peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

Zalgirietis rengiasi NBA draftams

Þalgirietis rengiasi NBA naujokø birþai
2005-06-04 17:10


"Kauno diena"


Kauno “Þalgirio” vidurio puolëjas Martynas Andriuðkevièius pirmadiená savaitei skrenda á JAV. Jis dalyvaus treniruoèiø stovykloje Èikagoje, kuri rengiama prieð NBA naujokø birþà. Ðiø metø naujokø birþa vyks birþelio 28 dienà Niujorke.

Tikrins þaidëjø fizinæ formà

Be M.Andriuðkevièiaus, NBA naujokø birþoje ðiemet dalyvaus JAV studijuojantis Linas Kleiza. Tokiø ketinimø turëjo ir dar vienas þalgirietis Paulius Jankûnas, taèiau jis teigë savo praðymà atsiimsiàs.

Pasak krepðinio agentûros “Interperfomances” atstovo Lietuvoje Virginijaus Buloto, kuris lydës 19-metá 220 cm ûgio M.Andriuðkevièiø á JAV, Martynas Èikagoje dalyvaus bendrojo fizinio pasirengimo perþiûroje.

Èikagoje vyks ir þaidëjø perþiûros krepðinio aikðtëje. Taèiau M.Andriuðkevièius, kaip ir kiti á aukðtas vietas NBA naujokø birþoje pretenduojantys krepðininkai, jose nedalyvaus, nes ðios perþiûros yra skirtos tiems þaidëjams, kurie nori pagerinti savo pozicijas iki naujokø birþos.

“NBA klubai kreipia didelá dëmesá á þaidëjø fizinæ bûklæ, todël tikrins, kaip jie yra pasirengæ fiziðkai. Ðiam patikrinimui M.Andriuðkevièius specialiai rengësi su “Þalgirio” fizinio parengimo treneriu Aleksandru Kosausku, nes didþiausias dëmesys bus skiriamas bëgimo ir iðtvermës testams”, - sakë V.Bulotas.

Dëmesá skiria jëgai ir iðtvermei

“Vaikinas dirba, stengiasi savo prekinæ iðvaizdà pagraþinti, - su áprastu jam humoru kalbëjo A.Kosauskas. - Kalbant rimtai, daugiausia dëmesio skiriame iðtvermei, jëgai, todël Martynas nemaþai laiko praleidþia ne tik lauke, bet ir treniruokliø salëje”.

Á klausimà, ar jis patenkintas M.Andriuðkevièiaus fizine bûkle, A.Kosauskas atsakë: “Að niekada nebûnu patenkintas, bet tiek, kiek buvo ámanoma, Martynas sugebëjo padaryti”.

Specialø pasirengimà su A.Kosausku M.Andriuðkevièius pradëjo kità dienà po paskutiniøjø Lietuvos krepðinio lygos finalo rungtyniø.

A.Kosauskas ir V.Bulotas neseniai perþiûrëjo vaizdo áraðà, kai tokioje stovykloje prieð 9 metus dalyvavo Þydrûnas Ilgauskas. Pasak jø, Þydrûnas tuo metu atrodë kukliau nei dabar Martynas. Taèiau Þ.Ilgauskas tuomet þaidë lûþusia pëda.

Lietuvio galimybës vertinamos aukðtai

Þ.Ilgauskas 1996 metais buvo paðauktas antrajame rate dvideðimtuoju numeriu, o M.Andriuðkevièiui prognozuojama vieta netgi pirmajame NBA naujokø birþos penkete. Tai jam garantuotø didesná nei du milijonai JAV doleriø metiná atlyginimà. Lietuvá besiruoðianèiai pakviesti “Charlotte Bobcats” ekipai teko penktasis ðaukimas, “Utah Jazz” komandai - ðeðtasis.

Beje, rytoj 30-metá ðvæsiantis Þ.Ilgauskas þada atvykti á Niujorkà prieð naujokø birþà, kad savo patarimais ir buvimu ðalia moraliai padëtø M.Andriuðkevièiui.

Ðiø metø NBA naujokø birþos loterijà laimëjo “Milwaukee Bucks”, kuris naujokø birþoje antrà kartà klubo istorijoje turës pirmojo pasirinkimo teisæ.

Manoma, kad NBA naujokø birþoje “Bucks” klubas pirmajame ðaukime pasirinks vidurio puolëjà ið Australijos Endriu Bogutà, atakuojantá gynëjà Krisà Polà arba puolëjà Marvinà Viljamsà. Ðiø krepðininkø galimybës ðiuo metu yra vertinamos aukðèiausiai.Daugiau informacijos:

Þalgiris
Andriuðkevièius, Martynas


Susijusios naujienos:

G.Vainauskui A.Sabonis per didelis 2005-06-03 18:27
Vaizdo klipe - Lino ir Tanokos varþytuvës dël Simonos meilës 2005-06-03 18:23
LKL lyderiø dvikovos stenograma (3) 2005-05-31 17:00
M.Timinsko ateitis – neaiðki 2005-05-31 14:28
Lietuvos krepðinio klubai parklupdë net èempionus 2005-05-30 14:16
T.Beardas iðvyko á JAV 2005-05-30 00:10
Krepðinio sirgaliø laukia ádomus tarpsezonis 2005-05-29 15:09
M.Andriuðkevièius nesiruoðia trauktis ið NBA naujokø birþos 2005-05-28 22:10
"Þalgiris" gali bûti ramus dël savo ateities 2005-05-27 18:58
LKL lyderiø dvikovos stenograma (2) 2005-05-27 14:58

Naujienos komentarai
Þalgirietis rengiasi NBA naujokø birþai
Raðyti komentarà

--------------------------------------------------------------------------------


Rim76 (403 - Senjorë) 2005-06-06 10:35


Kas varo ant Andriuchos po keliø metø raudonuos ir praðys , kad Martynas þaistø uþ Lietuvà


--------------------------------------------------------------------------------

YLK (2750 - Treneris) 2005-06-06 09:37


xaxa.. ziuresim, kaip ce jam viskas.. man atrodo, kad jis biski nusileist ant zemes turetu..


--------------------------------------------------------------------------------

bucmiauslape (331 - Senjoras) 2005-06-06 00:23


---> ARMI gerai èia pasakei "plûgas"


--------------------------------------------------------------------------------

ARMI (179 - Kadetas) 2005-06-05 18:27


Kà jis ten parodys? Tegul ne tai kad Ilgauskas, tegul ir pats Jordanas já pristatinëja ir patarimus duoda, jei pats esi plûgas, tai ir liksi plûgu.


--------------------------------------------------------------------------------

eamon (1053 - Veteranas) 2005-06-05 18:01


Ilgauskas jam patrars kad reikia det ant Lietuvos


--------------------------------------------------------------------------------

Antis (3545 - Vyr. treneris) 2005-06-05 17:57


Na Sasyska paklausyk dar vieno patrioto Þidrûno tai gal pateksi ðiaip manau kad sëdët ant suolo vyrà paims.


--------------------------------------------------------------------------------

minnndd (13 - Pradinukas) 2005-06-05 17:37tai laikai atejo....... kas netinka Zalgiriui, sueis NBA, ir kas galejo pagalvot?


--------------------------------------------------------------------------------

Wicked_game (304 - Senjoras) 2005-06-05 13:39


Absurdas vien dabar aukstu saukimu kviestis krepsininka, kuris nesugeba zaisti net lkl`e...


--------------------------------------------------------------------------------

Flashback (230 - Senjoras) 2005-06-05 12:09


Drambliuko svajones kad jis butu pakviestas pirmajame rate


--------------------------------------------------------------------------------

Geras (1076 - Veteranas) 2005-06-05 11:58


aij gerai kad eitu jis i ta nba,taip ar taip jokios naudos dabar zalgiriui is jo,o nba kas ten zino... nu kad ir ant suolo sedes ateinanti sezona,bet va vis gi ant nba live 2006 butu dar vienas lietuvis )

va patiko man,kad Ilgauskas zada paremti Andriuskeviciu,vis sis tas,vadinas dar rupi kazkiek ta Lietuva


--------------------------------------------------------------------------------

Edgariuxas (1228 - Trenerio asistentas) 2005-06-05 09:52


idomu ka jis ten isdarines


--------------------------------------------------------------------------------

jantar (40 - Jaunutis) 2005-06-05 00:29


Oho kiek pretendentu i zlugusius krepsininkus. Gerai kad kai kurie is ju nebus pakviesti


--------------------------------------------------------------------------------

Daruxx (126 - Kadetas) 2005-06-05 00:20


Nu va sitam saite tai idomiai raso - tipo Lakers`ai sauks NBA naujoku birzoje 10 Nr Andriuskeviciu
http://www.insidehoops.com/nba-mock-draft.shtml


--------------------------------------------------------------------------------

Daruxx (126 - Kadetas) 2005-06-05 00:13


to MrVycka:
nu nzn kaip su tais tavo nurodytais linkais, bet va sitam rodo jo saukima:
http://probasketball.about.com/od/nbadraft/l/bl_mockdraft_a.htm


--------------------------------------------------------------------------------

MrVycka (11 - Pradinukas) 2005-06-04 22:11


ar cia man su akim blogai, ar kas.
Cia prognozoja kas ka pasauks ir adriuskeviciaus nematau isvis

http://nbadraft.net/index.asp

http://draftcity.com/mock.php?y=2005


--------------------------------------------------------------------------------

Dabar (110 - Jaunis) 2005-06-04 22:10


Jis eurolygos komandoj ne ka daugiau uz NBA zaist gautu, tai ko jam sedet uz dyka?


--------------------------------------------------------------------------------

rebimba (57 - Jaunutis) 2005-06-04 21:49


pasaukti tai pasauks bet pirma o gal ir antra sezona tikrai vaikis ant suolo sedes


--------------------------------------------------------------------------------

Tomi-x (108 - Jaunë) 2005-06-04 21:38


Durnelis tas andrieuskeviscius kad isjkart varo i NBA.Sulauzys ten jis visi


--------------------------------------------------------------------------------

kashiors (25 - Pradinukas) 2005-06-04 21:09


Galime palinketi tik sekmes ir laukti kuriuo numeriu pasauks

...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.