peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.peperonity.net

{=}Burkites is tarakono{=}

Sugaukite virtuvëje tarakonà ir atidþiai á já ásiþiûrëkite:
jei tarakonas þvalus ir sveikas – jûsø namuose reikalai klostosi puikiai;
jei tarakonas leisgyvis - kalta jus blogai maitinanti þmona;
jei tarakonas juodas - jûsø laukia paaukðtinimas darbe;
jei tarakonas rusvas - jus ásimylëjo blondinë;
jei tarakonas þalsvas - uþdirbsite daug doleriø;
jei tarakonas visa laikà krutina ûsus - jûs energingas þmogus, negalintis sëdëti be darbo;
jei tarakonas nejuda - jûs filosofas;
jei tarakonas nustebæs - aplinkiniai jus maþai vertina;
jei tarakonas iðsigandæs - jûs uþsispyræs þmogus, sugebantis pasiekti tikslà;
jei tarakonas ryðkiai melsvas, raguotas ir kalba þmogaus balsu - vakar per daug iðgërëte.

Dabar pamatuokite tarakonà:
jei tarakonas trumpesnis nei 1 cm - jûs galite pasikliauti ðeimyniniu gyvenimu;
jei tarakonas ilgesnis nei 3 cm - jûs ieðkantis þmogus;
jei tarakono ûsø ilgis lygus jûsø nosies ilgiui - jûs þingeidus þmogus;
jei tarakono vienas ûsas ilgesnis uþ kità - jûs dar nerealizavote savo galimybiø;
jei tarakono kojos iðsidësèiusios visu kûnu - jums vertëtø apsilankyti pas psichiatrà;
jei tarakono ilgis lygus jo ploèiui - tai blusa;
jei ûsø bendras ilgis lygus kûno ilgiui, padaugintam ið pilvo ploèio ir padalintam ið kojø kiekio - jûs skrupulingas ir kruopðtus þmogus.

Paleiskite tarakonà:
jei tarakonas bëgs tiesiai - jums viskas dar priekyje;
jei tarakonas nubëgs á kairæ – jûsø laukia jaudinantis susitikimas;
jei tarakonas nubëgs á deðinæ - neapleiskite darbo, jus stebi;
jei tarakonas bëgs atgal á jus - jûs ádomus þmogus;
jei tarakonas nebëga niekur - jis nudvësë.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.