peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.peperonity.net

{=}Pasiaiskinimai{=}

´Sunkveþimis atbulas ávaþiavo per galiná stiklà á mano þmonos veidà.´

´Að vykau pas savo gydytojà dël uþpakalinës dalies sutrikimø, kai mano universalioji jungtis neatlaikë ir todël ávyko nelaimë.´

´Man priartëjus prie sankryþos, toje vietoje, kur niekuomet jo nëra buvæ, staiga atsirado þenklas, liepiantis sustoti. Að nesugebëjau sustoti laiku, todël negalëjau iðvengti avarijos.´

´Mano automobilis buvo parkuojamas legaliai, kai jis atsitrenkë á kità transporto priemonæ.´

´Nematomas automobilis atsirado ið niekur, trenkësi á mano automobilá ir iðnyko.´

´Að pasakiau policijai, kad esu nesuþeistas, bet, nusiëmæs kepuræ, pastebëjau, kad praskelta mano kaukolë.´

´Að pasukau á ðalikelæ, paþiûrëjau á savo uoðvæ ir nusiritau nuo pylimo.´

´Að pradëjau stabdyti, bet eismas buvo lëtesnis nei maniau.´

´Að þinojau, kad ðuo laiko automobilá savo nuosavybe, bet tikrai nebûèiau leidæs jam vairuoti, jei manyèiau esant bent menkiausià rizikà.´


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.