peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.peperonity.net

{=}Tiems kurie ketina vaziuoti i lietuva{=}

Geografija
Lietuva yra jûrø valstybë. Jos jûrinë siena yra dvigubai ilgesnë nei Belgijos. Lietuvos jûrø laivynas yra apie 260 kartø maþesnis uþ Belgijos laivynà (þr. Ekonomika). Lietuvos sostinë yra ne Ryga, kaip priimta manyti, o Vilnius, kuris nëra Rusijos miestas.

Gyventojai
Lietuvos gyventojai save skirsto á dvi kategorijas: ´runkelius´ (toks augalas) ir ´elità´. Pastaruoju metu formuojasi ir treèioji kategorija ­ ´Briuselio kopûstai´. Olimpiadø metu visø kategorijø gyventojai vieningai palaiko ðalies krepðinio rinktinæ.

Nacionalinis charakteris
Tikras lietuvis pirmam pasitaikiusiam uþsienieèiui skuba pareikðti, kad gyvenimas Lietuvoje ðuniðkas ir kad lietuviai ­ nevykëliai, o Lietuvos valdþioje ­ vien vagys. Visi lietuviai, sulaukæ pilnametystës, reikalauja, kad pase bûtinai bûtø nurodyta jø tautybë. Kuo lietuvis vyresnis, tuo labiau jis tiki pasakomis (þr. Kalba).

Sportas
Kiekvienas Lietuvos gyventojas ­ jei ne aukðtos klasës krepðininkas, tai bent ðio sporto ekspertas. Kalbëti apie krepðiná lietuviams ­ tai daugmaþ tas pats, kas anglams apie orà. Tai ritualas, artimas katalikø liturgijai (þr. Religija).
Meninis skraidymas po tiltais ­ antra lietuviø labiausiai mëgstama sporto ðaka. Vienas lietuvis sugeba labai gerai skraidyti, visi kiti ­ iðgerti á jo sveikatà.
Në vienas lietuvis nemoka þaisti beisbolo, taèiau neretas yra ávaldæs tikslaus smûgio beisbolo lazda technikà.

Virtuvë
Lietuvoje galima gauti likusioje Europos dalyje itin retai sutinkamo delikateso ­ specialaus dûmtraukio dûmuose apstingusio kiauliø poodinio riebalø sluoksnio. Vietiniai gyventojai patiekalà vadina ´laðiniais´.
Lietuvoje galioja principas: gera virtuvë ­ gausi virtuvë. Lietuviai visiðkai nepaiso sveiko maitinimosi principo, todël jø patiekalai daþniausiai gaminami ið natûraliø produktø.
Geriausi lietuviø virëjai ­ vyrai. Maistà gamina moterys.

Miestai
Lietuvoje yra keletas miestø ir dar Kaunas (þr. Kaunas). Beveik visi miestø gyventojai vyrai moka arti þemæ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.