peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

Slaninos interviu 04.28

Donatas Slanina - vienas Sevilijos "Caja San Fernando" ekipos lyderiø. Nepaisant to, pastaruoju metu sklandë ávairios kalbos, kad buvæs "Ðiauliø" ir Kauno "Þalgirio" þaidëjas gali palikti savo ekipà, mat jos vadovus ir trenerius netenkina suprastëjæs lietuvio þaidimas ir pataikymo procentas.

Apie visas ðias problemas, Lietuvos nacionalinæ rinktinæ bei gyvenimà Ispanijoje 28 metø gimtadiená vos prieð penkias dienas atðventæs krepðininkas sutiko pasikalbëti su Ispanijos krepðinio lygos (ACB) tinklalapio korespondentu.

Ispanijos lygoje - jau ðimtas rungtyniø

- Ðimtas suþaistø rungtyniø ACB èempionate - ásimintinas skaièius?

- Esu laimingas, kad Ispanijoje suþaidþiau jau ðimtà rungtyniø. Visos rungtynës buvo savaip ypatingos ir man labai svarbios. Taip pat esu patenkintas, kad galiu ir toliau èia rungtyniauti ir toliau didinti suþaistø susitikimø skaièiø.

- Kokius ypatingus momentus prisimenate ið suþaistø rungtyniø?

- Nei vieno epizodo konkreèiai, o labiausiai, turbût, ásiminë pirmojo sezono rungtynës. Man tai buvo didelio ir sunkaus darbo pripaþinimas, ágavau progà þaisti su aukðèiausio lygio þaidëjais. Antrame sezone jautiesi ramesnis, jauèiamas maþesnis spaudimas, tad gali visà dëmesá skirti tobulëjimui.

- Kà prisimenate ið debiutiniø rungtyniø?

- Tai buvo susitikimas su Valensijos "Pamesa". Daugiausia prisimenu dienà prieð maèà, labai jaudinausi ir buvau neramus. Galiausiai sëkmingai suþaidþiau rungtynes. Tai buvo jaudinanti diena.

Gyvenimu Ispanijoje þaidëjas patenkintas

-Tokie Lietuvos þaidëjai kaip A.Karniðovas, A.Sabonis ar Ð.Jasikevièius pabrëþë, kad Ispanijoje jautësi puikiai. Koká áspûdá Jums palieka Ispanija?

-Be jokios abejonës jauèiuosi èia kaip namie. Sevilijoje puikiai gyvenu ne tik að, bet ir mano ðeima. Kol kas negaliu paklausti savo sûnaus nuomonës, nes jis dar nemoka kalbëti, bet manau, jis taip pat èia jauèiasi labai gerai. Èia yra viskas, ko reikia - puikus klimatas, fantastiðki þmonës. Pietieèiai turi puikø humoro jausmà, lengvai bendrauja, dël to èia gyventi vienas malonumas.Reklama


- Tris sezonus atstovavote stipriausiam Lietuvos krepðinio klubui - Kauno "Þalgiriui" - ðalyje, kur krepðinis yra populiariausia sporto ðaka. Papasakokite apie tai plaèiau.

- Krepðinis Lietuvoje, be jokios abejonës, yra nacionalinis sportas. Ir þurnalistai, ir sirgaliai stebi ir þino krepðininkus. Þaidëjai patenka á laikraðèius, þurnalus ir tai tik dar labiau didina ðios sporto ðakos populiarumà.

- Ðis sezonas Sevilijoje ne toks sëkmingas, kokio visi tikëjosi. Kas nenusisekë?

- Sunku pasakyti. Manau, kad su ðita ekipa galëjome pasiekti daugiau. Daug rungtyniø pralaimëjome namie, o to negalëjome prognozuoti.

- Á komandà atvykus naujam treneriui Oscarui Quintanai, pastebimai pagerëjo klubo puolimas. Kas dar pasikeitë atëjus naujam strategui?

- Buvæs treneris Velimiras Peraðovièius ir O.Quintana yra skirtingi treneriai. Atëjus jam pasikeitë þaidëjø judëjimas, deriniai ir dar daug kitø dalykø, bet manau taip bûna visada.

- Statistiðkai ðá sezonà kur kas daugiau atakuojate ið toli nei ið artimesniø distancijø. Komandoje atliekate snaiperio vaidmená?

- Atakuoti ið toliau manæs praðo treneris. Pirmame sezone daugiau verþiausi ir atakavau ið vidutinio nuotolio. Treneriai liepë pakeisti þaidimo stiliø ir að stengiuosi vykdyti uþduotis, nors ne visada su tuo sutinku.

- Ðiame sezone suþaidëte keletà puikø rungtyniø, bet buvo ir kur kas prastesniø pasirodymø. Ar apskritai esate patenkintas savo þaidimu?

- Esu patenkintas savo statistika. Ðiais metais jauèiuosi geriau nei praëjusiais, nes manau, kad tada galëjau rungtyniauti geriau.

- Per visus metus Ispanijoje nesate patyræs rimtesnës traumos. Ar kaþkaip ápatingai rûpinatës savo sveikata?

- Kartais susiþeidþiu kelá, paskauda nugarà, bet medikams ir treneriams visada sakau, kai galiu þaisti. Kartais negaliu rungtyniauti visu 100 procentø, bet esu pasiruoðæs þengti á aikðtæ. Jei praleisi dvi ar tris lygos rungtynes, gali suprastëti þaidimas, o tai yra pavojinga.

Tikisi padëti rinktinei Europos èempionate

- 2003 metai, kai laimëjote Europos èempionato aukso medalá, ko gero, buvo vieni sëkmingiausiø Jûsø karjeroje. Norite ir ðiemet atstovauti nacionalinei rinktinei?

- Visiðkai aiðku, kad taip, nors sudëtis dar nëra paskelbta. Netrukus baigsis klubiniai sezonai, ir bus sudarytas preliminarus 18 - 20 þaidëjø sàraðas. Tikuosi jame iðvysti ir savo pavardæ.

- Su tokiais þaidëjais kaip D.Songaila, Ð.Jasikevièius ar A.Macijauskas Lietuvos rinktinë atrodo tikrai galingai. Laikote lietuvius favoritais apginti titulà?

- Manau, kad Europos èempionato rungtynës yra sunkesnës nei Pasaulio èempionato ar Olimpiniø þaidyniø, nes èia nëra autsaideriø ir komandø, negalinèiø nieko pasiekti. Kitose varþybose tokiø atsiranda. Yra 6 - 7 komandos, galinèios rimtai kovoti dël titulo ir Lietuva yra tarp jø.

- Tai - jau treèiasis Jûsø sezonas "CSF" klube. Ar ir kità sezonà atstovausite ðiai komandai?

- Nors mano sutartis galioja dar metus, tikiuosi èia likti dar ne vieneriems metams. Man èia patinka viskas - klubas, þmonës ir varþybos.

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.