peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.peperonity.net

{=}Draudiminis ivykis{=}

Tai praneðimas apie nelaimingà atsitikimà, atsitikusá vienam mûrininkui Anglijoje.

Gerbiamas pone,
Jûs praðëte daugiau informacijos apie nelaimingà atsitikimà. Kaip jo prieþastá að praneðiau netinkamà veiksmø suplanavimà. Jûs praðëte tikslesnio apibûdinimo, manau, þemiau pateiktø detaliø uþteks.

Að esu mûrininkas. Nelaimingo atsitikimo dienà að dirbau vienas ant naujo ðeðiø aukðtø pastato stogo. Pabaigæs darbà, pamaèiau, jog liko plytø, kurios svërë, kaip vëliau buvo nustatyta, 500 svarø. Nutariau plytas nuleisti statine gervës, kuri buvo pritvirtinta prie pastato sienos ðeðtame aukðte, pagalba. Pritvirtinæs virvæ apaèioje, að uþlipau ant stogo, perkëliau statinæ per stogo kraðtà ir sukroviau á jà plytas. Nulipæs þemyn atriðau virvæ, tvirtai á jà ásikibæs – taip norëjau uþtikrinti, kad plytos nusileistu pamaþu. Mano praneðimo apie nelaimingà atsitikimà 11 punkte galite matyti, kad mano svoris – 135 svarai. Stipriai nustebintas staigaus trûktelëjimo nuo þemës, að pameèiau sveikà protà ir uþmirðau paleisti virvæ. Nereikia sakyti, jog dideliu greièiu kilau á virðø, netoli treèio aukðto sutikau statinæ, kuri leidosi þemyn tokiu pat áspûdingu greièiu. Tai paaiðkina skilusià kaukolæ, smulkius ádrëskimus ir lûþusá raktikaulá, paminëtus 3 praneðimo apie nelaimingà atsitikimà punkte. Nedaug sulëtëjæs að toliau kilau á virðø nesustodamas, kol mano deðiniosios rankos pirðtai atsidûrë gervës mechanizme.

Laimei, að atgavau ðaltà protà ir nepaisydamas verianèio skausmo sugebëjau iðsilaikyti ásikibæs virvës. Maþdaug tuo paèiu metu statinë su plytomis atsitrenkë á þemæ ir iðkrito statinës dugnas. Dabar, be plytø, statinë svërë maþdaug 50 svarø. Vëlgi reikëtø prisiminti mano svorá. Kaip jau galëjote suprasti, að pradëjau gana greitai kristi þemyn.

Priartëjæs prie treèio aukðto, að sutikau kylanèià statinæ. Ðio susitikimo pasekmë – sulauþytos abi kulkðnys, iðmuðti dantys ir sunkûs kojø ir apatinës kûno dalies suþeidimai.

Èia man pradëjo labiau sektis – susidûrimas su...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.