peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.peperonity.net

{=}Eziuko nuotykiai{=}

Ëjo eþiukas miðku ir visiems pûtë arabus. Visiems buvo linksma, tik arabams
kaþkas nepatiko.

Ëjo eþiukas miðku, þiauriai kankinamas abejoniø. Abejonës anksèiau tarnavo
saugume, todel puikiai iðmanë savo darbà.

Ëjo eþiukas miðku ir maldavo, kad tik nepradëtø lyti, nes prieð tai
prasidëjæs lietus dar nebuvo pasibaigæs.

Ëjo eþiukas miðku ir neðësi pusæ butelio degtinës. Sveikata jam neleido
iðgerti viso, tad jis jà paliko ir nuëjo ieðkoti kitos draugës.

Ëjo eþiukas miðku, vos vilkdamas kojas. Mat kojos buvo Knysliuko, o girtas
parðas - sunkus neðulys maþam eþiukui.

Ëjo eþiukas miðku, nekreipdamas dëmesio, kad miðkas seniai iðkirstas.

Ëjo eþiukas miðku ir jautë, kad gali praktiðkai padaryti viskà, bet viskas
net ir teoriðkai nenorëjo, kad eþiukas já darytø.

Ëjo eþiukas miðku, gaudydamas varnas, bet varnos nebuvo kvailos ir skraidë
aukðtai.

Eina eþiukas nusipirkæs eþio pakuotæ ir neþino kà su ja daryt, bet tai
nereiðka, kad gaidys nusipirkæs dar vienà gaidá neþinos kà su juo daryt.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.