peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.peperonity.net

{=}Rudoji gelele(N-18){=}

Rudoji gëlelë

Seniai seniai, kai dar nebuvo interneto, kokakolos ir net DVD grotuvø, giliame Lietuvos uþkampyje gyveno kunigaikðtis Zebediejus. Kur jo ta chatulka bazavosi, toènai jums dabar nepasakysiu, bo tada dar nebuvo gatviø, adresø irgi, tai Omnitelio sàskaitas visi gaudavo paðto karveliais. Pats kunigaikðtis buvo èiotkas èiûvas: abiem rankom valdë kardà, mokëjo spausdinti akluoju bûdu ir triskart per savaitæ eidavo á treniruokliø salæ. Negana to, jis dar buvo kaimo kolûkio pirmininkas ir daugkartinis ilgojo perdimo varþybø nugalëtojas. Tai va. Tas egzempliorius þmonos neturëjo, to ta jau seniai buvo uþsilenkusi nuo narkotikø perdozavimo, dar prieð gimstant jø dukroms. O jø buvo trejetas, trynukës, 35, 26 ir 17 metø. Vyriausioji Zeba buvo tikras tëvelio pasididþiavimas: mokëjo verpti, austi ir tris bûdus uþsmaugti prieðininkà kontaktinëje kovoje. Vidurinioji Beda buvo tikras degtukø fabriko brokas: aukðta ir kûda kaip E. Þukauskas. Tik anas buvo graþesnis, o Bedos charë atrodë lyg tris kartus pervaþiuota plentvoliu ir taisyta girto chirurgo. Na, aiðku, jauniausioji Ieja tai jau buvo èiki merga: dailus snukelis, 90-60-90 figûra ir kiti navorotai. Audimas, verpimas ir siuvimas irgi áeina á standartinæ komplektacijà. Ir dar Ieja turëjo Audi bulkà ir ðustrà mobilkæ: devintà noðkæ ið TELE 2 su dviejø metø sutartimi. Tai va. Susiruoðë kartà kunigaikðtis Zebediejus á rusynà palëkti. Tipo, apsiþvalgyti, kaip ten þmonës gyvena, o ið tikro tai uþsipirkt pigesnës vodkos ir uþsipilt benzo kolonkëj. Dukros biðki paþliumbë, kad tas greièiau dingtø ið namø, nes taip reikëjo, bo taip daro visose pasakose ir basniose. Prieð tepdamas kunigaikðtis pasikvietë savo dukras ant kilimo ir sako: „Tai, va, þiurkës, að tepu slides trumpam, jûs, karovos, man chatos nenusiaubkit ir jokiø ja..akø èia nesiveskit, o tai gráþæs pendeliø iðraðysiu ir atkalsiu kaip obuolius. Ar aiðku, tupycos?“ Taip meiliai atsisveikinæs su dukrelëmis, jis pasiëmë kardà, skydà ir jau buvo betraukiàs durø...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.