peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

T.Beardo interviu

Bebaimis kovotojas kartais tampa sau didþiausiu prieðu
2005-05-23 13:41


Dovilë KAMARAUSKIENË, "Kauno diena"
Kauno “Þalgirio” vidurio puolëjas Tanoka Beardas - vienas geriausiø visø laikø legionieriø Lietuvoje. Svarbiausias “Þalgirio” þaidimo ramstis, iðrinktas á ðio sezono geriausiø Eurolygos þaidëjø deðimtukà, Lietuvos krepðinio lygos (LKL) èempionø klube þais ir kità sezonà.

Uþ aikðtës ribø - kitas þmogus

33 metø 206 cm ûgio amerikietis T.Beardas á “Þalgirá” atëjo beveik tuo pat metu kaip ir treneris Antanas Sireika, ápusëjus 2002-2003 metø sezonui. Su jo atëjimu prasidëjo nauja “Þalgirio” atgimimo banga.

T.Beardas, be jokios abejonës, uþsitarnavo garbingiausià vietà “Þalgirio” istorijoje ðalia kitø ryðkø pëdsakà klube palikusiø amerikieèiø - Eniso Vuotlio, Tajaus Ednio, Antonio Buvio. Taèiau ðie krepðininkai Kaune þaidë ne ilgiau kaip metus, o T.Beardas, komandos draugø vadinamas Ti, rudená turëtø pradëti ketvirtàjá sezonà su “Þalgiriu”.

Tanokos vardas, iðvertus ið Afrikos suahili kalbos, reiðkia “bebaimis kovotojas”. Krepðinio aikðtëje jis toks ir yra, daþnai piktas ir ásiutæs, neretai - pats ant savæs. A.Sireika, viename interviu “Kauno dienai” pusiau juokais sakë, jog “visaip glostome Ti, kad tik jis maþiau nervintøsi”.

Uþ aikðtës ribø Tanoka gerokai pasikeièia - jis bûna ramus, netgi santûrus keturiø vaikø tëvas. Tiesa, jeigu niekas nepaþeidþia jo interesø.

“Tanoka yra labai teisingas, ir jeigu kas nors paþeidþia ðià jo sampratà, nesvarbu - aikðtëje ar gyvenime, jis reaguoja labai skaudþiai.

Todël mes stengëmës sukurti Tanokai tinkamà aplinkà, netgi taikëmës prie jo, ir dabar galime dþiaugtis, kad suradome bendrà kalbà, o jis uþ tai aikðtëje palieka visà savo ðirdá ir jëgas, - pasakojo “Þalgirio” treneris Gintaras Krapikas. - Tanoka - stipri asmenybë, jis nëra lengvas þmogus, taèiau uþ aikðtës ribø jis tampa visai kitoks”.

T.Berdà Lietuvoje daþnai buvo galima pamatyti su amerikiete drauge Monika. Su pirmàja þmona krepðininkas yra iðsiskyræs, taèiau su vaikais já sieja labai glaudûs ryðiai.

Ðá pavasará T.Beardas Lietuvoje uþdainavo. Su atlikëjais Linu ir Simona jis áraðë dainà “I love U”, kuri sulaukë didelio pasisekimo. Nors krepðininkas tvirtina nesàs muzikantas, vis dëlto muzikos pasaulyje jis nëra naujokas - JAV yra ákûræs sëkmingai veikianèià hiphopo leidybinæ ámonæ “Dub Dub Records”.

Slaptos viltys finale iðsipildë

- Ar skanus buvo pergalës dûmas, kurá uþtraukëte treèià kartà tapæs LKL èempionu?

- Normalus (juokiasi). Að visiðkai nerûkau, bet retkarèiais, norëdamas atsipalaiduoti, uþtraukiu cigarà.

- Ar tikëjotës laimëti finalo serijà 4-0?

- Turëjau tokià slaptà viltá. Bet, ávertinus “Lietuvos ryto” pajëgumà, þinojau, kad bus sunku ir ið tiesø nelabai tikëjau, kad mums uþteks ketveriø rungtyniø.

- Kokie veiksniai padëjo “Þalgiriui” laimëti?

- Pirmiausia - patirtis. Mes esame Eurolygos kalibro komanda. Nepaisant gana nesëkmingo mûsø sezono Eurolygoje, kovojome su daugeliu stipriø klubø, kiekviename maèe kaupëme patirtá, grûdinomës ir tai padëjo mums pasirengti LKL finalui.

- Kurios finalo serijos rungtynës buvo sunkiausios?

- Pirmosios. “Lietuvos ryto” krepðininkai finalui rengësi kaip ULEB taurës laimëtojai, jie buvo energingai nusiteikæ, psichologiðkai pasirengæ ir labai norëjo laimëti dar vienà pergalæ. Mes taip pat to troðkome, serijos rezultatas buvo 0:0, todël visi turëjome vienodus ðansus, o nuo pirmosios dvikovos labai daug priklausë. Tad pirmosios rungtynës buvo sunkiausios psichologiðkai.

Ne visada nusiteikia kovai

- Ar turëjote rimtø varþovø tarp aukðtaûgiø LKL ir BBL èempionatuose, iðskyrus “Lietuvos ryto” vidurio puolëjà Robertà Javtokà?

- Didþiausias mano prieðininkas esu að pats. Þaidþiant prieð bet koká varþovà reikia susikaupti, kartais papildomo nusiteikimo labiau reikia kovojant su silpnesniu varþovu nei su stipriu. O man kai kada bûna sunku nusiteikti tokioms rungtynëms.

- Kuris ið trijø sezonø “Þalgiryje” Jums buvo geriausias?

- Kiekvienas ið jø buvo skirtingas ir sunku ávertinti, kuris geresnis ar blogesnis. Pirmasis pusmetis, kai tik atvykau á Kaunà, man buvo mokymosi ir pripratimo prie komandos laikotarpis.

Praëjæs sezonas galbût buvo geriausias, bet tas garsusis pralaimëjimas Tel Avivo “Maccabi”, uþkirtæs kelià “Þalgiriui” á Eurolygos finalo ketvertà, suteikë mums neapsakomà nusivylimà, traumavo mus psichologiðkai.

Ðá sezonà galbût taip pat galime vadinti geriausiu, nes daugelis þmoniø nesitikëjo, kad galime taip uþtikrintai dominuoti Lietuvos ir Baltijos lygoje. Gal tai kà nors ir nustebino, bet bent jau sezono pabaiga buvo tikrai gera.

Þalgirieèiai - tarsi vienas kumðtis

- Su kuriuo “Þalgirio” þaidëju aikðtëje geriausiai suprantate vienas kità?

- Tai galëèiau pasakyti apie tris keturis komandos draugus. Pirmiausia - Mindaugas Timinskas. Jo didelë ðirdis paèiais sunkiausiais momentais atsiskleidþia ir duoda viskà, kà Mindaugas turi geriausio. Dainius Ðalenga turbût yra visapusiðkai talentingiausias komandos þaidëjas. Be abejo, man gera þaisti ir su Robertu Peku. Ið pradþiø Robertui buvo nelengva adaptuotis ekipoje, bet vëliau jis apsiprato. Jis turi laimëtojo charakterá ir padarys viskà dël pergalës. Kartais Roberto statistika nebûna áspûdinga, bet vien jo buvimas aikðtëje daug duoda komandai - jis sugeba pakeisti þaidimà, jo stiliø ir net rezultatà, o tai yra labai svarbu. Robertas komandai yra labai naudingas, tik jo indëlis ne visada atsispindi statistikos protokole.

Mums buvo svarbûs ir Simonas Serapinas, kuris ne kartà pataikë labai svarbiu metu, taip pat - Paulius Jankûnas, kuris labai padëjo man grumtis po krepðiu. Manau, ateityje jis gali tapti vienu geriausiø Lietuvos þaidëjø Europoje. Visi “Þalgirio” krepðininkai prisidëjo prie komandos pergaliø, visi jie savaip buvo svarbûs komandai. Gera þaisti tokioje ekipoje. “Þalgiris” ðá sezonà buvo ypatingas tuo, kad tarp mûsø nebuvo në vienos þvaigþdës kaip praëjusá sezonà - Arvydas Sabonis. Ðis krepðininkas - gyva legenda ir vienas geriausiø pasaulio sportininkø. Likæ be A.Sabonio, visi nuo pat sezono pradþios norëjome kaþkuo prisidëti prie komandos, mums buvo gera bûti drauge, galbût todël, galima sakyti, kovojome vienas uþ visus ir visi uþ vienà. Komandos atmosfera - labai gera.

- Turbût pritariate Antano Sireikos þodþiams, kad ðiø metø “Þalgiris” - vieningesnis nei praëjusiais metais?

- Tikrai taip. Ypaè gera atmosfera komandoje mums padëjo iðkovoti svarbiø pergaliø. Pirmajame etape tragiðkai pralaimëjome pirmàsias rungtynes “Maccabi” klubui, bet vëliau mûsø vieningumas ir susitelkimas leido gerai suþaisti antràsias rungtynes, o po to - net laimëti Barselonoje ir Tel Avive.

Parodë orakulo savybes

- Ko pritrûko “Þalgiriui”, kad bûtø pasiekæs geresniø rezultatø Eurolygos TOP-16 varþybose?

- Nemëgstu ieðkoti pasiteisinimø. Bet negalime paneigti fakto, jog daug mûsø þaidëjø buvo traumuoti ir sirgo, todël þaidëme nestabiliai. Að pats keturias savaites þaidþiau skaudanèia koja, todël negalëjau bûti toks naudingas, koks bûdamas sveikas. R.Pekas ilgai sirgo, M.Timinskas taip pat nesveikavo, ávairûs negalavimai kamavo D.Ðalengà. Tad mûsø branduolys buvo tarsi iðiræs.

- O kà manote apie Eurolygos finalo ketvertà? Ar laimëjo ta komanda, kuri ir turëjo?

- Laimëjo ta komanda, kuriai ir prognozavau pergalæ. Eurolygos apklausoje að vienintelis atspëjau pusfinaliø ir finalo laimëtojus. Kodël pusfinalyje pralaimëjo CSKA? Manau, ðios komandos sudëtis yra labai gera, bet popieriuje - protokoluose, þiniasklaidoje - jie buvo labiau vertinami, nei reikëtø, tai ir pasirodë aikðtëje. “Tau Ceramica” treneris Duðko Ivanovièius, manau, labai protingai keitë þaidëjus, jie turëjo laiko pasirengti pusfinalio maèui ir puikiai iðnaudojo savo galimybes, priderino savo þaidimà prie varþovø. Þaidë taktiðkai brandþiai, nes, akivaizdu, kad “Tau Ceramica” rengësi tik pusfinalio dvikovai. Taèiau finalo maèui su “Maccabi” jie neturëjo laiko pasirengti, tai ir atsispindëjo per rungtynes.

Padës reklamuoti dainà

- Kà manote apie “Þalgirio” rengiamas akcijas su moksleiviais?

- Idëja - labai gera, bet jai parenkamas netinkamas laikas. Rungtynës su moksleiviais neturëtø vykti prieð atkrintamàsias varþybas ar finalus, kai komanda fiziðkai ir psichologiðkai rengiasi lemiamoms kovoms. Tokios akcijos galëtø vykti sezono pradþioje, galbût per treniruoèiø stovyklas.

- Kokiø turite planø su Linu ir Simona?

- Áraðyti dainà su jais buvo smagus dalykas, bet að nesu muzikantas. Taèiau mes tapome draugais, todël að jiems padësiu mûsø projektà iðreklamuoti, pristatyti visuomenei. Man tai teikia malonumà. Kartu nuvyksime á Londonà, dar nesu matæs ðio miesto (T.Beardas ið Londono savaitgalá jau gráþo á Kaunà - red.).
...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.