peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

M.Niparaviciaus interviu

INTERVIU


M.Niparavièius: "Manau, kad homoseksualumas yra iðsigimimas"
2005-04-27 07:16
Ðarûnas Mazalas, "BasketNews.lt"


Merginø pinklës, iðdaigos komandos draugams ir treneriø priekaiðtai. Tokius prisiminimus su ðypsena dabar prisimena Klaipëdos "Neptûno" krepðininkas 23 metø Matas Niparavièius.

Aukðtaûgiui sezonas baigësi kartu su pralaimëjimu "Ðiauliams" ketvirtfinalio serijoje.

Dar prieð sezono pabaigà duotame interviu "BasketNews.lt" portalui M.Niparavièius pasakojo apie prisiminimus ið ketveriø metø studijø JAV, juodaodþius bei Lietuvà.

Juokavo su komandos draugais

– Kokie pagrindiniai skirtumai tarp gyvenimo JAV ir Lietuvoje?
– Manau, kad didþiausias skirtumas yra mokslai. JAV mokytis yra kur kas lengviau nei Lietuvoje. Kalbëdamas su draugais suþinojau, kad jie èia studijuoja iki iðnaktø, o JAV tai yra paprasèiau.

Ten po trumpos rytinës treniruotës mokydavomës daugiausiai tris valandas per dienà. Daþnai laisvi bûdavome vakarais, todël laikà praleisdavome savo malonumui.

– JAV universitete baigei politikos mokslø specialybæ. Ar ji tau gali praversti ateityje, jeigu netikëtai uþsitrenktø durys krepðiniui?
– Grioviø kasti tikrai nesiruoðiu (juokiasi). Tikriausiai pagal specialybæ ieðkoèiau darbo Vilniuje. Visgi diplomas yra ne paprastas popierius. Pamaþu bandyèiau kabintis uþ gyvenimo. Tam ir pasiëmiau diplomà, kad nepavykus sportininko karjerai, turëèiau antrà planà.

– Kokiø nuotykiø patyrei gyvendamas JAV studentiðkà gyvenimà?
– Nuotykiø buvo ávairiø: ir juokingø, ir kiek liûdnesniø. Kartà su komandos draugu oro uoste buvome “nuvaræ” elektrinæ maðinà. Dël to kilo problemø, o mes tik norëjome pasivaþinëti (juokiasi). Treneris po to pasakë: darykite kà tik norite, tik nevilkëkite aprangos su universiteto logotipu.

– Ar buvo nuotykiø, kurie baigtøsi liûdniau?
– Man paèiam tokiø neteko patirti. Kartà lipdami ið lëktuvo prasitarëme, kad vienas komandos draugas turi narkotikø. Muitininkai patikrino visus jo daiktus, netgi iðrengë plikai.

Syká vieðbutyje buvome paslëpæ komandos aprangas. Tai tada buvo iðkviesta policija, nes manyta, kad pasidarbavo vagys.

Merginomis nesusigundë

– Kaip Amerikoje sekësi bendrauti su merginomis?
– Kartà ávyko mane nustebinusi situacija. Bendrabutyje gyvenome keturiese. Kiekvienas turëjo po atskirà kambará ir bendrà kambariukà. Tad pagrindiniø durø beveik niekada nerakindavome.

Vienà naktá, antrà ar treèià valandà, á kambará áëjo nematyta mergina. Atsistojo prieðais, nusimetë chalatà ir þiûrëjo á mane. Ið pradþiø nesupratau, kas èia nutiko. Taèiau atsipeikëjæs ið miego supykau, kad man neleidþia ilsëtis, ir iðvariau vieðnià ið kambario.

– Ar nesusigundydavai artimiau pabendrauti su merginomis, kurios po rungtyniø kviesdavo á vakarëlius?
– Ið tikrøjø ne. Atvykus á JAV gavau puikiø pamokø ið komandos draugø. Jie pasakojo, kad tokios panelës siekia ásitempti krepðininkus á lovà, vëliau apkaltinti iðprievartavimu ar pastoti ir prisiteisti pinigø. Jos susidariusios áspûdá, kad visi krepðininkai yra turtingi.

Amerikoje – daug talentingø krepðininkø

– Komandoje buvo trys baltaodþiai krepðininkai ið 15. Ar sunku buvo pritapti?
– Ið pradþiø buvo net keista, kai áeini á rûbinæ ir aplinkui visi juodaodþiai. Reikëjo iðlaikyti jø egzaminà – parodyti, kad nesi piemuo. Kiekvienas turëdavo savo persirengimo suolelá. Ateidavau ir matydavau, kad juodaodis sëdi mano vietoje. Kelis kartus reikëjo grieþtai nustumti, o jeigu pamato, kad neleidi lipti ant galvos, tai priima gana normaliai.

– Kokiø yra dar skirtumø tarp juodaodþiø ir baltaodþiø?
– Kaþkiek skiriasi. Visø pirma ryðkiai skiriasi jø aprangos. Juodaodis visada bus plaèiomis kelnëmis ir dideliais marðkinëliais. Galima áþvelgti skirtumø ir bendraujant. Tarpusavyje juodaodþiai elgiasi laisviau nei kalbëdami su baltaodþiais. Tà patá galima áþvelgti ir tarp baltaodþiø.

– Ar susidarei koká áspûdá apie juodaodþiø þaidimà?
– Aiðku viena – Dievas jiems davë daugiau negu baltaodþiams: jie staigesni, greitesni ir ðoklesni. Jø kûno struktûra yra kitokia. Ið bet kurios JAV gatvës galima paimti bent po du juodaodþius ir jie sugebëtø þaisti LKL èempionate.

– Ar tai reiðkia, kad amerikieèiai turi daug talentingø krepðininkø?
– Taip, taèiau jø galëtø bûti dar daugiau. Tiesiog ne visi turi pakankamai smegenø tà suvokti. Bûna, kad á komandà ateina krepðininkas su beprotiðku talentu. Taèiau nesimoko, prasideda problemos ir tokie tiesiog iðmetami ið universiteto. Jø ateitis – ið automobiliø á firmas neðioti kompiuterius.

– Kalbama, kad juodaodþiai daþnai bûna individualûs. Pastaruoju metu tai buvo pabrëþiama ir apie “Neptûno” legionierius.
– Tai yra Amerikos krepðinio braiþas. Ten viskas grindþiama þaidimu vienas prieð vienà, todël nuo maþø dienø amerikieèiai mokomi rungtyniauti individualiai.

Universitetai surenka geriausius þaidëjus ið JAV mokyklø. Kiekvienas jø buvo lyderis savo komandoje ir nori juo tapti universitete. Dël to siekia parodyti treneriams, kad jis yra geresnis uþ komandos draugus.

Mûsø komandos juodaodþiai taip pat yra JAV krepðinio mokiniai. Atvykus jiems treneriai suteikë laisvës, todël jie tuo naudojasi. Jeigu ámeta, tai labai gerai.

Teko dirbti apsauginiu diskotekose

– Kuo labiausiai nusivylei gráþæs á gimtinæ?
– Ilga þiema. Ið pradþiø nebuvo sniego, todël tikëjausi, kad taip atbëgs pavasaris. Taèiau atðalimas ir tamsus paros metas tiesiog gadino nuotaikà.

Taip pat geresnës galëtø bûti krepðinio salës. Jose sportuojama ne pirmà ir ne antrà deðimtmetá. Prastas ðildymas, dël to þiemà þaisti ðalta. O ðiaip dþiaugiuosi, gráþæs á gimtinæ. Galëèiau gyventi Vilniuje iki pat gyvenimo pabaigos.

– O kas gráþus suteikë daugiausiai dþiaugsmo?
– Esu laimingas, kad dauguma draugø yra èia. Galiu daþniau matytis su tëvais, susiradau draugæ. Bendravimas tapo visai kitoks nei JAV. Ten pavykdavo susisiekti tik per internetà.

– Ar sutiktum iðkeisti Lietuvà á ðalá ðiltuose kraðtuose?
– Viskas priklauso nuo aplinkybiø. Jeigu gauèiau gerà pasiûlymà þaisti arba atsirastø itin geras darbas, tai kodël gi nepabandþius. Jeigu ten bûtø geros galimybës pragyventi man ir bûsimai ðeimai, tikrai iðvaþiuoèiau. Taèiau gráþèiau á Lietuvà aplankyti artimus þmones.

– Ar buvo lengva gyventi JAV pinigø atþvilgiu?
– Pinigø netrûkdavo. Tiesiog reikia mokëti suktis – pildyti popierius, kad gautum tam tikrø organizacijø pinigø. Ne kartà teko dirbti apsauginiu diskotekose.

Paskutinius dvejus mokymosi metus kiekvienas þaidëjas gaudavo stipendijà. Mums pavyko susirasti labai pigø butà, kur kiekvienas per mënesá mokëdavome po 12 doleriø. Todël gyvendamas ne tik nepritrûkdavau pinigø, taèiau ir susitaupiau bilietui namo.

Naujas automobilis – ne metams

– Ðio sezono pradþioje nusipirkai naujà “Peugeot 607” automobilá. Ið kur pavyko gauti pinigø?
– Ið atlyginimo. Taip, tai reiðkia, kad sutartis su “Neptûnu” buvo pelninga, nes kitaip jos nebûèiau pasiraðæs. Þinojau, kad artimiausi man þmonës gyvena Vilniuje, todël nusprendþiau nevarginti savæs senu “Opel Calibra” automobiliu. Be to, transporto priemonë reikalinga ne metams.

– Vadinasi, ketini likti Lietuvoje po ðio sezono?
– Labai norëèiau þaisti Lietuvoje dar metus ar dvejus. Reiktø dar tobulëti, nes ðis sezonas nebuvo toks, kokio tikëjausi. Ávairios smulkios traumos pristabdë sezonà. Manau, kad paþaidus tëvynëje bûtø galima pasinaudoti tramplinu ir ðokti á gilesnius vandenis.

– Kur ketini sukti po sezono? Gal bus galimybë iðvysti M.Niparavièiø, vilkintá “Neptûno” marðkinëlius ir kità sezonà?
– Jeigu “Neptûno” pasiûlyto kontrakto sàlygos bus priimtinos ir man, ir vadovams, tai kodël nepasilikus. Perspektyvø ðitoje komandoje tikrai matau. Bus remontuojama salë, komanda kovoja dël aukðtø vietø, o tai teikia stimulà.

Prieð homoseksualus ir alkoholá

– Girdëjau, kad esi prieðiðkai nusistatæs prieð homoseksualus.
– Tikrai taip. Nekenèiu tokiø þmoniø. Manau, kad tai yra iðsigimimas. Þmonës ið neturëjimo kà veikti susigalvoja ávairiausiø nesàmoniø. Garsûs pasaulio asmenys, vaizduojantys save gëjais, tiesiog nori iðgarsëti. Toks dalykas kaip gëjø santuoka apskritai neturëtø egzistuoti.

– Tarkime, kad vienà dienà po tokios tavo pareikðtos nuomonës prieina du stambûs homoseksualai ir nori atkerðyti.
– Mielai praðom. “Padalinsiu” ir vienam, ir kitam. Manau, kad kiekvienas gali turëti savo nuomonæ. Gyvename demokratinëje ðalyje. Negirdëjau, kad uþ tokias mintis kas nors bûtø pakartas.

– Koks tavo poþiûris á alkoholá?
– Pirmà kartà svaiginanèius gërimus vartojau bûdamas gal 17 ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.