peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.peperonity.net

{=}Svecias be kompleksu{=}

Pravartu ismokt einan i swecius.

Labutis! Na ir nusibeldët! Nemanot keistis á prestiþiná rajonà? Nors, tiesà sakant, kas èionai vaþiuos. Laiptø aikðtelëje tamsiau negu jûsø prieðkambaryje. Antra vertus, vieðajam tualete tas pats.

Niekaip nesuprantu – ar èia mano kojinës taip smirda, ar jûsø ðlepetës?

Oi, kokia katytë – matyt, kirmëliø turi? O kuo jûs blusas marinate?

O kas jûsø ðuniukui – ar tik ne dedervinës uþpuolë? Ir akytë pûliais pasruvusi... Ar jis ne taksas? O ko toks priplotas ir kliðas? Matyt, spinta buvo uþkritusi... þiûriu, tirta it ðaltiena. Ar meiluþiai ið jos neiðdrimba? Juokauju!

Ar jûsø visi vaikai rachitikai, ar tik maþylis?

O parketas specialiai girgþda, kad vyresnysis berniukas á jûsø miegamàjá nosies nekaiðiotø? Ar jis dar nesibado? Ir milicijoje në sykio nebuvo? Dëkui Dievui, tokiam þvairiui kariuomenë negresia.

O kaip jûs mylitës – pagal poreikius ar pagal grafika? O jûsø dukrelë jau ryja konraceptines tabletes? Ir tikriausiai daþnai namie nenakvoja? Ðiais laikais taip sunku netapti prostitute...

Leiskit að pats arbatà uþplikysiu... gabaliná cukrø turbût ið taupumo vartojat? O ko ðitie gabaliukai tokie apvalûs – ar tik ne bobulytë bus apèiulpusi?

Ar jûsø gartraukis veikia? O gal kur kanalizacijos vamzdis sprogo?

Pyragëlius patys kepët ar susiðlavët prieð uþdarant kepyklà remontui?

Oi, kokie obuoliai! Tikriausiai Èernobilyje turit giminiø?

Negalvokit, kad pamaniau, jog èia tarakono ðûdeliai, o ne aguonos...

Staltiesæ, matau retai tiesiate? Na, taip, tik dvi dëmelës, bet tokioj matomoj vfietoj...

Vakar draugai irgi martiniu vaiðino. Ásivaizduokit, gudroèiai – supylë á butelá paprasèiausià moldoviðkà vermutà! O, niam niam! Erðkëtas! Ir kaip gerai iðsilaikæs! Patys ðaldytuvà susimeistravot?

Nors lemputë vos spingsi, ir tik viena visam bute, bet uþ ðviesà turbût daug mokat?

Tualetà specialiai rudais tapetais iðklijavote?

Vonia tokia subraiþyta… Girdëjau… maniakai mëgsta joje kûnus kapoti…

Jûs èia kaþkur...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.