peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.peperonity.net

{=}Kest ir Vyts 2{=}

1. Papasakokit, kur jûs gimëte, kur uþaugote, kà dabar veikiate?
Kæsts: anokia èia paslaptis ka mano i Vyts gimtine randasi Ðiauliuos.
Vyts: i netgi buvo taip ka mokemes literatura, bet kai suþinojom ka Ðiauliai raðosi su ´ð´, nusivilëm lietuviø kalba i riðom su moksls.
Kæsts: daba dirbam Ðiauliø maðinø remonts imonë ´Greits i pasiuts´.

2. Kas dabar yra jûsø bagaþinëje? O bardaèioke?
Vyts: rimts kents bardaèioks visada turi kvepals, batu blizgals, desimt kaseciu (ka bûtu i lëts gabals, nes mergikei reik paleist, kai romantiðk nuotaik).
Kæsts: bagaþinë prigrûst visokiu svarbiu daikts, kaip meðkere, plavkes (net þiemà gezs uri mokët plaukt), atsarginiai ratai, papiktinims, jei netyè, koks veiloks nurautø nelegaliai.
Vyts: byta, i da vienà taip pat turim.

3. Kà mëgstate þiûrëti per televizoriø?
Vyts: Ðumacherá i Nomeda. Nomeda tai iðvis patink, nes tikros istorijos ið gatvës. Dalyvavo i tokia Nataða ið mûsu laiptines, tik kaþkodë buvo su maske.
Kæsts: visad sakiau, ka nepasikëlus mergike yr. Nomeda i prajuokint moka i aðara nubraukt priverèia... Da vertinu NML, kai bûna Funky.

4. Kas geriau - ´Þalgiris´ ar ´Lietuvos rytas´?
Vyts: ið vienos pusës - pliusas Vilniui, ka Ryts neturi Gusto, su plaukais per puse.
Kæsts: nu a ið kitos, ryts neturi Sireikos. Sireika yr rimts gezas, i monstrs nugalëtojs.
Vyts: taip iðeina ka gengu gengs yr Ðiauliø ´Ðiauliai´. Bronza musu!

5. Repas. Kas tai jûsø gyvenime?
Vyts: po to, kai iðgirdom ið vieno kento aparats skambanti Vanili Ice, reps tapo muzika nr du mûsu gyvenime. Gaila, kad tas kents daba suimts, a Vanili Ice irgi nauja albums pamirða iðleist.
Kæsts: nu a pirms muzons visada liks progresyvs nams.

6. Nëra ðeðto klausimo.

7. Kà darytumët, gavæ bilietà á baleto i operos spektaklá?
Vyts: gavæs duoèiau atgal taip, ka maþa nepasiroditu, he he.
Kæsts: buvom su chebra ekskursijoi aðtuntoj klasëj, neblogs bufets. Sako, jei nusivedi i balets mergike, skaitik tavo yr. Tas pats kas kins, tik kai valga...


This page:




Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.