká. Að jauèiuosi daug geriau bûdamas lyderiu, o ne þaisdamas kitiems þaidëjams.

- Sunku suprasti, kodël jûs, bûdamas aukðto lygio þaidëjas, kasmet keièiate klubus.

- Að juos keièiu, nes að nenoriu bûti per ilgai vienoje vietoje (ðypsosi). Kai að atvykau þaisti á Europà, pamaèiau, kad þmonës klubuose dirba neteisinga linkme. Man nepatinka tai, kad rungtyniaujant klubuose mano ekipos draugai bûdavo nusiminæ, nes negaudavo savo uþdirbtø pinigø. Að gaudavau savo pinigus ir bûdavau laimingas, kai tuo tarpu kiti þaidëjai likdavo be jø ir bûdavo nusiminæ. Man nepatiko tokia organizacija. "Lietuvos ryte" manau yra geriausia organizacija ið visø klubø, kuriose teko pabuvoti rungtyniaujant Europoje.

- Kodël praëjusiame sezone, sëkmingai rungtyniaujant Varezës "Pallacanestro" klube, jûs já palikote sezonui dar nesibaigus?

- Man nepatiko ðio klubo organizacija ir treneris. Að þaidþiu toli graþu ne dël pinigø, man svarbiausia rungtyniaujant jausti malonumà. Jei að nesijauèiu laimingas, að palieku komandà (ðypsosi).

- Praëjusiais metais jûs sëkmingai pasirodëte Belgrado "Reflex" ekipoje, taèiau ðiais metais pasiraðëte sutartá tik sezono viduryje.

- Pasibaigus mano kontraktui su "Reflex" klubu, gráþau namo. Po kurio laiko sulaukiau agento skambuèio. Jis sakë, kad Belgrado klubas norëtø mane matyti ir toliau ðioje ekipoje, taèiau að jam atsakiau, kad su ðita komanda viskas baigta. Að esu verslo þmogus ir puikiai matau, kas dirba gerai, o kas blogai. Man siûlë kontraktus daug klubø, taèiau að puikiai supratau, kad jø organizacijos dirba blogai. Að jiems visiems atsakydavau, kad viskas, ko að noriu - þaisti krepðiná. Að turiu pinigø, man jø nereikia, að noriu tik þaisti. Pradþioje, rungtyniaujant "Reflex" ekipoje, man labai patiko. Jie man mokëjo pinigus, bet po kiek laiko suþinojau, kad jø vietiniams þaidëjams nemokami atlyginimai. Að bûdavau laimingas, bet jie - ne. Að tiesiog negaliu rungtyniauti tokiomis sàlygomis.

- Kodël jûs pasirinkote "Lietuvos rytà"?

- Að pasirinkau ðá klubà dël trenerio, kuris buvo tuo metu (atleistas treneris Vlade Djurovièius red.). Að þinojau já, nes man teko su jo susidurti "Reflex" ekipoje. Tai buvo pagrindinë prieþastis, kodël að èia.

- Kaip vertinate naujàjá trenerá?

- Naujas treneris yra puikus. Man jis patinka.

- Kuris strategas, jûsø manymu, yra labiau tinkamas ðiai ekipai?

- Að manau pirmiausia rezultatai priklauso nuo þaidëjø. Ekipa pakeitë trenerius, bet ji ir toliau rungtyniauja gerai, nes èia yra labai geri þaidëjai.

- Ar jûs laimingas, rungtyniaudamas Vilniuje?

- Man patinka Vilnius. Tai mano pirmas kartas Lietuvoje. Èia atvykdamas, að neþinojau nieko apie jûsø krepðiná. Atvykæs èia að apsidairiau aplinkui ir patyriau maþà ðokà. Daugybë þmoniø èia mëgsta krepðiná. Að buvau laimingas ir pasakiau: "O, geras, tai puiku, að mëgstu ðá miestà." Taip pat, þmonës èia labai malonûs. Man èia patinka.

- Ar bendraujate su komandos þaidëjais uþ aikðtelës ribø?

- Ne. Visi ðiame klube turi savo asmeniná gyvenimà. Tuo tarpu að kuriu savo muzikà. Man patinka jà kurti. Tai padeda man susikaupti ir nukreipti mano mintis kitur. Muzika - man lyg antroji þmona (ðypsosi).

- Þaisdamas "Lietuvos ryte" jûs ilgà laikà daugiausiai atakuodavote ið toli, tuo tarpu paskutiniu metu jûs tapote kur kas agresyvesnis.

- Að atvykau èia padëti kitiems ir daryti maþus, nepastebimus dalykus. Tai ið manæs reikalavo treneris, taèiau patyrus traumà Frederickui House, ir ekipà palikus senajam treneriui, að pasakiau, kad esu vienintelis likæs ekipoje, kuris gali vesti ðià komandà á prieká. Pradþioje að demonstruodavau tik savo tolimus metimus, tuo tarpu dabar að kur kas agresyvesnis ir aikðtëje atlieku kur kas didesná darbà. Man tai patinka. Visa tai að darau jau ne pirmus metus. Per mano karjerà teko ne kartà rungtyniauti su Pasaulinio lygio þaidëjais, todël að dabar galiu vesti ekipà á prieká ir daryti jai teigiamus dalykus. Dabar þmonës gali mane matyti ne tik metant á krepðá, bet ir atakuojant ið arti. Laikas bëga ir kiekvienose rungtynëse að galiu parodyti kà nors naujo.

- Prieð rungtynes su Ventspilio "Ventspils" klubu jûs turëjote uþdarà pokalbá su ekipos treneriu, apie kà jis buvo?

- Senas treneris þinojo mane ir þinojo, kà að turiu daryti. Atvykus naujajam treneriui, jis ëmë mokyti mane ir kitus þaidëjus. Tai buvo sunku tiek man, tiek jam. Taèiau jis man pasakë, kad að þinau, kaip yra svarbu laimëti ir jis buvo velniðkai teisus. Jis pasakë, koká mane norëtø matyti aikðtelëje, ir tai buvo labai gerai.

- Ðis pokalbis buvo gana draugiðkas?

- Taip. Per mano karjerà teko dirbti su daugeliu treneriø, tarp kuriø buvo ir visiðkai blogø, ir gerø. Að þinau, kaip su jais dirbti, o su ðiuo treneriu tai daryti visai nesunku.

- Atkrintamosiose ULEB taurës varþybose jûs pelnote daugiausiai taðkø "Lietuvos ryto" ekipoje. Galima sakyti, kad pasiekëte geriausià savo formà?

- Ne. Nesvarbu, kaip að þaidþiu, kiekvienà kartà jauèiu, kad galëjau tai padaryti daug geriau. Kiekvienà kartà po pralaimëtø varþybø að ateinu á rûbinæ ir sakau, jog að prameèiau tà, ar kità metimà. Kaskart sau kartoju, kad reikia pasimokyti ið ðios klaidos ir nedaryti jos daugiau, kad reikia þaisti dar geriau ir geriau.

- Ar tikite galutine pergale ULEB taurëje?

- Be abejo. Að privalau tuo tikëti, ir visi ðioje ekipoje tai privalo daryti. Tai labai stipri ekipa. Liko dvi savaitës, mes daug treniruosimës, ruoðimës ir analizuosime ðios Graikijos ekipos þaidimà. Mes privalome nugalëti.

- Jums svarbu bûtø laimëti ULEB taurës finalo naudingiausio þaidëjo titulà?

- Man tai visiðkai nesvarbu. Mano tikslas su ekipa - iðkovoti tauræ, visa kita manæs nedomina. Tiesiog reikia iðkovoti kelialapá á Eurolygà.

- Kitais metais mes jus vël pamatysime?

- Að negaliu atsakyti á ðá klausimà. Tiesiog þaidþiant ðiame sezone að nekalbu apie kità. Galvoju, kas yra dabar, ir kaip pasiekti su ekipa kuo geresnius rezultatus.

- Eurolyga bûtø rimtas koziris norint iðsaugoti jus?

- Be abejo. Bûtø puiku þaisti Eurolygoje, bet kitas veiksnys yra tas, kad að noriu bûti laimingas. Ðiuo metu að esu toli nuo namø ir juos pasiekæs jauèiuosi be galo laimingas.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.