peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

Sireika apie rinktine 05.15

Treèiadiená Vilniuje buvo surengtas Lietuvos krepðinio federacijos Vykdomojo komiteto posëdis, kuriame Lietuvos vyrø krepðinio rinktinës vadovas Algimantas Pavilonis ir komandos vyriausiasis treneris Antanas Sireika pristatë Lietuvos vyrø rinktinës pasiruoðimo 2005 m. Europos krepðinio èempionatui programà ir preliminarø kandidatø á rinktinæ sàraðà.

Á rinktinæ pakviesti ðie áþaidëjai Ðarûnas Jasikevièius (Tel Avivo „Maccabi“), Vidas Ginevièius (Kauno „Þalgiris“), Mindaugas Lukauskis ir Tomas Delininkaitis (abu ið Vilniaus „Lietuvos ryto“), Giedrius Gustas (Rostovo „Lokomotiv“), Rimantas Kaukënas (Kantu “Vertical Vision”), Marius Prekevièius (South Florida, NCAA) Mantas Èesnauskis (Monso Eno "Dexia"), Renaldas Seibutis (Vilniaus „Sakalai“), Martynas Pocius - Holderneso vidurinë mokykla (JAV).

Atakuojanèiø gynëjø ir kraðto puolëjø maþiausiai – devyni: Mindaugas Þukauskas (Sienos „Montepaschi“), S.Ðtombergas (Stambulo „Ulker“), Simonas Serapinas ir Dainius Ðalenga (abu ið Kauno „Þalgirio“), Simas Jasaitis (Vilniaus „Lietuvos rytas“), Gintaras Kadþiulis (Vloclaveko „Anwil“), Ramûnas Ðiðkauskas (Trevizo „Benneton“), Arvydas Macijauskas (Vitorijos „Tau Ceramica“), Andrius Giedraitis (Liudvigsburgo "EnBW").

Á preliminarius rinktinës narius taip pat áraðyta deðimt vidurio ir sunkiøjø kraðto puolëjø: Eurelijus Þukauskas (Stambulo „Ulker“), Robertas Javtokas, Povilas Èiukinas ir Saulius Kuzminskas (visi ið Vilniaus „Lietuvos ryto“), Þydrûnas Ilgauskas (Cleavland „Cavaliers“), Darjuðas Lavrinovièius ir Paulius Jankûnas (abu ið Kauno „Þalgirio“), Kðistofas Lavrinovièius (Maskvos „Dinamo“), Linas Kleiza (Missouri „Tigers“, NCAA), Darius Songaila (Sakramento „Kings“).

Vyriausiasis rinktinës treneris Antanas Sireika sutiko pakomentuoti rinktinës padëtá.

- Kokiu principu sudarinëjamas preliminariø rinktinës nariø sàraðas?

- Jeigu norëjote paklausti kodël rinktinëje tiek daug jaunø ir dar joje neþaidusiø krepðininkø, tai pavyzdþiui R.Seibutis – vienas rezultatyviausiø LKL þaidëjø, M.Pocius þaidë perspektyviausiø pasaulio krepðininkø rinktinëje. Norime pamatyti, kaip jie þaidþia, ar pritampa prie senbuviø. Pirmoji rinktinës stovykla bus labiau orientuota á jaunus þaidëjus, þiûrësime, kurie ið jø atrodo geriausiai, gal kaþkurio prireiks.

- Keista, kad sàraðe nematyti Donato Slaninos, ar rinktinëje per daug atakuojanèiø gynëjø?

- Slanina neatsako á telefono skambuèius. Neþinau kokia yra tiksli situacija, bet jam turëjo bûti perduota þinutë, kad paskambintø, o skambuèio negavome. Arba jis nenori, arba turi kitø prieþasèiø. Jis rinktinëje nëra naujokas, todël jeigu susisieksime su Donatu, vietos visada atsiras.

- Á rinktinæ pakvietëte Èiukinà, taèiau nëra geresnius rezultatus demonstruojanèio Anisimovo.

- Jaunimo rinktinë, kuriai priklauso Anisimovas, ðià vasarà þais pasaulio èempionate. Jei matysim, kad mums trûksta priekinës linijos þaidëjø, pasikviesim Anisimovà á nacionalinæ rinktinæ. Maèiau kaip þaidþia Anisimovas ir þinau jo galimybes. Èiukinas, mano nuomone, yra paslëptas variklis, kurio arba galimybës ribotos, arba jam neleidþiama atsiskleisti.

- Pakvietëte 11 áþaidëjø, ar ne per daug?

- Neþinome ar rinktinëje þais pagrindinis áþaidëjas Ðarûnas Jasikevièius, todël tai yra labai opi problema. Ið visø turimø áþaidëjø privalome iðsirinkti tik geriausius. Ar turime þiniø dël Jasikevièiaus? Kiek þinau, su juo buvo kalbëta. Atsakymas buvo nei teigiamas, nei neigiamas, krepðininkas nori suþinoti, kur þais kità sezonà, o tada jau pasakys savo apsisprendimà. Tas pats ir su Ilgausku. Jam neseniai baigësi sezonas ir koks bus jo apsisprendimas – neaiðku.

- Kuriuos þaidëjus galëtumëte iðskirti?

- Jeigu kalbëti apie naujus veidus, geriausiø pasirodymø tikiuosi ið Kleizos ir Jankûno, nes jie jau ne vienerius metus þaidþia aukðto lygio krepðiná. Kas labiausiai patobulëjo? Tikriausiai Jasaitis, Delininkaitis ir, be abejo, Darjuðas Lavrinovièius, juk baigësi jo problemos.

- Jei vasarà praleisite prie rinktinës, kaip bus su „Þalgirio“ komandos formavimu?

- Treneriai bendrauja su klubo vadovybe ir sako, kokiø þaidëjø reikëtø. Treneriø nuomonë reikalinga kai krepðininkas atvyksta á perþiûrà, o mes juk didþiàjà dalá vasaros bûsime Lietuvoje ir nematau problemos atvaþiuoti á þaidëjø perþiûrà. Praëjusiame sezone problema buvo ne tai, kad mes su Gintaru (Krapiku,- aut.past.) treniravom rinktinæ, o kad buvo delsiama.

- Serbai á èempionatà þada surinkti stipriausià sudëtá, ar pavyks tà patá padaryti Lietuvos rinktinei?

- Tikimës. Serbijos ir Juodkalnijos rinktinei lengviau surinkti stipriausius krepðininkus, nes jie þais namie, turës didesniø ambicijø, bus labiau motyvuoti. Tikriausiai visø ðaliø rinktinës stengsis surinkti kuo stipresnæ sudëtá, jø tarpe ir Lietuva.
Daugiau informacijos:

Sireika, Antanas
Lietuvos vaikinø jauniø rinktinë
Lietuvos vaikinø jaunimo rinktinë
Lietuvos vyrø krepðinio rinktinë
Lietuvos moterø krepðinio rinktinë


Susijusios naujienos:

R.Packas: "Ðiandien komanda parodë savo charakterá" 2005-05-15 00:54
LKF paskelbë kandidatø á krepðinio rinktinæ sàraðà 2005-05-11 17:51
Serbijos rinktinë gali bûti stipriausios sudëties 2005-05-11 12:19
A.Sireika: "Mûsø þaidëjai labiau uþgrûdinti" 2005-05-10 20:45
A.Sireika: "Svarbiausia neprarasti kovinës dvasios ir nusiteikimo" 2005-05-07 22:07
A.Sireika: "Lietuvos rytas" ðiais metais pajëgesnis negu pernai, mes - atvirkðèiai 2005-05-06 19:19
A.Sireika: ""Lietuvos rytas" mums dar padëkos" 2005-04-16 21:24
Kaunietës - jauniø krepðinio èempionës 2005-04-13 15:02
Lietuviai maèe su amerikieèiais pelnë 27 taðkus 2005-04-10 17:23
"Þalgirio" pasirodymà Eurolygoje A.Sireika vertina patenkinamai 2005-03-31 08:46

Naujienos komentarai
A.Sireika tikisi surinkti stipriausià rinktinës sudëtá
Raðyti komentarà

--------------------------------------------------------------------------------


Dabar (50 - Jaunutis) 2005-05-16 16:27


to ribokas:
o kodel neturetu is siauliu lost tokie kaip m.zukauskas, slanina?? o i gusto, gineviciaus vieta gal turi ka pasiulyt??


--------------------------------------------------------------------------------

greitai_mirs (52 - Jaunutë) 2005-05-16 16:16


jei bus saras macas ir siska, dar salia javtokas su stepu, viskas bus jegova, ir bus apgintas cempionu titulas. imho.


--------------------------------------------------------------------------------

Simkinsas (120 - Kadetas) 2005-05-16 15:31


ribokas jei nepatinka treneris tai ka siulai vietoj jo? save gal? geras jis tas treneris jau kad olimpinese 4 vieta paimem tai ttau jau blogai(nors aisku visada aukstesnes noris)? juk 2 kart pries amerikonus teko zaist

2003 EC kas treniravo? ne sireika? kuria vieta laimejom? ne pirma?

o pvz del tokiu kalbu kad lavrinoviciu zlugde tai yra nesamone nes jis pats sake kad neleidzia jo zaisti nes jam dar su koja neviskas tvarkoje buvo

o siaip bent kuris zaidejas negali aiskint treneriui ka jam daryt tai tenka pavaizduot kas ten bosas. treneris geriau zino ka jam daryt
--------------------------------------------------------------------------------

Ribokas (209 - Senjoras) 2005-05-16 15:11


Didþiausia rinktinës problema yra treneris. Pamatysit, kaip jis su savo “sugebëjimais“ suknis EÈ, kaip sukniso Olimpines!!! Be to, akivaizdu, kad ne viskas gerai santykiuose tarp þaidëjø (kalbu apie rinktinës senbuvius) ir treneriø. Sireika labai jau nori parodyti, kas yra bosas. Jeigu ðitam “kaimieèiui“ nors kiek bûtø rûpëjæs Lietuvos krepðinis, jis bûtø atsistatydinæs ið karto po Olimpiniø.


--------------------------------------------------------------------------------

pavarges (29 - Pradinukas) 2005-05-16 13:08


Man dzin, ar Paèësas su Kaukënu bus rinktinëje, ar ne. Tik baisiai nemalonu, kai treneris á rinktinæ prastuminëja ið pradþiø ðiaulieèius, o vëliau þalgirieèius Gustà, Ginevièiø ir co. Kas dël Jasikevièiaus, jis su italais þiauriai savivaliavo ir treneris pagrástai rungtyniø dël 3 vietos pradþioje já paliko ant suolo.


--------------------------------------------------------------------------------

skaloon (2951 - Treneris) 2005-05-16 12:39


jei nezais Jasikevicius tai daugiau nbeus nevieno padoraus izaidejo, nes turbut ir Kaukeno nepaims, nes sireikai jis nepatinka taip pat kaip ir Pacesas.


--------------------------------------------------------------------------------

geriausias (1768 - Trenerio asistentas) 2005-05-16 12:31


ko cia visi nervinasi ka paimims tas bus gerai juk zino apie kiekvina zaideja geras ir blogas savybes manau isrinks geriausius is ju


--------------------------------------------------------------------------------

Dabar (50 - Jaunutis) 2005-05-16 11:07


to mtb:
isgerk raminamuju


--------------------------------------------------------------------------------

Tadass ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.