peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.peperonity.net

{=}Seneliui salciui{=}

Gerbiamas Seneli Ðalti,

Tu tikriausiai esi neápratæs gauti laiðkus po Kalëdø - Gruodþio
26-taja.Bet norëèiau iðsiaiðkinti kai kuriuos tarp mûsø iðkilusius
nesusipratimus. Gruodþio pradþioje að tau paraðiau laiðkà, kuriame praðiau
tavæs atneðti man dovanø dviratá, elektriná traukinukà, ratukines paèiûþas
ir futbolo aprangà. Visus metus mokiausi kaip iðprotëjæs, gaudavau
geriausius paþymius netik klasëje, bet ir visoje mokykloje, garbes þodis
niekas ið mano draugu geriau nesielgë su tëvais, kaimynais ir giminëmis.
Pastoviai bëgiojau á parduotuvæ, du kartus netgi pervedþiau senutæ per
kelià. Neliko nei vieno gero darbo, kurá dar galëèiau padaryti. Ir kokio bybio
tu man atneðei ta supistà barðkutá, piderastiðkà ðvilpukà ir idiotiðkas
kojines? Kà tu blet gondone sau leidi, palikdamas ðità blet krûvà ðlamðto po
eglute? O dar tarsi pasityèiodamas tu atneðei tiek dovanu tam pidarui ið
kito namo, kad tas net pro duris neáëjo! Kitàmet tu, senas asile, net negalvok
man pro langà èia ákiðti savo smirdinèios subinës, bo
iðpisiu tave vietoj ir uþmëtysiu akmenim tavo nupezusius elnius taip, kad
jie iðsilakstys ir tu blet senas pidare eisi peðkom á savo supistà
Ðiaurës Poliø. Taip kaip tu pasielgei su manim tu, bybio galva!
Eik tu pyzdon, Seneli Ðalti. Dabar tu suprasi koks að blogas galiu
buti, tu storas smirdintis pyzdaaki bybiaciulpy, pisk geriau savo elnius
nachui blet.

Visada tavo,
Maþasis Petriukas


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.