peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

Nuo sporto aikðtes iki bendro lizdo

Þmonës, linkæ manyti, kad krepðinis ir futbolas Lietuvoje – du visiskai nesuderinami dalykai, labai klysta. Leiskite pateikti pavyzdi, rodantá kokios ispudingo grozio derini gali sudaryti sios dvi sporto ðakos.

Lietuvos jaunimo futbolo rinktinës ir „Vilniaus“ gynëjo Mariaus Kazlausko bei Lietuvos moterø krepðinio rinktinës ir „Lietuvos Telekomo“ atakuojanèios gynëjos Auðros Bimbaitës draugystë trunka jau ðeðerius metus.

Vienas geriausiø Mariaus draugø Edgaras Èesnauskis dþiaugiasi ðiø dviejø þmoniø sàjunga: „Marius ir Auðra – labai simpatiðka porelë. Në krato nemaèiau jø besipykstanèiø. Juos, be abejo, sieja tas ðventasis jausmas, vadinantis meile. Kai gráþtu á Lietuvà, drauge leidþiame laisvalaiká. Per Mariø ar, geriau pasakyti, per Auðrà pradëjau domëtis moterø krepðiniu. Niekados neatsisakau gyvai stebëti „Lietuvos telekomo“ varþybø – ir Mariukui kompanijà palaikau, ir uþ Auðrà sergu. O ðtai apie futbolà su Auðra diskutuoti netekdavo, todël negalëèiau pasakyt, kokia ji futbolo specialistë“.

Kitas Mariaus draugas Egidijus Majus pasirodë aistringas „Lietuvos telekomo“ ir Auðros sirgalius: „Bûdamas Vilniuje, visada stengiuosi patekti á „Telekomo“ varþybas. Paskutinis maèas, kurá stebëjau, buvo tas áspûdingas moterø Eurolygos susitikimas su Maskvos „Dinamo“. Rungtyniaudamas aikðtëje niekados nepajusi euforijos, verdanèios tribûnuose.

Mariaus ir Auðros draugystæ atsimenu dar nuo LOSC laikø. Tuomet visi buvome begalviai, o Marius ir Auðra sugebëjo iðsaugoti savo draugystæ, pavirtusià tyràja miele. Jie man geriausi draugai, bet kada pasiruoðæ iðtiesti pagalbos rankà. Todël nuoðirdþiai dþiaugiuosi matydamas, kaip jie graþiai sutaria, palaiko vienas kità sunkiose situacijose, serga stebëdami varþybas. Juk sportininko gyvenime bûna ir pakilimø, ir nuosmukiø. Bet Auðra ir Marius visas nesëkmes iðgyvena drauge“.


Paþintis ir meilës iðbandymai


Egidijus jau uþsiminë, jog Auðra ir Marius susipaþino besimokydami Lietuvos olimpiniame sportininkø centre (LOSC). Taèiau apie tai, kaip uþsimezgë ir iðsiplëtë bûsimø þymiøjø sportininkø draugystë geriau uþ Auðrà ir Mariø nepapasakos niekas.

„Mums susipaþinus, Auðra mokësi vienuoliktoje klasëje, o að devintoje“, - patvirtindamas taisyklæ: vyras – ðeimos galva, pasakotojo pirmenybës ëmësi Marius. – Po pamokø ir treniruoèiø vakarai likdavo laisvi. Uþuot ruoðæ namø darbus, futbolininkai ið antro á penktà aukðtà pas merginas lakstë. Tai buvo fantastiðkas paauglystës laikotarpis“.

Tokiame svajoniø pasaulyje sportininkai gyveno du metus. Taèiau uþbaigus mokslus, profesinis likimas iðskyrë ásimylëjëlius. Auðra, gavusi pakvietimà ginti stipriausio moterø klubo „Lietuvos telekomo“ spalvas, pasiliko Vilniuje, o Marius iðvyko á Klaipëdos „Atlantà“.

„Galvojau, iðprotësiu, neiðgyvensiu be Mariaus“, - prisipaþino Auðra. – „Mes matëmës kartà á dvi savaites. Bet didþiausiais meilës iðbandymas mus iðtiko Mariui iðvaþiavus á Maskvos „Dinamo“. Dël átempto treniruoèiø tvarkaraðèio tik vienà kartà savaitei sugebëjau pasprukti ið Lietuvos. Mariui iðvaþiuojant net nekilo klausimo, bijau ar nebijau jo iðleisti á Rusijà. Situacijà pasiekë tokià ribà, kad atsakymas buvo „reikia“. Man beliko susitaikyti su mintimi, kad pasilieku Vilniuje be mylimo þmogaus.

- Sutinkate, kad didþiausias jausmø iðbandymas laiku ir atstumu?

Marius: Atstumas dar labiau suartina þmones. Ðeimyninio gyvenimo rutina kartais tampa nereikalingø pykèiø pagrindu. Kasdien matydami vienas kità, þmonës pavargsta nuo áprastinio gyvenimo bûdo. O mûsø profesijos verèia tik ilgëtis savo antros pusës ir nekantriai laukti susitikimo akimirkos. Yra begalybë pavyzdþiø, kai þmonës stengiasi kuriam laikui pakeisti aplinkà, pasilikti vieni. Mes gi atvirkðèiai svajojame bûti drauge, naudojamës kiekviena laisva minute, nes daug laiko prarandame sportuodami.

Auðra: Visada turime naujienø pasipasakoti vienas kitam, nes ið iðvykos varþybø parsiveþame lagaminà þiniø ir áspûdþiø. Sutinku su posakiu, kad didþiausias jausmø iðbandymas laiku ir atstumu, kaip ir sutinku, kad tik meilë gali padaryti þmogø laimingà. Tik sulig Mariaus atsiradimu mano gyvenime, pradëjau ið tikrøjø gyventi, o iki tol tik egzistavau.


Meilë ið pirmo þvilgsnio


- Kas jums yra meilë?

Marius: Èia fantazuoti reikia? Myliu Auðrà taip stipriai, kad net nemoku þodþiais apsakyti. Ðis jausmas sklinda tiesiai ið ðirdies.

Auðra þvilgtelëjo á Mariø ir jos ðvytinèios akys patvirtino, kad ji jauèia savo draugui tokià pat ðviesià á ðiltà meilæ.

- Kuo suþavëjote vienas kità?

Marius: Ðirdis suliepsnojo meile ið pirmo þvilgsnio. Auðra krito man á akis ne savo tobula iðvaizda, bet skaidriu vidumi. Jos neáprastai turtingas vidinis pasaulis, kuriame svarbias pozicijas uþima amþinos vertybës – ðvelnumas, iðtikimybë, sàþiningumas.

Auðra: O að net negaliu tiksliai pasakyti, kuo Marius patraukë mano þvilgsná, gal savo paprastumu ir nuoðirdumu. Tai buvo tarsi magneto trauka - pamaèiau ir supratau: jis – mano antroji pusë.

- Kuo papildote vienas kità?

Marius: Auðra pietus iðverda, að indus iðplaunu. Taip ir papildome vienas kità.

Auðra: Melagis. Marius pats puikiai gamina maistà. Ið tikrøjø gyvenime jis labiau atsakingas, nuovokus ir iðradingas, negu að. Daþniausiai Marius sugalvoja kokià nors atrakcijà, o að tik pritariu.


Auðros angelas sargas


- Jûsø sportinës karjeros turi panaðumø: esate vieni perspektyviausiø savo kartø sportininkø, bet dël patirtø sunkiø traumø prisistabdë þygiai karjeros virðûniø link. Kuo dar esate panaðûs?

Marius: Mûsø nepaþinantys aplinkiniai sako, kad esame brolis ir sesuo.

Auðra: Beje, að - kairiarankë, o Marius - kairiakojis. Tikriausiai danguje mûsø draugystë buvo numatyta dar prieð tûkstantá metø, o LOSC internete likimas mus galø gale suvedë.

- Ar þiûrite vienas kito varþybas?

Auðra: Dël savo ekipos treniruoèiø ir rungtyniø laiko pasilieka ne per daugiausia. Todël sergame vienas uþ kità tiek, kiek leidþia aplinkybës.

Marius: Stebiu „Lietuvos telekomo“ susitikimus ne kaip gerbëjas, bet kaip ekspertas. Prieð rungtynes pateikiu Auðrai ásakymà, kiek taðkø ji pravalo ámesti, o varþybø metu uþsiraðinëju, kiek padarë klaidø. Vienà kartà þaidëme totalizatoriø ið alaus. Laimëjimo sàlygos buvo sekanèios: Auðrai ámetus dvideðimt taðkø, ji nugalëtø, o ámetus maþiau – nugalëèiau að. Spëkite, kas kam alø pirko? (Marius átartinai ðypsosi). Rungtynëms ápusëjus, sumaþinau pelnytinø taðkø skaièiø iki penkiolikos, o Auðra vis tiek nusileido man laþybose.

- Sportininko siela, kaip ir poeto, lengvai paþeidþiama. Tarp jûsø nëra konkurencijos?

Auðra: Mes kaip tik dþiaugiamës uþ pelnytus laimëjimus ar ieðkomës paguodos po nesëkmiø. Teko girdëti apie konkurencijà dainininkø ðeimose, bet tai beprotystë. Kai du þmonës myli vienas kità, atiduotø viskà, kad tik mylimam bûtø gera ir kad abu pasiektø kuo aukðtesniø rezultatø karjeroje.

Marius: Taip, taip, nuolatos Auðrà spaudþiu, kad atkakliai treniruotøsi, netinginiautø.

Auðra: Kà tik kalbëjo „Vilniaus“ komandos Barbë-devyndarbë. Krepðinis – mano roþinë svajonë nuo pat maþø dienø. Iki ðiol jauèiu malonumà nuo savo profesijos. Kartais smegenis uþplukdo nuovargis ir galvoju, kad baigèiau sportuoti be gailesèio.

Marius: Bet vël ateina Marius ir verèia treniruotis.

Auðra: Taip, nusileidþia ið dangaus mano angelas-sargas Marius Kazlauskas.

- Mariau, kokius þodþius surandi Auðrai ið ryto, kai sunkaus darbo nuojauta panaikina bet koká norà keltis á treniruotæ?

Marius: Nubrëþiu paralele su namo statybomis, kurios susideda ið daugybës komponentø. Pirma padedamas pamatas, statomos sienos, montuojami langai, durys. Tas pats ir sporte – karjeros virðûnës nepasieksi po vieno sëkmingo maèo. Þengi daugybæ uþ sirgaliø akiø pasiliekanèiø þingsniø: kasdieninës treniruotës, stovyklos, techniniai uþsiëmimai, reþimo laikymasis. Norëdamas nugalëti varþovà, pradþioje nugalëk save. Deja, yra sportininkø, suvokianèiø ðià profesionalumo prasmæ per vëlai...

Auðra: Tokie þaidëjai palieka distancijà ið anksto. Þmogus – pats savo gyvenimo kalvis. Vienam kliûèiai áveikti prireikia valandos, kitas akimirksniu perðoka barjerà, o yra ir tokiø, kurie iðtisà gyvenimà kovoja prieð tuos paèius sunkumus.


Ðaðlykai ir ateitis


- Dël sunkiø treniruoèiø turite maþai laiko, kurá galëtumëte praleisti kartu, o dël sportinio reþimo negalite atsipalaiduoti, kaip bendraamþiai. Vis dëlto kaip ilsitës?

Marius: Atsiradus kelioms laisvoms dienoms, vaþiuojame pas mano tëvus á ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.