peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.peperonity.net

{=}Pasakojimas apie auksiny sprota{=}

Vienoj rajono kolûkio troboj ðalia taèkø ðroto, gyveno sau dienas su boba. Diedas per dienø dienas þvejojo, o tai bobà varë ið proto. Savo uþsiemimo senis mesti në neketino, nes jam patiko ðprotai. o kaip jau minëjau kad boba tai varë ið proto tie senio ðprotai, reiðkia kad boba buvo jau iðprotëjusi.
Vienà antradiená á pavakaræ kai darbas ðrote baigësi, senis pëdino pasiëmæs tinklà biðki pabrakonieriauti ðprotø. Pasikasæs kairæ paþastá, senas uþmetë tinklà. Pirmu bandymu neiðtraukë nieko. Susidiorgino senis kad jokio judesio þuvø pasaulyje ir nutarë kad reikia bandyti dar kartà. Antrà kartà uþmetë tinklà ant netoliese þvejojusiø diedø. Ðie pasiuto kaip nesveiki ir atsilygino seniui panaðiai. Panaudodami savo þvejybos árankius: akumà nuo Zil’o ir dinamità. Kaip senis suregavo á ði konkurentø poelgá tuoj papasakosiu.
Þodþiu iðeina senis ið ligoninës po pusmeèio ir viena mintis galvoj. Pas visus normalius ta mintis bûtø mergos, bet senis ne ið tø. Seniui rûpi ðprotai. Parsivilkæs namo pas iðprotëjusià bobà á trobà ðalia taèkø ðroto, pasiemë savo tinklà ir iðvyko gaudyti ðprotø.
Atvykæs á pamëgtà vietelæ, senis apsidairë ar nebus kur pasislëpæ kokie nevidonai. Supratæs kad vienui vienas (nes jau buvo naktis) uþmetë tinklà. Ir vël seniui jokios þuvø draugijos nenusimatë. Senis atsisëdo ant kranto ir susisukæs kasiakà atsipalaidavimui já sutraukë. Sená taip uþvilko, kad net optimistiðkai pradëjo þiûrëti á savo uþsiemimà ir uþmetë tinklà dar kartà. Kai vis dar kasiako veikiamas uþmetë tinklà 768 kartà, traukdamas pamatë kad tinkle tik viena þuvis. Seniui prasidëjo parkës, kad jau savaitæ èia sëdi, o laimikis tox gaidiðkas. Þodþiu iðlupa jis tà ðprotà ið tinklo ir galvoja kad tuoj ji suðers savo kaðakui, bet staiga ðprotas pradeda kalbëti lengvai pragertu balsu:
- Klausyk tu, davai greièiau mane paleisk á dugnà, bo ten pas mus iðleistuvës vyxta. Tipo karosas su ðeima emigruoja á koncervø fabrikà, tai neturiu laiko èia su tavim aiðkintis. Jei taip nori tai sugalvok...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.