peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

L.Ryto zaidejai po pergales..

"Lietuvos ryto" atstovø mintys apie rungtynes
2005-04-20 03:44


ULEB CUP
Krepsinis.net

Tomo Mahorièius: "Esu nepaprastai sujaudintas ir laimingas galø gale padaræs tai. Nebuvo lengva, o pabaiga buvo kvapà gniauþianti. Sveikinimai þaidëjams, treneriø kolektyvui, klubo nariams ir iðtikimiems mûsø fanams, kurie atvyko mûsø palaikyti ir kuriø dëka mes laimëjome. Salëje tvyrojo puiki atmosfera.

Tikëjausi kitokiø rungtyniø. Pradëjome gerai ir susikaupæ, tiesiog þinojome, kà reikia daryti. Pagrindinë to prieþastis buvo anksti panaudota aikðtës gynyba, kuri griovë jø þaidimà. Prieðininkai buvo nustebæ ir tai padëjo mums. Visi mûsø krepðininkai þaidë puikiai pirmoje rungtyniø pusëje. Þinojome, kad "Makedonikos" kausis tam, kad priartëtø, tai yra tvirto charekterio komanda. Kai penktàsias praþangas gavo Ðtelmaheris ir Delininkaitis, mes likome be tikro áþaidëjo, taèiau vis tik atsilaikëme.

Manau, jog nusipelnëme pergalës. Prieðininkai yra patyræ þaidëjai, todël ágytas pranaðumas mums buvo lemiamas - jie bûtø laimëjæ tuo atveju, jei paskutinëmis rungtyniø minutëmis rezultatas bûtø buves lygus. Krepðinis yra komandinis þaidimas, todël að nemëgstu MVP apdovanojimø. Visi krepðininkai þaidë puikiai, ypaè pirmoje rungtyniø pusëje. Prieð rungtynes negali pasakyti, kas nugalës, taèiau jau pirmoji rungtyniø pusë mums susiklostë puikiai.

Praëjusá savaitgalá þaidëme dvi sunkias rungtynes ir tai buvo puikus pasirengimas, netgi atsiþvelgiant á traumø rizikà. Mums tiesiog pasisekë, o tai, kad prieðininkai prieð finalà nerungtyniavo galëjo taip pat turëti átakos galutiniam rezultatui."

Tyronas Nesby: "Paskutiniame këlinyje nebuvome susikaupæ ir tai yra tiesa, taèiau mes vis tiek sunkiai kovojome ir sugebëjome pataikyti baudø metimus. Mano komandos nariai palaikë komandos dvasià ir tai atvedë mus á pergalæ. Tai yra pirmas titulas ir svarbiausios rungtynës ðiai komandai, todël nepaprastai didþiuojuosi bûdamas èia. Ðià vasarà turësiu apsispræsti, taèiau svarbiausia, kad komanda kitame sezone bus Eurolygoje."

Robertas Javtokas: "Tai yra puiku. Nuostabiai suþaidëme pirmà rungtyniø pusæ, mums viskas sekësi. Vis dëlto antroje rungtyniø dalyje pridarëme daug klaidø, ypaè ketvirtame këlinyje. R.Ðtelmaheris gavo pentà praþangà ir tai buvo svarbus veiksnys, taèiau mes sugebëjome iðkæsti ir laimëti. Turëjome tam tikrø problemø, taèiau sugebëjome susidoroti su sunkumais. Dabar atëjo laikas tiesiog ðvæsti."

Haris Mujezinovièius: "Tai taip nuostabu. Dirbome visus metus tam, kad patektume á ðitas rungtynes ir mums labai reikëjo pergalës. Atvykome èia þaisti ir nenorëjome, kad jie áveiktø mus. Paskutiniame këlinyje praradome susikaupimà dël per didelës persvaros, taèiau sugebëjome laimëti ir iðkovoti titulà."

Simas Jasaitis: "Tai yra absoliuèiai nuostabu. Neátikëtina. Jauèiuosi puikiai, niekada nesijauèiau taip anksèiau. Mûsø fanai yra nuostabûs ir jie nusipelnë visko. Ði pergalë skirta jiems."

Roberts Ðtelmahers: "Tai pasakiðkas jausmas. Mano manymu, kontroliavome situacijà 35 minutes. Buvo gana netikëta ágyti toká pranaðumà rungtyniø pradþioje. Turëjome tam tikrø problemø pabaigoje. Tai yra geriausias mano karjeros momentas. Norëèiau padëkoti visiems fanams, kurie atvyko á Ðarlerua palaikyti mus ðioje arenoje."


px (10 - Pradinukas) 2005-04-20 14:43


to darius_kaka: na bet ir þalgiris juk neðventieji)) bet pripaþink kad þalgirio vadyba vieni vartai...jie turëjo galima sakyti toká ðansà garantuotà vietà eurolygoje tai po velniø ne jau negalima buvo aukoti sezonà ar du ir apðaudyti jaunimà kad po to galima bûtø trinktelti kaip priklauso o dabar kad ir tas pats andriuðkevièius nei toj eurolygoje þaidþia nei LKL, dar Dily buvo paëmæ kam? jau geriau koks andriuðkevièius kokiuose sakaluose ardytûsi bent þaistø po kokias 30 minuèiø o ir diliui bûtø buvæ nesunku LKL komandà surasti o ir kiti tame þalgirio 2 komandoje jaunuoliai nëra blogi bet kur jie þaidþia? norint kaþkà laimëti reikia kaþkà aukoti juk ir kazlauskas þalgirá augino iki pergaliø ne vienus metus o dabar toks áspûdis jokios strategijos á ateitá ....


--------------------------------------------------------------------------------

Darius_kaka (322 - Senjoras) 2005-04-20 14:35


Px , nesakau , kad Delnas beviltiskas , bet tvirtinu , kad iki Eurolygos bendro vidurkio jam dar ilgai augti . O kas liecia komandu remima , tai cia jau didesni Ryto koziriai . Remti Ryta , reiskia uzsitikrinti firmai komsomolkos palankuma ir uzsakomuosius teigiamus straipsnius , taip pat geriausi remejai gali isvysti netgi savo feisus gal net 1 komsomolkos puslapyje bei stiliaus zurnale .


--------------------------------------------------------------------------------

sisgokas-rs (268 - Senjoras) 2005-04-20 14:27


rytui butu naudinga jei nesbis apsisprestu pasilikt cia ir kitam sezonui...........


--------------------------------------------------------------------------------

px (10 - Pradinukas) 2005-04-20 14:13


to darius_kaka: na nereikia varyti kad tas Delininkaitis nieko vertas ...prieð pamesà jis tkrai gerai atrodë o ten sutiksi ne piemenys þaidþia ir ne kaþkokie tai nevykëliai taip kad jis tikrai turi neblogø ðansø...ir biudþetas pas LR tikrai bus ne maþesnis negu þalgirio...jau dabar kai þalgiris turëjo tikrai galingas kozirius renkant pinigus tai eurolygà ir tai LR nekà maþiau surinkdavo tai dabar dar neaiðku kas daugiau surinks...o ir þaisti tikrai kam bus ...


--------------------------------------------------------------------------------

kauliukas (384 - Senjoras) 2005-04-20 14:05


Delnas man labai primena Gusta, jo `geriausiais` metais, kai gaudavo minuciu aiksteje, jis turetu tobuleti..tai daugybe metu aiskino `specialistai`, bet visi dabar matom kur Gustas atsidure. Komanda gal ir nebloga, bet jis ten, kartu su Masiuliu sildo suoleli. Delnui ne vieta Ryte, jis galetu buti Sakalu lyderiu. jis vos nesusyko keliu, ypac svarbiu rungtyniu, o tokio amziaus krepsininkas jau turetu tempti komanda. As jam prognozuociau geriausiu atveju Gusto ateiti, bet ir iki to jam dar gana daug augti..


--------------------------------------------------------------------------------

RoBizZ (973 - Veteranas) 2005-04-20 14:03


krc pateko abi komandos y eurolyga tai dabar wisi pestis prades....suaukit zmones


--------------------------------------------------------------------------------

Darius_kaka (322 - Senjoras) 2005-04-20 13:33


Kempas , as tave kur nors siunciau ? Tai sedek ant klyno ir tylek , o jei nori padiskutuoti , visada prasom . va KV nuomone , Delnas tiesiog akyse tobuleja . Su tuo sutikciau , jei ne pastoviai pasikartojantys Delininkaicio epizodai rungtyniu gale tokie kaip : nepataikyti metimai is zaidimo ir baudos, prazangos puolime ir pan. Bet jei toks izaidejas jus tenkina , tai man bus smagu paziureti kaip su juo atrodys Rytas Eurolygoje . Idomu , kaip Delnas suzaistu pries , pvz , kad ir ta pacia CASK ? Arba pries kokia Siena ? Ar galetu jis po rungtyniu ,kaip kazkada Macys ,pareiksti , kad is kokio Myerso ar Jasikeviciaus liko tik pavarde ir kontraktas ?


--------------------------------------------------------------------------------

Ryaniux (735 - Veteranas) 2005-04-20 13:00


Jasaitis suzaide tiesioj puikiai.. Nesby norejo imesti bet perdaug skubejo ir keletas metimu buwo tiesiog is eigos Seip ar ataip Lajmejom tad sveijkinu visus su sita nuostabia pergale


--------------------------------------------------------------------------------

YLK (2277 - Treneris) 2005-04-20 12:54


nu jo.. su pergale saunuoliai!


--------------------------------------------------------------------------------

kempas (445 - Senjoras) 2005-04-20 12:31


Darius_kaka>
jau mane nervinti pradedi su tais savo nusisnekejimais... Eik kur nors kitur ir rasinek tuos savo marazmus. Cia zmones susirinko pasidziaugti svarbia pergale.


--------------------------------------------------------------------------------

KV (46 - Jaunutis) 2005-04-20 12:30


to Darius_kakaelininkaitis taipat gerai progresuoja kaip ir Jasaitis,netgi pasakyciau kad geriau,o del pinigines kratymo:tai jeigu reikes pinigine pakratyt tai pakratys,negalvok kad rytas tiek metu i eurolyga stumesi kad kitais metais is ten iskrist ir beje geriau uz Zalgiriuka taip pergivenk,nes Rytas tiek skolu neturi kaip jusu labai mylimas Zalgiriukas ir galvokit kuo pakeist Bearda,Timinska,Packa,jeigu sie vasara iseis,nemanau kad serapinas arba busima NBA zvaigzde anoreksikas Andriuskevicius eurolygoi juos pakeis


--------------------------------------------------------------------------------

Wicked_game (255 - Senjoras) 2005-04-20 12:29


nugaletoju niekas neteisia...


--------------------------------------------------------------------------------

pluton024 (232 - Senjoras) 2005-04-20 12:11


su pergale--------------------------------------------------------------------------------

Darius_kaka (322 - Senjoras) 2005-04-20 11:53


Ribokai , kokios siuksles ? Su kuo tureciau susitaikyti ? Sneki bile ka . Faktus as priimu tokius , kokie jie yra , todel tikrai bus labai idomu palyginti 2 Lietuvos komandas Eurolygoje . Tik mano nuomone Rytui reikia puse komndos keist , nes Ciukinas , Kuzminskas , Jarutis , Mujezinovicius , Lucas, Delnas , Lukauskis , Einikis tikrai ne Eurolygos lygio zaidejai . Jasaitis , ziurint i perspektyva , gali zaist , Slezas taip pat negadins zaidimo , verta pasilikt Stelma su Nesbiu , taip pat issaugoti Javtoka . Bet is kur Rytas ims naujus zaidejus pakeisti mano minetiems grybams ? Vainauskams teks stpriai pakratyti pinigine , oi stipriai , jei nenores pasidaryti Eurolygoje geda . Ten Makedoniku nera , o laukia kur kas rimtesni varzovai .


--------------------------------------------------------------------------------

Ribokas (195 - Kadetas) 2005-04-20 11:27


To Darius_kaka : þmogau, matau, kad tau be galo ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.