peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.peperonity.net

{=}Katino dienorastis{=}

752 diena.
Mano pagrobëjai vis dar erzina mane po nosimi kaiðiodami kvailus maþus daikèiukus. Pietauja, besimedaudami mësyte, o að priverstas krimsti kaþkokius dþiovintus grudus. Vienintelis mane palaikantis dalykas - viltis pabëgti. Kol kas ðiek tiek paraminu save, po truputi niokodamas visus baldus. Rytoj greièiausiai sudraskysiu dar viena gëlæ.

761 diena.
Ðiandien mano pastangos nuþudyti pagrobëjus, sukantis jiems aplink kojas tol, kol jie vaikðto, beveik pavyko. Reikës tai iðbandyti ant laiptu. Stengiuosi priversti tuos engëjus pasibjaurëti manimi (gal pagaliau iðmes ið namø), taigi privëmiau ant jø mylimiausio fotelio. Reikës iðbandyti ðità triukà jø lovoje.

762 diena.
Miegojau visa diena, kad kiaura naktá, reikalaudamas maisto, galëèiau nepaliaujamai kniaukti. Gal neiðtvers?

765 diena.
Sugavau pelæ ir atvilkau jos begalvi kûnà prie jø kojø. Norëjau, kad suþinotu, koks þiaurus galiu bûti ir taip ávaryti jiems baimës. Bet jie ëmë burkuoti, koks að ðaunus maþas katinëlis. Hmm... Planas nesuveikë.

769 diena.
Pagaliau ásitikinau, kad jie yra þiaurûs sadistai. Be jokios prieþasties buvau kankinamas vandeniu ir neaiðkios kilmes chemikalu, vadinamu ´ðampûnu´. Koks iðkrypëlis galëjo iðrasti toki klaiku skysti? Vienintelë paguoda - nykðèio gabaliukas, likæs tarp mano dantø...

771 diena.
Ðiandien ávyko kaþkas panaðaus á jø bendrininkø susirinkimà. Tuo tarpu að buvau kalinamas tamsiame sandëliuke. Vis dëlto girdëjau jø triukðmà ir klaikø kvapà, sklindanti ið tauriø. Jie tai vadino alumi. Bet svarbiausia, kad iðgirdau, jog esu izoliuotas, nes galiu sukelti alergija. Reikës suþinoti, kà reiðkia tas þodis, ir panaudoti priës juos.

774 diena.
Manau, kad kiti ðio namo belaisviai yra pataikûnai ar net ðnipai. Ðuo nuolat paleidþiamas ir, atrodo, laimingas sugráþæs. Aiðku kaip diena - jis skundikas. Paukðtis, savo ruoþtu, yra informatorius, nes suokia jiems visokias malonybes. Garantuoju, kad jis raportuoja kiekviena mano judesá. Jis saugus, kadangi...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.