peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.peperonity.net

Ilgauskas atvyko i Lietuva 06.09

Á gimtinæ sugráþo NBA klubo Klivlendo "Cavaliers" vidurio puolëjas Þydrûnas Ilgauskas. Vakar vidurdiená per Frankfurtà ið JAV su þmona Dþenifer sugráþusá krepðininkà Vilniuje pasitiko Kaune gyvenantys tëvai Antanina ir Meèislovas Ilgauskai.

Oro uoste NBA krepðininkas truputá sutriko, kai já uþklupo fotografai. “Iðgàsdinote jûs mane su tomis blykstëmis”, - ðypsodamasis tarstelëjo Þ.Ilgauskas.

Tëvø dovanos sulaukë Klivlende

Á Lietuvà 220 cm ûgio Þ.Ilgauskas sugráþo po dvejø metø pertraukos. Praëjusá kartà jis gimtinæ aplankë per Motinos dienà, kad pasveikintø savo mamà, o ðákart Þydrûnas savo kelionæ beveik suderino su savo jubiliejumi - birþelio 5 dienà jam sukako 30 metø.

Dovanà - Stasio Þirgulio skulptûrà “Ateities angelas” - tëvai sûnui buvo iðsiuntæ anksèiau, kad jà gautø kaip tik gimtadieniui. Vakar Ilgauskai sûnui ir pirmà kartà á Lietuvà atvykusiai marèiai parengë nedideles vaiðes namuose. Beje, namà Kauno pakraðtyje savo tëvams padëjo ásigyti Þydrûnas, teigæs, kad jie nusipelnë tokios dovanos.

Po kelionës Þ.Ilgauskas jautësi gerokai pavargæs, nes visà naktá buvo be miego: “Lëktuve að niekada negaliu uþmigti, vietos maþoka”. Taèiau oro uoste “Cavaliers” vidurio puolëjas iðkart davë interviu, o jo þmona ir tëvai tuo metu rûpinosi dingusiu bagaþu. Laimë, pakeliui prapuolë ne visi, o tik keli krepðiai.

Þaisti su L.Jamesu - malonumas

- Daugelá metø vietoje pasisveikinimo girdëdavote klausimà: “Kaip Tavo kojos?” Taèiau dabar ðis klausimas Jums turbût pateikiamas gerokai reèiau. Ar skaièiuojate laikà, kiek jau esate sveikas?

- Po paskutinës operacijos praëjo, atrodo, ketveri metai. Per tà laikà nieko bloga nenutiko. Taèiau kojø pamirðti negaliu - po kiekvienø rungtyniø jas reikia ðaldyti, stengtis jø per daug neapkrauti. Bet þaisdamas jau negalvoju apie kojas.

- Jums asmeniðkai sezonas buvo sëkmingas. Taèiau ko pritrûko “Cavaliers” klubui, kad patektø á NBA atkrintamàsias varþybas?

- Mûsø komanda buvo gana jauna. Sezonà pradëjome gerai, bet tuomet daugiau þaidëme su silpnesnëmis komandomis, kurias buvome pajëgûs áveikti. O antràjà sezono pusæ teko daugiau vaþiuoti á Vakarø pakrantæ. Be to, susiþeidë keli krepðininkai, atleido trenerá Polà Silasà, tad pabaiga buvo silpnesnë.

- Su vienu komandos lyderiø Lebronu Jamesu turbût nesunkiai rasdavote bendrà kalbà aikðtëje?

- Já lengva suprasti. Su tokiu geru þaidëju bûti kartu aikðtëje yra paprasta. Man su juo þaisti labai patiko. Niekad anksèiau negaudavau tiek perdavimø po krepðiu bûdamas visiðkai laisvas. O LeBronas, apsuptas 2-3 varþovø, mane visà laikà pamatydavo tada, kai man belikdavo ádëti kamuolá á krepðá. Taèiau uþ aikðtës ribø su juo daug nebendravome, nes jis yra jaunas, 20-metis. Bet ðiaip LeBronas - geras, draugiðkas ir labai talentingas vaikinas.

- Ar ásivaizduojate save “Cavaliers” komandoje, treniruojamoje naujojo trenerio Miko Browno?

- Sunku pasakyti. Klivlende praleidau devynerius metus ir iðvaþiuoti bûtø labai sunku. Esu ten gerai ásikûræs, turiu daug draugø, o að toks þmogus, kuriam sunku palikti vietà, prie kurios esu pripratæs. Naujoje vietoje man bûtø sunku, bet jeigu nepavyks likti Klivlende, reikës þaisti kitur.

Eitø tik á stiprià komandà

- Kokios Jûsø galimybës likti Klivlende? O galbût jau aiðku, kad kelsitës á Niujorkà?

- Neþinau, ar liksiu Klivlende, bet á Niujorkà tikrai nevaþiuosiu. Noriu eiti á komandà, su kuria galiu daugiau laimëti, o “Knicks” dabar yra silpnesnis uþ “Cavaliers”. Nebenoriu laimëti per sezonà 20-30 rungtyniø ir vël vilktis apaèioje. Tad jeigu keisiu klubà, tai eisiu tik á stiprià komandà, su kuria galëèiau kà nors pasiekti.

Savo galimybes likti “Cavaliers” vertinu 50:50. Nauji klubo savininkai norës naujø þaidëjø, o ar að liksiu, nesame apie tai kalbëjæ. Jeigu bûtø likæs ankstesnis klubo savininkas, kontraktas su “Cavaliers” bûtø seniai pasiraðytas.

- Derybos prasidës tikriausiai tik po liepos 1 dienos?

- Taip, nes dar neþinia, ar neprasidës NBA lokautas, kokios po to bus naujos taisyklës, kokios trukmës kontraktus bus galima pasiraðyti ir panaðiai. Tad iki liepos 1 dienos derybos nevyks.

- Ar didelë lokauto tikimybë?

- Kiek þinau, jis ávyks. Tik gal nebus toks ilgas, kaip paskutiná kartà.

- Ar jau pagalvojote, kà veiktumëte, jeigu ávyktø lokautas?

- Neþinau. Viskas turi paaiðkëti birþelio pabaigoje, tad dar tikiuosi, kad lokautas neávyks, nes nei þaidëjams, nei klubø savininkams tai nebûtø naudinga. Visi matë, kas vyko, kai NHL dël lokauto buvo uþdarytas.

- Galbût á Europà atvyktumëte þaisti?

- Jeigu NBA lokautas vyktø iðtisus metus, tektø kaþkur þaisti.

Ð.Jasikevièiø kalbina vykti á NBA

- Kaip manote, kokios Ðarûno Jasikevièiaus galimybës þaisti NBA?

- Ðarûnas jau seniai galëjo rungtyniauti NBA, viskas nuo jo paties priklausë. Europoje jis jau viskà pasiekë, daugiau Ðarûnui nëra dël ko kovoti. Að jam tai sakiau ir norëèiau, kad jis pagaliau atvyktø á NBA. Ne todël, kad jis yra mano draugas, bet dël to, kad galëtø iðbandyti savo jëgas. Ðarûnu domisi daugelis komandø, bet jo situacija panaði á mano - kol kas neaiðku, kas bus su NBA kità sezonà, klubai neþino, kiek galës pinigø iðleisti þaidëjams. Tad visi turime laukti naujo klubø ir þaidëjø asociacijos susitarimo.

- Gal yra tikimybë, kad su Ð.Jasikevièiumi atsidursite vienoje komandoje?

- Bûtø þiauriai gerai! Kartu neþaidëme nuo vidurinës mokyklos laikø. Klivlendas Ðarûnu labai domëjosi ir norëjo já ásigyti, bet dabar pasikeitë savininkai, atleido generaliná vadybininkà, trenerá. Atëjæ nauji þmonës á klubà tikriausiai turi kitokiø planø. Jeigu bûtø Klivlende viskas likæ kaip anksèiau, bûtø buvæ daug ðansø mums kartu þaisti.

- Galbût Klivlende, kai Ð.Jasikevièius atvykdavo pas Jus á sveèius, paþaisdavote vienas prieð vienà?

- Atvykæs á sveèius þaisti krepðiná jis atsisako, nes bûna pavargæs. Sako, noriu pailsëti.

- O Jums dar neatsibodo krepðinis?

- Dar ne, nors sezono metu bûna tokiø momentø, kai rungtynës pasipila kaip ið gausybës rago. Bet dvi savaites pailsëjus vël norisi þaisti. Po ðio sezono jauèiausi labai iðsekæs, taèiau atsipûèiau savaitæ ir, regis, vël galëjau eiti á aikðtæ.

Nori parodyti þmonai Lietuvà

- Kà ketinate nuveikti Lietuvoje?

- Þmona dar nëra maèiusi Lietuvos, todël norëèiau jai parodyti, kiek ámanoma daugiau. Bûtinai parodysiu Vilniø, Kaunà, norëtøsi ir prie jûros nuvykti, tik neþinau, ar spësime, be to, ir oras Lietuvoje nelabai koks. Reikës ir gimines aplankyti.

- Ðeimyninis gyvenimas dar nenuvylë?

- Ne, juk dar në metai nepraëjo nuo vestuviø. Dþiaugiuosi, kad sutikau gerà þmogø. Abu su Dþenifer esame laimingi.

- Ar ðeimos pagausëjimo neplanuojate?

- Kol kas ne. Pirmiausia reikia iðsiaiðkinti, ar teks kraustytis ir kur gyvensime. Besilaukianèiai moteriai bûtø sunku blaðkytis. Kai viskas iðaiðkës, tada ir apie vaikus pagalvosime.

- Ar iðvykdamas spëjote atðvæsti 30-metá?

- Spëjau. Buvo á namus atëjæ draugai, pasëdëjome ramiai, nieko blogo nepridarëme. Pasirodo, sulaukus 30 metø nelabai norisi ðvæsti (juokiasi).

- Kodël taip trumpai vieðësite Lietuvoje?

- Birþelio pabaigoje Las Vegase vyks NBA þaidëjø asociacijos susirinkimas, að jame turësiu dalyvauti kaip “Cavaliers” atstovas, nes esu iðrinktas á vadinamàjá komandos komitetà. Taip pat ilgiau negalëtume bûti ir dël Dþenifer, nes jai yra darbo reikalø. O iki to laiko dar turime nuvykti á Londonà, kur gyvena þmonos tëvas ir brolis. Jis dabar baigia vidurinæ mokyklà ir mes norime spëti á jo iðleistuves. O pas tëvus galëèiau ir tris mënesius pabûti, jiems vis tiek bus maþai.

- Londone su Ð.Jasikevièiumi dar þadate stebëti Vimbldono turnyrà?

- Taip, nes Ðarûnas yra didelis teniso fanas. Að eisiu dël kompanijos. Na, bus proga ir man savo akimis paþiûrëti, nes iki ðiol Vimbldono turnyrà esu matæs tik per televizoriø.

M.Andriuðkevièiui þada visokeriopà pagalbà

- Ar atvyksite á Niujorkà per NBA naujokø birþà?

- Jau kalbëjau su Martynu - buvome susitikæ Èikagoje, kur jis ðiuo metu vieði, o mes per Èikagà skridome á Lietuvà. Jis praðë, kad atvaþiuoèiau. Jeigu niekas nepasikeis, bûtinai atvyksiu jo palaikyti. Þinau, kaip jis jausis toje situacijoje - bus nervingas, að pats tà patá iðgyvenau. Sëdi prie stalo ir neþinai, kas tave paðauks, kada, kur ir kaip gyvensi ateinanèiais metais. Anksèiau maþdaug 15 pirmøjø þaidëjø buvo þinomi ið anksto, o dabar niekas neaiðku iki paskutinio momento. Iðskyrus turbût tris pirmuosius, kiti jauni þaidëjai gyvena neþinomybëje. Tad jeigu galësiu ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.